Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 529127
Resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS 130/2022 de director/a de la Residència Huialfàs de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària l’IMAS

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

GERÈNCIA / DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ /RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA DE COMISSIÓ DE SERVEIS

CS1                                                                                                           CONVOCATÒRIA: CS130/2022

1. DADES DE LA PROPOSTA INICIAL

Data                                                                    Òrgan                                                                                                       Expedient

07/09/22                           IMAS/VICEPRESIDÈNCIA 1/ÀREA D'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA                            222513523792347

2. NORMATIVA REGULADORA DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS

1. L'article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el qual es regula l'ocupació de llocs de feina en comissió de serveis.

2. La Instrucció 1/2021, del president de l'IMAS, de 29 de gener, d'establiment dels criteris generals per a l'ocupació temporal de llocs de feina de l'IMAS per mitjà de comissions de serveis.

Per això, i a l'empara de la competència que m'atribueix l'article 7.17 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019).

3. RESOLUCIÓ

I. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE COMISSIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER VOLUNTARI PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS DELS LLOCS DE FEINA SEGÜENTS:

LLOC 1

IMAS/VICEPRESIDÈNCIA 1/ÀREA D'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

RESIDÈNCIA HUIALFÀS

Lloc de feina

 

F00730003-1

DIRECTOR/A

Destinació

SA POBLA

NL

1

TL

S

CD

26

CE

51

FP

L

Adm.

A3

Gr.

A1, A2

TH

07

Escala

AG – TÈCNICA – TÈCNIC-A SUPERIOR/--

AG - GESTIÒ - TECNIC-A DE GRAU MITJA/--

AE - TÈCNICA - TECNIC-A SUPERIOR/--

AE - TÈCNICA - TECNIC-A MITJA/--

Requisits

 

Català

C1

Observacions

 

*Podeu consultar les característiques del lloc de feina al Portal del Personal a l'apartat de Relació de llocs de feina.

 

Funcions del lloc de feina

a) Dirigir, coordinar i supervisar amb caràcter general el funcionament del centre, i assumir la responsabilitat en matèria organitzativa, règim general de funcionament, control i supervisió de la qualitat dels serveis i de les condicions de treball del personal.

b) Integrar la gestió de la prevenció dels riscos laborals al centre.

c) Dirigir totes les sessions multidisciplinàries del centre, delegant en aquelles que consideri necessari

d) Exercir la direcció i supervisió del personal del centre amb atenció als criteris del Departament de Recursos Humans, incloent el fixar els horaris dels serveis, prèviament negociats amb els representants dels treballadors, vigilant-ne la seva eficàcia i qualitat.

e) Supervisar la millor adaptació i integració del resident al centre

f) Donar assessorament i suport, dins l'àmbit de les seves facultats, als òrgans de participació.

g) Dirigir, organitzar i avaluar de manera contínua els recursos tant material com econòmics de la residència, procurant la consecució de la seva missió i objectius de manera eficaç en ordre als principis de legalitat, agilitat administrativa i transparència.

h) Qualsevol altra que li pugui ser encomanada en relació a les anteriors.

II. APROVAR L'ANNEX 1 DE L'ESMENTADA CONVOCATÒRIA.

III. PUBLICAR AQUESTA RESOLUCIÓ I EL SEU ANNEX EN EL TAULER D'EDICTES DE L'IMAS, EN LA RESTA DELS SEUS CENTRES, EN EL PORTAL DEL PERSONAL DE L'IMAS, EN LA SEU ELECTRÒNICA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica:(16 de setembre de 2022)

La consellera executiva de Drets Socials i presidenta de l'IMAS

Sofia Alonso Bigler

 

 

​​​​​​​ANNEX 1 

CS-130/2022

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. REQUISITS DELS ASPIRANTS

A aquesta convocatòria es pot presentar el personal funcionari de carrera de l'IMAS, del Consell de Mallorca, d'altres administracions locals i administracions autonòmiques que reuneixi els requisits exigits referents a grup, Escala, Subescala, classe, especialitat, coneixements de llengua catalana i altres requisits del lloc de feina, especificats a la convocatòria.

2. EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

a) El termini per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i finalitza en un termini de set dies hàbils a comptar de l'endemà d'haver-se publicat l'anunci de la convocatòria en el BOIB.

b) Les sol·licituds s'han d'ajustar al model que es recull a l'annex d'aquesta convocatòria.

c) La sol·licitud s'ha de presentar en el Registre General de l'IMAS i s'hi ha d'adjuntar el Curriculum-vitae i la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits, mitjançant els documents originals o la fotocòpia compulsada. També es pot presentar en qualsevol de les formes previstes en l'article 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre , del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

d) No es prendran en consideració les sol·licituds dels aspirants que no reuneixin els requisits exigits per accedir al lloc de feina sol·licitat.

e) La data de referència per al compliment dels requisits exigits al·legats pels aspirants serà el dia que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

3. FORMA D'ACREDITAR

Acreditació de requisits: A la sol·licitud s'hi han d'adjuntar originals o fotocòpies compulsades dels documents acreditatius de la titulació o titulacions i dels altres requisits que s'exigeixen a les bases de la convocatòria.

4. DURADA

La durada inicial d'aquesta comissió és de dotze mesos, prorrogable a instància de l'òrgan corresponent.

Les publicacions successives a la de la convocatòria en el BOIB es faran en el «Tauler d'anuncis» de la Seu electrònica. Podeu consultar els anuncis corresponents a aquesta convocatòria a l'àrea de Recursos Humans«Tauler d'anuncis» que trobareu a la portada de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca (https://imas.sedipualba.es/tablondeanuncios/)

Documents adjunts