Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 534098
Cessament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb efectes del dia 15 de setembre de 2022, la Presidència del Consell de Mallorca, ha cessat les persones relacionades, que ocupaven els llocs de treball que s'indiquen, configurats com a de personal eventual.

NOM I LLINATGES                                                    CÀRREC

 

Jerònima Maria Aguiló Sampol                                      Periodista

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (16 de setembre de 2022)

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública (Decret de 26-01-2021, BOIB núm. 12, de 28 de gener)  Josep Lluís Colom Martínez