Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Núm. 529559
Resolució de la consellera de Agricultura, Pesca i Alimentació, de 12 de setembre de 2022, por la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El article 20.1 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que és personal eventual el que, en virtut d'un nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina considerats de confiança o d'assessorament especial de la Presidència o dels consellers o de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera, i que el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen i cessen lliurement el seu personal eventual, els nomenaments s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Por tot això, dict la següent:

RESOLUCIÓ

1. Nomenar el senyor Alberto Serrano Zarraute, amb DNI ********* com a personal eventual de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el lloc de feina d'Assessora Tècnica/Assessor Tècnic (personal eventual de gabinet) d'aquesta Conselleria.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Disposar que aquest nomenament té efectes des del dia 20 de setembre de 2022.

 

Palma, 12 de setembre de 2022

La consellera María Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño