Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 532768
Aprovació bases i convocatòria borsa programa tècnic administració general A1

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovació bases i convocatòria borsa, mitjançant concurs, per a un programa de tècnic d'administració general – A1 -

«BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS, AMB CARÀCTER DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ PER A PROGRAMES- TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (A1)

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA, CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA I SISTEMA DE SELECCIÓ

És objecte d'aquesta convocatòria la cobertura, amb caràcter interí per a programes d'una plaça de Tècnic/a d'Administració General (en endavant, TAG) d'aquesta corporació, de conformitat amb els requisits i sistema de selecció reflectit en aquestes bases.

Característiques de la plaça:

Escala d'Administració General, Subescala tècnica,  Grup A, subgrup A1.

Està dotada amb les retribucions bàsiques corresponents al grup A, subgrup A1, nivell de complement de destí 26, triennis, pagues extraordinàries i altres retribucions complementàries que li corresponguin d'acord amb la legislació i pressupost vigent.

Les tasques o funcions del lloc de treball són gestionar, programar, establir i concretar les estratègies, polítiques i procediments de la corporació, prestant suport a l'àrea de Secretaria, segons la memòria del programa aprovat i d'acord amb les directrius emanades dels òrgans de govern i la secretaria general, les normes legals i els criteris d'eficàcia, eficiència i equitat en la gestió pública, amb l'objecte d'aconseguir una plantilla adequada, motivada, amb uns costos adequats i un funcionament eficient i objectiu.

El sistema de selecció és el concurs.

SEGONA.- NORMATIVA APLICABLE

La present convocatòria es regirà pel que disposen les presents bases específiques i en defecte, pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de  l'Estatut bàsic de l'empleat públic i la normativa vigent aplicable a aquest procés com el Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes de mínims als quals s'ha d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració local així com el Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració general de l'Estat i de provisió de llocs de feina i promoció professional dels funcionaris civils de l'AGE aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març.

La convocatòria i les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Posteriorment, qualsevol anunci al respecte es publicarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de l'Ajuntament de sa Pobla.

La persona que obtingui la puntuació més gran al procediment selectiu serà nomenada com a funcionari/ària interí/ina a jornada completa a l'Ajuntament de sa Pobla. La resta d'aspirants passaran a formar part d'una borsa de treball i podran ser cridats quan hi hagi vacants, baixes, necessitats urgents i inajornables, derivades de l'activitat de l'Ajuntament, així com els programes que puguin aprovar per la Corporació, sense perjudici de l'existència d'anteriors borses o del que es reguli en properes.

TERCERA.- REQUISITS DELS ASPIRANTS

Per prendre part en el procés de selecció, els aspirants han de reunir en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, les condicions fixades a l'article 56 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, amb les següents especificacions:

a) Ser ciutadà espanyol d'acord amb les lleis vigents o disposar de la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea, en els termes que estableix a l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Igualment podran ser admeses les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.

b) Haver complert l'edat mínima exigida per accedir a l'ocupació pública, 16 anys, i no excedir de l'edat de jubilació forçosa. L'acreditació s'efectuarà mitjançant fotocòpia del DNI o document identificatiu legal equivalent vigent.

c) Estar en possessió del títol acadèmic oficial de grau o de llicenciatura universitària, o en condicions d'obtenir-lo en data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

S'entén que una persona està en condicions d'aconseguir la titulació quan, en el termini de presentació de sol·licituds, s'hagin superat els corresponents plans d'estudis o proves que permetin accedir-hi i així s'acrediti.

Si es tracta d'un títol aconseguit a l'estranger, cal disposar, en data límit per a la presentació d'instàncies, la credencial que acrediti la seva homologació per l'Estat espanyol. En el cas de presentar una titulació equivalent a l'exigida com a requisit, correspon a l'aspirant, acreditar-ne l'equivalència mitjançant norma legal, estudis de postgrau o expedient acadèmic.

d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents, acreditada mitjançant declaració responsable dels interessats i interessades. 

e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

f) Estar en possessió del certificat de coneixements de català, nivell C1.

g) Per a les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33%, un certificat dels equips multiprofessionals de l'organisme públic corresponent sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents a la categoria professional de la borsa a la qual la persona candidata aspira i que ha d'expressar que es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del cos mitjançant, si corresponen segons el parer de l'administració, les adaptacions necessàries del lloc de treball.

h) Acreditar el pagament de la taxa aprovada per optar a proves selectives de l'Ajuntament de sa Pobla, per import de 26 €.

Aquests requisits s'han de reunir a la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies i mantenir-se fins a la data de contractació i al llarg d'aquesta.

Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha de fer constar que no du a terme cap altra activitat en cap lloc del sector públic, delimitat per l'article 1 de la Llei 53/1984, i que no percep cap pensió de jubilació, retir o orfandat. En cas de realitzar alguna activitat privada ha de declarar-la en el termini de deu dies següents a la presa de possessió, perquè la Corporació pugui adoptar l'acord de declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

QUARTA.- FUNCIONS

Les funcions principals del lloc de feina a cobrir consistiran, entre d'altres, a:

 1. Responsabilitzar-se de l'execució i coordinació tècnica dels projectes i actuacions que li siguin específicament assignats.

 2. Realitzar el seguiment i control del desenvolupament de les actuacions que es donin a l'àmbit de Secretaria, per possibilitar l'avaluació dels impactes i dels resultats.

 3. Elaborar informes jurídics que li siguin encarregats des de la Batlia i/o Secretaria,  així com elaborar resolucions, contractes menors, i d'altra documentació jurídica necessària que li sigui encarregada.

 4. Informar jurídicament, tramitar i fer el seguiment dels expedients de responsabilitat patrimonial, sancionador, contractació, recursos humans, etc.

 5. Tramitació dels expedients que li siguin encarregats associats a les atribucions d'aquest Ajuntament. 

 6. Participar, si escau, en les meses de contractació.

 7. Realitzar les tasques relatives a la resolució dels recursos administratius que li siguin encarregats.

 8. Realitzar el seguiment de la normativa, jurisprudència, doctrina jurídica, publicacions oficials, etc. que pugui afectar la gestió de l'activitat de la Corporació.

I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

CINQUENA.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DRETS D'EXAMEN

1.- Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar segons el model que figura en l'annex I i s'han d'adreçar a la Presidència de la corporació. Es presentaran en qualsevol de les formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En els supòsits en què es presentin a registres diferents al del mateix Ajuntament de sa Pobla, és requisit indispensable remetre la sol·licitud amb el registre d'entrada corresponent al correu electrònic llreus@sapobla.cat abans de la finalització del termini fixat per la seva presentació.

2.-  A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI/NIE.

b) Fotocòpia de la titulació exigida

c) Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió de coneixements de llengua catalana del nivell C1, mitjançant títol  o certificat oficial corresponent, expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o homologat per la Direcció General de Política Lingüística.

d) Fotocòpies de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin. Els mèrits insuficientment acreditats no seran valorats.

e) Resguard del pagament de la taxa per drets d'examen o documentació acreditativa de la seva exempció o reducció.

L'import de la taxa pels drets d'examen per la present convocatòria és de 26 euros, segons es determina a l'ordenança reguladora de la taxa per optar a les proves de selecció de personal de l'ajuntament de sa Pobla (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019)

L'ingrés s'haurà de fer efectiu al número de compte (IBAN) ES59 2100 0096 9402 00004982 i al concepte de la transferència es farà constar «TAG+ nom i llinatges aspirant».

3.- El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4.- La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i acceptació inequívocs per part de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a realitzar per l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes. L'ús de la informació facilitada en les sol·licituds es limitarà a la gestió del procés selectiu i s'ajustarà a les previsions de la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

5.- Per ser admesos i prendre part en el procés selectiu de la borsa de treball  les persones aspirants han de declarar sota la seva responsabilitat a les seves sol·licituds (segons Annex I) que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base segona.

SISENA.- ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS

1.- Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la Corporació, o autoritat delegada, dictarà resolució aprovant la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos. A la resolució es nomenaran els membres titulars i suplents del tribunal qualificador.

2.- Els aspirants disposaran d'un termini de tres dies, comptadors a partir de l'endemà de la publicació en el tauler d'anuncis de la pàgina web de l'Ajuntament de sa Pobla, de la resolució esmentada, per formular davant la Batlia les reclamacions o esmenes que considerin oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir.

Les reclamacions o esmenes de deficiències presentades seran resoltes en una nova resolució d'aprovació de la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos.

Si no hi ha reclamacions, la llista provisional es considerarà elevada a definitiva el dia següent al de la finalització del termini per reclamar.

SETENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR.

1.-El Tribunal Qualificador es constituirà en la forma que determina el TREBEP 5/2015, i, supletòriament, l'article 51 de la Llei 3/2007, de la Funció Pública de la CAIB i l'article 4 del Reial decret 896/1991, de 7 de juny.

 El Tribunal qualificador estarà format per un president, tres vocals i un secretari. Així mateix, es nomenarà  un suplent per cada un dels membres del Tribunal.

2.- La composició del Tribunal serà predominantment tècnica i els vocals hauran de posseir una titulació o especialització igual o superior a l'exigida per a l'accés a les places convocades.

En la designació del Tribunal es procurarà garantir, en tot cas, el compliment del principi d'especialitat i d'idoneïtat per valorar els coneixements i les aptituds requerides dels aspirants.

3.- Podran nomenar-se assessors del Tribunal, els quals actuaran amb veu però sense vot.

4.- El Tribunal no podrà actuar sense l'assistència de la meitat dels seus membres, siguin titulars o suplents, entre els quals figurarà el secretari i el president o qui legalment els substitueixi. Tots els membres del tribunal tindran veu i vot, i les seves decisions hauran d'adoptar-se per majoria. Els acords s'adoptaran per majoria d'assistents i el vot del President dirimirà els empats.

5.- L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ajustarà al previst en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

6.- Correspon al Tribunal Qualificador resoldre totes les qüestions derivades de l'aplicació d'aquestes bases i també allò que pertoqui en els casos no prevists.

VUITENA .- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

El procediment de selecció serà el de concurs.

La puntuació màxima a obtenir en aquesta fase és de 20 punts.

Únicament es valoraran els mèrits que s'hagin presentat dins el termini i en la forma escaient, degudament acreditats, dins el termini de presentació de la sol·licitud inicial per a participar en aquest procés.

Només es valoraran els mèrits obtinguts fins a la data de publicació de la convocatòria d'aquest procés selectiu en el BOIB, segons el barem següent:

1. Experiència professional, màxim d'11 punts

Experiència professional. Aquest apartat es valorarà amb un màxim d'11 punts.

a) Serveis prestats a l'administració pública, com a personal funcionari, laboral o contracte de prestació de serveis, en la categoria equivalent a grup A1 i en la branca jurídica: 0,075 punts per mes treballat a jornada completa. 

b) Serveis prestats dins l'àmbit de l'empresa privada o per compte propi amb funcions anàlogues a les del lloc de treball a cobrir, en la branca jurídica: 0,010 punts per mes treballat a jornada completa. Haurà d'aportar-se documentació que acrediti clarament el desenvolupament d'aquestes feines.

La forma d'acreditació d'aquest mèrits haurà d'adequar-se a les següents indicacions:

- Serveis prestats a l'administració pública: mitjançant una certificació actualitzada i acreditativa dels serveis prestats expedida per l'entitat corresponent amb la indicació de la categoria professional i les dates d'alta i baixa. Juntament amb aquest certificat s'haurà d'aportar també un informe de vida laboral actualitzat expedit per la TGSS.

- Serveis prestats a l'empresa privada: mitjançant la presentació del contracte de treball o el certificat d'empresa actualitzat, amb indicació de la data d'alta i baixa, categoria professional i tipus de contracte, juntament amb un certificat de les tasques desenvolupades, i amb un informe de vida laboral actualitzat expedit per la TGSS.

- En l'exercici de la professió, mitjançant un certificat d'alta i baixa de l'impost d'activitats econòmiques, amb indicació de la classificació de l'activitat, juntament amb un informe de vida laboral actualitzat expedit per la TGSS a més d'una declaració jurada actualitzada emesa i signada pel mateix aspirant, conjuntament si n'és el cas, per l'empresari, empresa o persona física per qui ha facturat serveis on s'indiquin de forma detallada les tasques desenvolupades.

De no aportar-se tota la documentació, encara que sigui parcialment (manca vida laboral, certificats o declaració jurada) no es valorarà.

Si s'han prestat serveis a jornada parcial, es valorarà de forma proporcional als dies efectivament treballats segons consti en el certificat de vida laboral.

2. Formació relacionada amb el lloc de treball, branca jurídica, màxim de 8 punts

a) Formació reglada: Per titulacions acadèmiques directament relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball, amb un màxim de 4 punts:

 • Per cada titulació acadèmica de diplomatura: 1 punt.

 • Per cada titulació acadèmica oficial de grau: 1,5 punts

 • Per cada titulació de segon cicle universitari, llicenciatura: 2,5 punts.

 • Per cada títol propi de grau: 0,5 punts.

 • Per cada títol de màster universitari oficial: 1 punts.

No es consideren relacionats els màsters de capacitació del professorat: màster d'aptitud pedagògica i/o curs d'aptitud pedagògica.

En el supòsit que la titulació aportada com a requisit sigui de naturalesa jurídica directament relacionada amb les tasques a desenvolupar, aquesta igualment es valorarà com a mèrit en aquest apartat.

b) Formació no reglada. Assistència a cursos, seminaris, congressos i jornades impartits, reconeguts, organitzats o promoguts per administracions públiques, organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques directament relacionats amb la feina a realitzar.

S'acceptaran cursos impartits per universitats, encara que siguin privades, sindicats i col·legis professionals.

 Es valorarà amb un màxim de 4 punts:

 • Quan els certificats acreditin aprofitament, es valoraran a raó de 0,005 punts per hora.

 • Quan els certificats acreditin assistència, es valoraran a raó de 0,0025 punts per hora.

 • Els cursos, jornades, congressos o seminaris impartits es valoraran a raó de 0,0075 punts per hora.

Els cursos expressats en crèdits LRU es valoraran a raó de 10 hores lectives per cada crèdit, i els expressats en crèdits ECTS, 25 hores lectives per crèdit.

La forma d'acreditació d'aquests mèrits haurà d'adequar-se a les següents indicacions:

- La formació presentada s'ha d'acreditar documentalment mitjançant fotocòpia de l'anvers i el revers del corresponent títol expedit pel centre o institució oficial.

- L'acreditació de les formacions no reglades es farà mitjançant certificacions, diplomes o documents oficials emesos per les administracions o els organismes competents, i hauran d'incloure les hores de duració o els crèdits dels cursos.

Si no consten les hores, no es valorarà. Si no consta si un determinat curs és d'assistència o d'aprofitament, es considerarà com d'assistència.

No es valorarà la formació inferior a 20 hores ni la que tingui una antiguitat superior als 10 anys a la data de publicació de la convocatòria.

3. Nivell superior de català, màxim 1 punt

Nivell de llenguatge administratiu (LA): 1 punt

La forma d'acreditació d'aquest mèrit haurà d'adequar-se a les següents indicacions:

 • Títol, certificació o homologació expedida per les institucions públiques oficials corresponents

No seran valorats ni en cap cas puntuaran els mèrits al·legats i que no siguin justificats documentalment.

El Tribunal podrà demanar a les persones interessades els aclariments o, si escau, la documentació addicional que estimi oportuna, amb l'única finalitat de comprovar la veracitat dels mèrits aportats.

La puntuació provisional de la fase de concurs es farà pública al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de sa Pobla i s'atorgarà el termini de 3 dies hàbils perquè les persones interessades puguin presentar quantes al·legacions estimin adients per a la defensa dels seus drets.  Aquestes al·legacions hauran de presentar-se al registre físic o electrònic de l'Ajuntament de sa Pobla i en el cas de fer-se a un lloc diferent, serà imprescindible l'enviament d'un avís a l'adreça electrònica llreus@sapobla.cat dins del termini de presentació, a fi de garantir i vetllar per a la seva recepció.

De no presentar-se'n cap, el resultat provisional de la fase de concurs esdevindrà definitiu i s'elaborarà la llista del resultat final del procediment selectiu.

NOVENA.- LLISTA D'APROVATS, ORDRE DE CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA.

Acabada la qualificació, el Tribunal publicarà i les puntuacions finals al Tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament.

En cas d'empat, per establir l'ordre dels aspirants es tindrà en compte en primer lloc, la puntuació més gran obtinguda a l'apartat d'experiència professional. En cas de persistir l'empat, es resoldrà per sorteig.

Efectuada aquesta actuació, el Tribunal elevarà a la Batlia la proposta definitiva de formació de la borsa de treball i la proposta de nomenament de la persona que hagi obtingut la millor puntuació. Aquesta resolució serà publicada al tauler d'anuncis físic i electrònic de l'Ajuntament de sa Pobla.

Els aspirants que conformin la borsa de treball es trobaran a l'espera de ser cridats per l'Ajuntament per ordre de puntuació per cobrir la vacant.

DESENA.- FUNCIONAMENT I VIGÈNCIA DE LA BORSA DE TREBALL.

Aquesta borsa, sense perjudici d'altres borses vigents, estarà vigent fins que finalitzi el programa que motiva la seva formació, resulti exhaurida i/o se'n constitueixi una altra que la substitueixi o en modifiqui la prioritat.

A tal efecte, les persones aspirants seran requerides segons  l'ordre de puntuació mitjançant contacte telefònic o a través de correu electrònic amb un màxim de dos intents. A través de diligència quedarà constància a l'expedient que l'aspirant ha rebut la comunicació, o dels requeriments efectuats.

A la persona aspirant se li comunicarà el lloc i el termini en què calgui que es presenti en cas que accepti el nomenament com a funcionari/ària interí/ina. Si l'aspirant no manifesta la seva conformitat amb el nomenament en el termini d'un dia hàbil, s'entendrà que hi renuncia.

Les persones aspirants que renunciïn de forma expressa o tàcita (conforme al paràgraf anterior) passaran a l'últim lloc de la borsa de treball, excepte en el cas de la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, les quals han de justificar-se documentalment dins del termini de tres (3) dies hàbils:

 • Estar en període d'embaràs, maternitat o paternitat, d'adopció o acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què sigui procedent la concessió de l'excedència per a la cura de fills per qualsevol dels supòsits anteriors.

 • Trobar-se en servei actiu en un lloc de treball de qualsevol administració pública o empresa privada.

 • Malaltia o incapacitat temporal.

 • Estar exercint funcions sindicals.

Els aspirants que, malgrat haver renunciat, al·leguin i justifiquin alguna de les circumstàncies previstes anteriorment conservaran la posició obtinguda a la borsa. No obstant això, quedaran en la situació de no disponible, i no rebran cap oferta més mentre es mantingui la circumstància al·legada. Així mateix, hauran de comunicar per escrit la finalització de la circumstància al·legada, amb la corresponent justificació, en un termini no superior a deu dies hàbils des de la seva finalització per a poder passar a disponible i poder ocupar el lloc ofert en cas de ser seleccionats. La falta de comunicació en el termini determinarà perdre el seu ordre de prelació a la borsa.

L'incompliment del deure d'incorporar-se al lloc de treball prèviament acceptat o una vegada ocupat, la posterior renúncia voluntària, suposarà l'exclusió de la borsa de treball, excepte que aquestes circumstàncies es produïssin per causa de força major.

ONZENA.- CONTRACTACIÓ I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS.

En el moment de fer ús d'aquesta borsa de treball, l'aspirant al qual es dirigeixi una oferta de treball haurà de presentar al Registre General de l'Ajuntament dins dels tres (3) dies hàbils següents a l'oferiment del lloc de feina, la documentació acreditativa de les condicions establertes per ser nomenat/ada funcionari/ària interí/ina, i els originals dels mèrits i requisits presentats.  L'aspirant que en el termini fitxat, no presenti la documentació, exceptuant en els casos de força major, o si es comprova que no compleix els requisits establerts a la base segona, no podrà ser nomenat  i seran anul·lades les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi recaigut per falsedat a la seva instància. En el seu lloc es nomenarà a la persona que, havent superat totes les proves selectives, ocupi el lloc següent de la borsa.

DOTZENA.- INCIDÈNCIES.

El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu en tot el que no estigui previst en aquestes bases.

Tots els actes d'aquesta convocatòria que estiguin sotmesos a informació pública es publicaran al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, al marge de la seva publicació en el BOIB quan sigui preceptiva.

La convocatòria, les bases i els actes administratius que derivin d'aquesta i de les actuacions del Tribunal, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en la forma establerta per la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

TRETZENA.- PREVISIONS EN ORDRE A LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i, especialment la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

Sa Pobla, document signat digitalment (20 de setembre de 2022)

El batle Llorenç Gelabert i Crespí

 

 

 

ANNEX I MODEL DE SOL·LICITUD

 

Nom i llinatges:                                                                                                        DNI:

Adreça:                                                                                                                       Telèfon:

Població i CP:                                                 Correu electrònic:                                                   

 

EXPÒS:

1.- Que he tingut coneixement de la convocatòria publicada per aquest Ajuntament per a la creació d'una borsa de funcionaris interins per programes, categoria Tècnic d'Administració general (A1).

2.- Que estic en possessió de tots i cada un dels requisits exigits a la base segona de la convocatòria per les bases de selecció.

3.- Que adjunt còpia del DNI, del certificat de català requerit o superior i de la titulació universitària requerida segons la base tercera, així com el justificant de pagament de la taxa.

4.- Que adjunt els mèrits a valorar per part del Tribunal en la fase de concurs.

5. Adaptacions necessàries de mitjans o de temps per a la realització de les proves:

(Només per als casos de discapacitat acreditada que adjuntin dictamen tècnic facultatiu emès per l'òrgan tècnic de qualificació competent)

SOL·LICIT:

L'admissió per a participar en el procés selectiu a què es refereix la present instància i declar que són certes les dades consignades en aquesta i que reunesc les condicions exigides per a ingressar al servei de l'Administració i a les especialment assenyalades a la convocatòria anteriorment citada, comprometent-me a provar documentalment totes les dades que figuren a la sol·licitud.

La persona sol·licitant consent mitjançant la signatura del present document el tractament de les dades de caràcter personal facilitades, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, que seran tractats de manera confidencial, i només seran cedits quan es compleixin les exigències establertes en la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

 

Sa Pobla, ______________ de_______________ de 2022

 

(Signatura),

 

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE SA POBLA

Les dades facilitades a aquest formulari seran tractades de conformitat amb l'establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Els interessats/es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament i dret a la portabilitat mitjançant instància presentada al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de sa Pobla. 

Sa Pobla.- El batle.- Llorenç Gelabert Crespí.- Document firmat electrònicament