Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 532204
Aprovació llista definitiva dels aspirants declarats aptes i nomenament funcionari carrera policia local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per resolució de batlia número 2022/686 el passat dia 09 de setembre de 2022, es va resoldre el següent assumpte:

«Resolució del batle per la qual s'aprova la llista definitiva dels aspirants declarats aptes en el període de pràctiques, procés selectiu oposició de la convocatòria de 6 places de policia local de l'Ajuntament de Muro

Atès la llista d'aspirants que varen superar el procès selectiu i varen ser nomenats funcionaris en pràctiques de la categoria de policia local de la convocatòria de 6 places de policia local de l'Ajuntament de Muro publicada al BOIB número 35 de data 13 de març de 2021.

Atès l'acta del tribunal qualificador, de data 06 de setembre de 2022 de declaració d'aptitud dels policies en pràctiques i proposta de nomenament com funcionaris de carrera dels places de la convocatòria de 6 places de policia local, mitjançant el procediment ordinari, des de dia 01 d'agost de 2022.

Aquesta Batlia, en virtut de les competències atribuïdes per la vigent normativa de règim local i a la base dotzena de la convocatòria, per la present

RESOLC

1r. Aprovar la llista definitiva d'aspirants que han finalitzat el període de pràctiques al municipi de Muro amb resultat d'aptes, d'acord amb l'acta del Tribunal qualificador de dia 06 de setembre de 2022 en la que s'estableix l'informe final dels 4 aspirants amb efectes de dia 01 d'agost de 2022.

- 43.131.280-R

- 41.520.504-F

- 78.215.097-D

- 43.152.769-P

2n. Nomenar les persones relacionades a continuació, com a personal funcionari de carrera a la categoria de policia local de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, escala Bàsica, grup C, subgrup C1, les persones relacionades com a aptes a la fase de pràctiques al municipi, d'acord amb l'acta de 06 de setembre de 2022 del tribunal qualificador.

- 43.131.280-R

- 41.520.504-F

- 78.215.097-D

- 43.152.769-P

3r. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la seu electrònica de l'Ajuntament, per a general coneixement.»

 

Muro, en data de la signatura electrònica (19 de setembre de 2022

El batle Miquel Porquer Tugores)