Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Publicació anunci devolució aval

    Número de registre 7833 - Pàgina 38492

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Publicació anunci devolució aval

    Número de registre 7832 - Pàgina 38493

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Extracte de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 14 de setembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per al foment de comunitats d’energies renovables, comunitats ciutadanes d’energia, comunitats de propietaris, associacions empresarials i entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número de registre 7839 - Pàgines 38494-38496

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial als beneficiaris de les ajudes, exp. 016 de data 29 de juliol de 2022, sol·licitada a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 11 de novembre de 2016, per la qual es convoquen ajudes per a projectes pilot i per el desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies, per als anys 2016-2020

    Número de registre 7818 - Pàgines 38497-38499

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als beneficiaris de les ajudes, exp. 146 de data 5 de setembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019 subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima

    Número de registre 7859 - Pàgines 38500-38502

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS (IBISEC)

   • Relació dels convenis subscrits per l’IBISEC durant el quadrimestre maig-agost de l’any 2022

    Número de registre 7829 - Pàgina 38503

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament de nou embarcacions tipus pastera i els seus nou motors procedents del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 7837 - Pàgina 38504

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament de dues embarcacions tipus pastera i dos motors procedents del port de Portocolom

    Número de registre 7838 - Pàgina 38505

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Anunci del Consell Insular d’Eivissa d’informació pública del el “Projecte de semàfor a la sortida de vehicles de la Policia Nacional a la E-10” (exp. núm. 2022/00013978W).

    Número de registre 7828 - Pàgina 38506

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació acord entre l’Ajuntament d’Eivissa i el Consell Insular de Formentera per a la realització de pràctiques professionals, no laborals, de l’especialitat formativa “socorrisme en espais aquàtics naturals”, acció formativa 559/21

    Número de registre 7885 - Pàgines 38507-38510

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/195 (Exp. electrònic 2019/6294)

    Número de registre 7086 - Pàgina 38511

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 8 de setembre de 2022 relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient núm. 18 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici de 2022 per suplement de crèdit SUP 3/22

    Número de registre 7861 - Pàgina 38512

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 5 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’ajuts de minimis per al sector equí 2022 (Exp. 3304-2022-000001)

    Número de registre 7878 - Pàgina 38513

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Canvi titularitat concessió funerària sepultura núm. 14, illeta 1

    Número de registre 7811 - Pàgina 38514

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació inicial de la Modificació núm. 15 de les normes subsidiàries del planejament municipal relativa a la norma 2.2.02 i, fitxa de Serveis SS

    Número de registre 7827 - Pàgina 38515

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Banyalbufar pel qual s'aprova inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2022

    Número de registre 7856 - Pàgina 38516

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Informe favorable del Compte General 2020 de l'Ajuntament de Banyalbufar

    Número de registre 7860 - Pàgina 38517

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Aprovació Provisional Ordenança Fiscal IIVTNU-Plusvàlua

    Número de registre 7853 - Pàgina 38518

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial de l'expedient del Patronat Municipal de l’Hospital de modificació de crèdits número 02.2022, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari

    Número de registre 7880 - Pàgina 38519

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 10.2022, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de Tresoreria

    Número de registre 7879 - Pàgina 38520

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 06/2022 del Pressupost municipal per a l’exercici 2022

    Número de registre 7887 - Pàgina 38521

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Anunci d'aprovació inicial de modificació de crèdits núm. 8/2022

    Número de registre 7810 - Pàgina 38522

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball de l'ajuntament de Lloseta

    Número de registre 7814 - Pàgina 38523

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovacio inicial Compte General 2021

    Número de registre 7854 - Pàgina 38524

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Anunci de l’extracte de les bases reguladores i convocatòria de les subvencions per a Establiments Emblemàtics 2022. (Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID 647929)

    Número de registre 7799 - Pàgines 38525-38526

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació projecte d'obra

    Número de registre 7830 - Pàgina 38527