Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 521862
Extracte de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 14 de setembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per al foment de comunitats d’energies renovables, comunitats ciutadanes d’energia, comunitats de propietaris, associacions empresarials i entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de dades nacional de subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer

Beneficiaris

1. En poden ser beneficiàries les comunitats d'energies renovables, les comunitats ciutadanes d'energia, les comunitats de propietaris, les associacions empresarials i les entitats sense ànim de lucre, en endavant comunitats energètiques, que compleixin com a mínim els requisits següents:

a) Que estiguin legalment constituïdes.

b) Que tenguin un mínim de tres membres diferents.

2. En funció de la seva activitat econòmica o de la dels seus membres, es distingeixen dos tipus de beneficiaris:

a) Beneficiaris sense activitat econòmica: són les comunitats energètiques que no realitzen, ni elles ni cap dels seus membres, una activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat i que puguin mantenir aquesta condició durant cinc anys comptadors des del pagament de l'ajut.

b) Beneficiaris amb activitat econòmica: són les comunitats energètiques no incloses en l'apartat anterior.

3. Als beneficiaris amb activitat econòmica se'ls aplica el Reglament 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 (DOUE 187/1, de 26 de juny de 2014), pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat. Els beneficiaris sense activitat econòmica queden fora dels ajuts d'estat i, per tant, exempts d'aplicació d'aquest Reglament 651/2014.

4. Els beneficiaris han de destinar l'import íntegre de l'ajut que rebin al pagament de les actuacions subvencionables corresponents. Aquesta regla resultarà igualment d'aplicació a les comunitats energètiques que puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments o es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció, amb independència que tant l'import d'aquesta com el cost de les obres s'hagi de repercutir entre els integrants d'aquestes. No obstant això, quan algun dels seus integrants incorri en una o diverses prohibicions establertes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, no s'atribuirà a l'integrant esmentat la part proporcional que li correspondria de l'ajut rebut, que es prorratejaria entre els restants, sempre que es mantengui el compliment dels requisits exigits per accedir a la condició de beneficiari per part de l'entitat de què es tracti.

5. Els beneficiaris no es poden trobar en cap dels supòsits establerts en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, per haver estat objecte de sancions per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa o sentència judicial ferma.

6. No poden ser beneficiaris dels ajuts:

a) Qui es trobi en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Les empreses en situació de crisi, conforme a la definició que a aquest efecte se'n fa en el Reglament UE 651/2014, de 17 de juny de 2014, i en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i reestructuració d'empreses no financeres en crisi (Comunicació de la Comissió 2014/C 249/1, de 31 de juliol de 2014).

c) Les empreses que es trobin subjectes a una ordre de recuperació pendent sobre qualsevol ajut o subvenció que se'ls hagi atorgat amb anterioritat, per haver-lo declarat ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior, o bé per qualsevol tipus d'incompliment de les obligacions atribuïdes en la concessió.

d) Qui hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua del dret a rebre subvencions, d'acord amb els articles 37.2.a i 37.3.a de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.

e) Qui es trobi en els supòsits establerts en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, per haver estat objecte de sancions per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.

 

Segon

Objecte

1. L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular els ajuts per al foment de comunitats d'energies renovables, comunitats ciutadanes d'energia, comunitats de propietaris, associacions empresarials i entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears que facin actuacions en instal·lacions de generació renovable en règim d'autoconsum, en emmagatzematge elèctric i en mobilitat elèctrica.

2. Els fons d'aquesta convocatòria procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, del Programa de Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i estan finançats per la Unió Europea – Next Generation EU (Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021).

3. Aquesta convocatòria s'engloba dins dels paquets d'actuació de la inversió 2 (I2), Energia sostenible a les illes, del Component 7 (C7), Desplegament i integració d'energies renovables dins les actuacions previstes en el «Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears».

4. Es compleixen les exigències establertes en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Tercer

Bases reguladores

La convocatòria es regeix pel que disposen aquesta Resolució i l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia a les Illes Balears, modificada per l'Ordre del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 18 de juny de 2020 (BOIB núm. 116, de 30 de juny de 2020); pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i el Reial decret 451/2022, de 14 de juny, pel qual es regula la concessió directa d'ajudes destinades a finançament d'estratègies d'energia sostenible per a les Illes Balears i Canàries, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Quart

Quantia

1. L'import econòmic màxim d'aquesta convocatòria és de 20.000.000 euros. Les subvencions es concedeixen amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma per als exercicis de 2022, 2023, 2024 i 2025, i, concretament, del centre de cost 19701, subprograma 731A01, capítol 7* MR052, amb la distribució d'anualitats següent:

  • Any 2022:                0,00 €
  • Any 2023:  3.000.000,00 €
  • Any 2024:  8.000.000,00 €
  • Any 2025:  9.000.000,00 €

2. En cas que no es cobreixi la totalitat del pressupost inicial assignat a cada anualitat, l'import romanent s'ha d'assignar a l'anualitat següent d'aquest programa.

3. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin es poden incrementar els imports d'aquesta convocatòria.

4. Aquesta convocatòria està finançada dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU).

Cinquè

Termini de presentació de sol·licituds

1. El termini per presentar les sol·licituds s'inicia a partir del 26 de setembre de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2023 o en el moment del possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

2. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

 

Palma, 14 de setembre de 2022

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Juan Pedro Yllanes Suárez