Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de juny de 2022 pel qual es dona per assabentat de l’extinció del Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears i s’autoritza la modificació dels Estatuts de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència

    Número d'edicte 5509 - Pàgines 26567-26572

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de juny de 2022 pel qual es corregeix una errada material advertida en l’Acord de Consell de Govern de 13 de juny de 2022 pel qual es modifica la previsió de les prestacions i els serveis de serveis socials que s’han de concertar durant l’any 2022, aprovat per Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2022

    Número d'edicte 5511 - Pàgines 26573-26574

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni d’inici del procediment de declaració de la prescripció dels dipòsits i de les garanties en efectiu per abandonament de més de vint anys

    Número d'edicte 5451 - Pàgines 26575-26589

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 21 de juny de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regulen l’organització i el funcionament dels camps d’aprenentatge de les Illes Balears (CA)

    Número d'edicte 5450 - Pàgina 26590

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 de juny de 2022 per donar compliment, per al curs 2022-2023, a l’apartat onzè de l’Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 d’aprovació de l’Acord de reprogramació de l’Acord de 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears

    Número d'edicte 5495 - Pàgines 26591-26616

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual es publica el contingut íntegre del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears i l’associació Confianza Online per impulsar la resolució voluntària de conflictes i reclamacions entre consumidors i empresaris o professionals en matèria de comerç electrònic i el desenvolupament d’activitats d’informació sobre la protecció dels consumidors

    Número d'edicte 5506 - Pàgines 26617-26623

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es nomenen membres de la Comissió de Selecció Interna de la convocatòria d’ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat

    Número d'edicte 5457 - Pàgina 26624

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del President de l’AETIB per la qual es modifica la Resolució de 25 de gener de 2022 que estableix les condicions per a la realització de contractes de patrocini amb entitats privades per a grans esdeveniments que generin repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l’Agencia d’Estratègia Turística (AETIB) durant el 2022, per adaptar-la a l’establert al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 5464 - Pàgines 26625-26631

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 156/2022 de 23 de juny, relatiu a la designació de presidència en funcions per absència de la titular

    Número d'edicte 5469 - Pàgina 26632

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca de 20 de juny de 2022, relatiu a establir el preu públic del llibre «Coneix el passat de Menorca amb na Laia i en Tau» (Exp. 0508-2022-000001)

    Número d'edicte 5485 - Pàgina 26633

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acords de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca de data 20 de juny de 2022, pels quals s’acorda l’estimació de dos recursos d’alçada contra el Pla d’Actuació de Transport Públic Discrecional de Viatgers en vehicles d'arrendament amb conductor de caràcter temporal i d'àmbit insular per a l'any 2022 a Menorca, i, en conseqüència, s’acorda que el pla quedi sense efecte

    Número d'edicte 5486 - Pàgina 26634

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Estructura Municipal dels serveis administratius i de les resolucions relatives a les delegacions als regidors que s’han dut a terme

    Número d'edicte 5504 - Pàgines 26635-26656

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva preu públic servei municipal escola estiu

    Número d'edicte 5465 - Pàgines 26657-26658

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública de 2022

    Número d'edicte 5479 - Pàgina 26659

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació modificació de la Relació Llocs de Treball de l'Ajuntament de LLoseta

    Número d'edicte 5505 - Pàgines 26660-26661

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria General del Ple. Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 5461 - Pàgina 26662

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Correcció d'errades Edicte 4152 - Oferta d'Ocupació Pública de 2022 per a l'estabilització d'ocupació temporal

    Número d'edicte 5508 - Pàgines 26663-26664

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva del Reglament del control horari del personal de l'Ajuntament de sa Pobla

    Número d'edicte 5475 - Pàgines 26665-26667

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Resolució definitiva relativa a la concessió d'ajudes per al foment de l'esport, l'activitat física i els esdeveniments esportius en el municipi de Santa Eulària des Riu dirigides a entitats sense ànim de lucre per a l'any 2022

    Número d'edicte 5472 - Pàgines 26668-26670