Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 21/2022 de 27 de juny pel qual es crea el centre Integrat de Formació Professional L’Embat, a Palma

    Número d'edicte 5512 - Pàgines 26434-26436

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 22/2022 de 27 de juny pel qual es modifica l’annex I del Decret 2/2021, de 25 de gener, pel qual s’aprova el Plec de condicions de la Denominació d’Origen Protegida Pebre Bord de Mallorca-Pimentón de Mallorca i se’n regula el Consell Regulador

    Número d'edicte 5513 - Pàgines 26437-26438

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdits del Pressupost en vigor del Consell Insular d’Eivissa, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 5507 - Pàgina 26439

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació definitiva modificació de crèdito 3/2022

    Número d'edicte 5474 - Pàgina 26440

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva exp. Modificació Pressupostària núm. 6/2022 baix la modalitat de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit finançats amb romanent de tresoreria de l'exercici anterior

    Número d'edicte 5452 - Pàgina 26441

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 7/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

    Número d'edicte 5502 - Pàgina 26442