Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 353583
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 21 de juny de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regulen l’organització i el funcionament dels camps d’aprenentatge de les Illes Balears (CA)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 13 de maig de 2022, es va signar la memòria justificativa en què s'analitza la necessitat d'iniciar un procediment d'elaboració d'un projecte de decret pel qual es regulen l'organització i el funcionament dels camps d'aprenentatge de les Illes Balears (CA).

2. Per resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de dia 16 de maig de 2022, es va ordenar l'inici del procediment i de la tramitació del projecte del decret indicat.

Fonaments de dret

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. L'article 58.1 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Sotmetre l'esborrany de Projecte de decret pel qual es regulen l'organització i el funcionament dels camps d'aprenentatge de les Illes Balears (CA) a informació pública i posar-lo a disposició de les persones interessades a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, ubicada al carrer del Ter, núm. 16, 2n pis, a la seva web http://dgpice.caib.es, i al portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears (http://participaciociutadana.caib.es).

2. Fixar el termini per a la informació pública de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Les al·legacions s'han de presentar a la seu de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, carrer del Ter, 16, 2a planta, 07009 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d'anar adreçades a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

4. Habilitar la possibilitat de presentar-hi al·legacions per mitjans telemàtics mitjançant l'apartat “Participació en l'elaboració de normativa” de la pàgina web de Participació Ciutadana http://participaciociutadana.caib.es del Govern de les Illes Balears, dins el termini que s'estableix en l'apartat 2 anterior, d'acord amb l'article 34.2 f) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d'entrada electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el funcionari o funcionària de l'òrgan competent de la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament ha d'emetre una diligència de les al·legacions presentades.

6. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 21 de juny de 2022

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa Amanda Fernández Rubí