Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Cessament del personal eventual que presta la funció de confiança o assessorament

    Número de registre 5503 - Pàgina 26443

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2022-6326 de data 23/06/2022, per la qual es resolc el procés de provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de treball de cap de la policia local

    Número de registre 5491 - Pàgines 26444-26446

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Director General de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual s’aproven la Convocatòria i les Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a director/a de continguts informatius de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 5498 - Pàgines 26447-26450

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Director General de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual s’aproven la Convocatòria i les Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a director/a de mitjans digitals de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 5499 - Pàgines 26451-26454

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Director General de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual s’aproven la Convocatòria i les Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a director/a d’esports de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 5500 - Pàgines 26455-26458

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Director General de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual s’aproven la Convocatòria i les Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a Delega/da de Menorca de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 5501 - Pàgines 26459-26462

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Modificació del Tribunal de la convocatòria per la creació d’una borsa d’educadors/educadores socials

    Número de registre 5454 - Pàgina 26463

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, dues places vacants de personal laboral fix de la categoria d’ajudant de cuina de l’Ajuntament d’Artà

    Número de registre 5483 - Pàgines 26464-26471

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de les bases per a la constitució d’una borsa de treball en la categoria de monitor/a esportiu/va, per a la cobertura d’eventualitats o necessitats temporals o vacants del servei municipal d’esports de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca que es du a terme en les instal·lacions esportives municipals

    Número de registre 5487 - Pàgines 26472-26480

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de les bases per a constituir una borsa de la categoria laboral de subaltern/a per a cobrir, amb caràcter laboral temporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 5488 - Pàgines 26481-26491

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de les bases per a regir un concurs de trasllat per proveir, de manera definitiva, dos llocs de treball genèrics de subaltern de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 5489 - Pàgines 26492-26498

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina per atendre les necessitats temporals i d’interinitat de personal de neteja per sistema de concurs de l’Ajuntament de Deià

    Número de registre 5460 - Pàgines 26499-26506

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una Borsa de Treball per proveir, amb personal Funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l'Ajuntament de Maria de la Salut

    Número de registre 5497 - Pàgines 26507-26514

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Bases i convocatòria de les proves selectives per a cobrir, mitjançant funcionari de carrera i pel torn restringit de promoció interna, un lloc de feina d'oficial de la construcció de l'Ajuntament de Marratxí

    Número de registre 5494 - Pàgines 26515-26521

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Aprovació de la llista de persones aspirants per formar part del borsí provisional, de l'Escala l'Administració Especial, Subescala tècnica mitja, especialitat arquitectura tècnica, grup A, subgrup A2, per cobrir amb carácter d’interinitat places d'arquitecte/a tècnic/a de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 5462 - Pàgines 26522-26523

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria en comissió de serveis pel sistema de concurs de cap de Departament adjunt/a de Personal de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 5463 - Pàgina 26524

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de les bases reguladores específiques que regiran el procediment selectiu per promoció interna per a la selecció de quatre (4) places d’administratiu/iva, personal funcionari de carrera, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, mitjançant el sistema del concurs oposició

    Número de registre 5480 - Pàgines 26525-26533

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de les bases reguladores específiques que regiran el procediment selectiu, per torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició, de tres places de Treballador/a Social, personal laboral fix de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 5481 - Pàgines 26534-26545

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Convocatòria i bases del concurs-oposició per a la cobertura d'una plaça de personal laboral fix en la categoria de treballador/a social, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2022 de l'Ajuntament de Santanyí

    Número de registre 5476 - Pàgines 26546-26557

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Convocatòria i bases del procés selectiu per cobrir amb personal funcionari de carrera 1 plaça d'arquitecte/a tècnic/a zelador/a de l'Ajuntament de Santanyí

    Número de registre 5478 - Pàgines 26558-26566