Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 12/2022 de 9 de maig pel qual es regula el règim disciplinari del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número d'edicte 3725 - Pàgines 17975-17990

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Correcció d’errors de l’Ordre 9/2022 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual es redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible, per a l’exercici fiscal de 2021

    Número d'edicte 3705 - Pàgina 17991

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Ordenança reguladora de l’impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

    Número d'edicte 3685 - Pàgines 17992-18000

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 3683 - Pàgines 18001-18009

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora de l’impost sobre el increment de valor de terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 3626 - Pàgines 18010-18023

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PE 2018 0004. Aprovació definitiva de la modificació de l’estudi de detall per rectificar l’alineació oficial del camí de la Vileta, 46-A

    Número d'edicte 3691 - Pàgina 18024

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Acord del Ple de 4 d'abril de 2022 l'Ajuntament de Valldemossa pel qual s'aprova definitivament el Pressupost Municipal per a l'exercici 2022

    Número d'edicte 3679 - Pàgines 18025-18026