Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Núm. 258331
Acord del Ple de 4 d'abril de 2022 l'Ajuntament de Valldemossa pel qual s'aprova definitivament el Pressupost Municipal per a l'exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat definitivament el Pressupost Municipal de l'Ajuntament per el 2022 i comprensiu aquell del Pressupost General d'aquest Ajuntament, Bases d'Execució, plantilla de Personal funcionari i laboral, de conformitat amb l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, es publica el resum d'aquest per capítols:

ESTAT DE DESPESES

 Capítols: Denominació

 

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal

1.842.947,23 €

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis

1.519.474,30 €

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres

10.190,16 €

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

90.810,00 €

CAPÍTOL 5: Fons de contingència i altres imprevistos

0,00 €

CAPÍTOL 6: Inversions Reals

1.007.955,64 €

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

0,00 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00 €

CAPÍTOL 9: Passius Financers

265.000,00 €

 

 

TOTAL:

4.736.377,33 €

ESTAT D'INGRESSOS

 Capítols: Denominació

 

CAPÍTOL 1: Impostos Directes

1.466.779,94 €

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes

200.000,00 €

CAPÍTOL 3: Taxes i altres Ingressos

1.613.031,80 €

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

614.561,34 €

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials

         10.000,00 €

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals

0,00 €

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

832.004,25 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00 €

CAPÍTOL 9: Passius Financers

0,00 €

 

 

TOTAL:

4.736.377,33 €

PLANTILLA DE PERSONAL

Relació Nombre de places Grup

A) Personal Funcionari

 

 

1.- Amb habilitació de caràcter nacional

 

 

1.1 Secretari Interventor

1

A1

2.- Escala d'Administració General

 

 

2.1   Subescala Tècnica

1

A1

2.2   Subescala Administrativa

2

C1

2.3   Subescala Auxiliar

4

C2

3.- Escala d'Administració Especial

 

 

3.1   Oficial Policia Local

1

C1

3.2   Policia Local

8

C1

3.3 Tècnic auxiliar d'arxiu

1

C1

B) Personal Laboral

 

 

            Auxiliar administratiu

3

V

            Encarregat d'aigües i enllumenat públic

2

IV

            Oficial Primera Serveis Varis

2

IV

            Peó Serveis Varis

3

VI

            Peó Serveis Varis (JORNADA 52,60%)

1

VI

            Vigilants Museu Municipal

2

VI

            Vigilant O.R.A.

  1

V

            Zelador d'Obres (JORNADA 21%)

1

IV

            Auxiliar Biblioteca (JORNADA 52,60€)

  1

VI

            Treballadora Social1

II

 

            Treballadora Familiar

1

V

            Treballadora Familiar (JORNADA 92,10€)

1

V

            Neteja

2

VI

            Neteja (JORNADA 52,60€)

2

VI

            Dinamitzador juv/inf. (JORNADA 31,50€)

1

VI

            Auxiliar Oficina de Turisme

1

V

C) Càrrec públic amb dedicació exclusiva

1

 

Dita aprovació podrà ser impugnada davant la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades en l'article 170 i 171 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la forma i terminis que estableixen les normes de dita Jurisdicció.

 

(Signat electrònicament: 4 de maig de 2022)

El batle Nadal Torres Bujosa