Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 258443
Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PE 2018 0004. Aprovació definitiva de la modificació de l’estudi de detall per rectificar l’alineació oficial del camí de la Vileta, 46-A

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 31 de març de 2022, va aprovar definitivament la modificació de l'estudi de detall  per a rectificació de l'alineació oficial del camí de la Vileta, 46-A, presentat en representació de MARQUES DAVILA ASOCIADOS SL.

Complint amb l'art. 181 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'Illa de Mallorca, es publica perquè es prengui general coneixement i als efectes pertinents.

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu de conformitat amb l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú, i els articles 45 i ss. de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdic­ció contenciosa administrativa, modificada per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seva publicació. Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

En compliment de l'art. 12.4.d) de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, el contingut íntegre del Planejament aprovat està disponible a través del següent enllaç:

https://ajtpalma.sharepoint.com/:b:/s/Planejament/EalrIQ8abpdJsGBBVXhudFMB8MDt2HdiwOa295dgIy6fag?e=UmheY4

Així mateix i d'acord amb l'art. 70 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, es publica tot seguit el text complet de les ordenances d'aquest estudi de detall:

JUSTIFICACIÓ DE L'EDIFICABILITAT I OCUPACIÓ DE L'ESTUDI DE DETALL CORREGIT

L'edificabilitat de la parcel·la queda definida per les reculades i es procedeix a justificar que queda per davall dels 0,7 m2/m2

L'ocupació de la parcel·la queda definida per les reculades i es procedeix a justificar que queda por davall dels 0,5 m2/m2

Es justifica que amb la torrassa permesa sobre l'alçada reguladora de superfície igual al 20% de la superfície de la planta inferior no se supera l'edificabilitat del 0,7 m2/m2.

Normativa vigent. (PGOU)

Superfície resultant de la parcel·la després de la cessió:     331,79 m2

Superfície d'ocupació permesa:                                 0,5     165,90 m2

Superfície d'edificabilitat permesa:                           0,7     232,25 m2

 

Segons estudi de detall modificat:

Superfície resultant de la parcel·la després de la cessió:     331,79 m2

Superfície d'ocupació permesa per a reculades:                  104,78 m2

Superfície d'edificabilitat permesa:                                    230,51 m2 (104,78+104,78+(104,78x0,2))

 

(Signat mitjançant signatura electrònica 5 de maig de 2022)

El cap del Departament

p.d. Decret de batlia núm. 3000/2014, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de  4-03-2014)

Jaume Horrach Font