Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 259958
Correcció d’errors de l’Ordre 9/2022 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual es redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible, per a l’exercici fiscal de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 56, de 28 d'abril de 2022, es va publicar l'Ordre 9/2022 de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors per la qual es redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l'annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l'impost sobre estades turístiques i de mesures d'impuls del turisme sostenible, per a l'exercici fiscal de 2021.

Posteriorment a la publicació, s'ha detectat un error en la versió castellana d'aquesta Ordre.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment els errors materials, aritmètics o de fet dels seus actes.

A més, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en els actes i les disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició. Així mateix, la rectificació d'errors ha d'especificar, si escau, els efectes jurídics que se'n deriven, i s'ha de notificar o publicar preceptivament quan faci referència a actes que hagin estat notificats o publicats.

Per tot això, dict la correcció d'errors següent:

1. En l'apartat 2 de l'article 2,

on hi diu:

2. Los cuadros del punto 2 del anexo 1 del citado Decreto 35/2016 aplicables en el ejercicio fiscal de 2020 son los siguientes:

Hi ha de dir:

2. Los cuadros del punto 2 del anexo 1 del citado Decreto 35/2016 aplicables en el ejercicio fiscal de 2021 son los siguientes:

2. Aquesta correcció d'errors produeix efectes, una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, des del 28 d'abril de 2022.

 

Palma, en data de la signatura electrónica (6 de maig de 2022)

La consellera d'Hisenda

i Relacions Exteriors

Rosario Sánchez Grau