Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 2 de maig de 2022 pel qual es dona per assabentat del nomenament de la directora adjunta de l’Institut d’Estudis Baleàrics

    Número de registre 3460 - Pàgina 16984

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomena el registrador del Registre de la Propietat de Manacor 1

    Número de registre 3449 - Pàgines 16985-16986

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 d'abril de 2022, per la qual es nomena com a funcionari en pràctiques del cos de professors tècnics de formació professional un aspirant seleccionat en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020

    Número de registre 3448 - Pàgines 16987-16988

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants a les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’oncologia mèdica convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 3399 - Pàgines 16989-16990

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de nefrologia convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 3423 - Pàgines 16991-16993

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 d'abril 2022 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a una destinació per als professors de religió catòlica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió

    Número de registre 3446 - Pàgines 16994-17006

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de 29 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per proveir comissions de caràcter voluntari del personal docent amb funcions d’assessor tècnic docent a la Conselleria d’Educació i Formació Professional

    Número de registre 3413 - Pàgines 17007-17029

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d’abril de 2022 per la qual es corregeixen els errors detectats en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 d’octubre de 2021 per la per la qual s’esmenava la Resolució de 14 de juliol de 2021 de convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d’infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 3436 - Pàgines 17030-17031

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIAEMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA

   • Bases modificades que han de regir la convocatòria per constituir un borsí extraordinari de platgers per l’empresa municipal de serveis d’Alcúdia, sau, per cobrir les necessitats temporals que es produeixin, mitjançant contractacions laborals temporals

    Número de registre 3418 - Pàgines 17032-17038

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2022-3840 de data 25.04.2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 15 places d’Agent Policia Local a l’Ajuntament d’Eivissa

    Número de registre 3437 - Pàgines 17039-17059