Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 245789
Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 d'abril 2022 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a una destinació per als professors de religió catòlica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB núm. 58, de 13 de maig de 2017, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a una destinació per als professors de religió catòlica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió.

Mitjançant aquesta Resolució s'establia, per primera vegada en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, un procediment per accedir a aquestes destinacions, basat en els principis constitucionals d'accés a la funció pública, publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i es donava compliment a allò que disposa l'article 6 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual es regula la relació laboral de professors de religió. Aquest procediment tenia en compte les particularitats d'aquest col·lectiu pel que fa a la seva relació laboral de caràcter indefinit, la potestat de l'Administració de determinar si el contracte ha de ser a temps complet o a mitja jornada segons les necessitats dels centres, la necessària proposta de l'autoritat religiosa, o la particular situació d'alguns docents quant a la titulació exigible, amb l'atorgament de períodes transitoris per obtenir-lo, i, en especial, en atenció al dret a l'educació dels alumnes en relació amb una assignatura d'oferta obligatòria.

No obstant l'anterior, la gestió d'aquest procediment ha constatat la necessitat de millorar-lo en certs aspectes. En el BOIB núm. 61, de 17 de maig de 2018, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Universitat d'11 de maig de 2018 per la qual es modifica la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 8 de maig de 2017. En el BOIB núm. 18, de 9 de febrer de 2019, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 6 de febrer de 2019 per la qual es modifica la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 8 de maig de 2017. En el BOIB núm. 85, de 16 de maig de 2020, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 12 de maig de 2020 per la qual es modifica la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 8 de maig de 2017. Posteriorment, en el BOIB núm. 43, de 30 de març de 2021, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de març  de 2021 per la qual es modifica la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 8 de maig de 2017.

Després del cinquè any de gestió del  procediment es fa necessari especificar les implicacions a la renúncia al contracte de treball una vegada el professor s'ha incorporat al lloc de feina. Així, es modifiquen les normes relacionades amb les causes de renúncia justificada.

D'altra banda, tenint en compte el contingut de la Interlocutòria de 30 d'octubre de 2017, així com el de la sentència núm. 44/2018, de 26 de novembre, dictades pel Jutjat Social núm. 3 de Palma, en el si del procediment IAA 598/2017, i encara que aquesta darrera no sigui ferma, és necessari mantenir la suspensió temporal de l'exigència del requisit d'estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Finalment, la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març) determina, en l'article 96, que l'Administració educativa ha d'adoptar mesures destinades a promoure el benestar i la millora de la salut laboral del personal dels centres educatius.

Per tot això, en virtut de les facultats que tenc atribuïdes i d'acord amb el comitè d'empresa dels professors de religió, dict la següent

Resolució

Primer. Modificar les normes generals següents de l'annex 1 de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a una destinació per als professors de religió catòlica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió, en els termes que s'indiquen:

a) L'apartat 4 de la norma general 7 passa a tenir la redacció següent:

7.4. La documentació referida a les activitats de formació permanent de les quals s'hagi demanat reconeixement amb anterioritat a aquest tràmit no s'ha de presentar novament.

La documentació referida a activitats formatives s'ha d'adreçar, únicament i exclusivament, al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa mitjançant el tràmit publicat a tal efecte al lloc web del Servei de Formació Homologada i Capacitació <http://sfhc.caib.es>, juntament amb tota la documentació exigida per a la seva validació.

És obligatori seguir les indicacions publicades al lloc web <http://sfhc.caib.es>. No es tindrà en compte aquesta documentació si no es segueixen aquestes indicacions i si no es presenta de manera independent a la sol·licitud de participació en la convocatòria.

En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud de presentació d'activitats de formació permanent, només es considerarà vàlida la darrera que s'hagi registrat telemàticament mitjançant el tràmit esmentat anteriorment.

b) L'apartat 3 de la norma general 16 passa a tenir la redacció següent:

16.3 La renúncia al contracte de treball una vegada el professor s'ha incorporat al lloc de feina implica l'exclusió de les llistes. Aquesta exclusió es farà efectiva durant el curs en el qual s'ha produït la renúncia i el curs següent, sense perjudici d'allò que estableix el punt 17 bis.4.

c) S'afegeix la norma general 17bis, amb els apartats 1, 2, 3 i 4, que tindran la redacció següent:

17 bis. Concessió de trasllats per raons de salut o de rehabilitació

17 bis.1 El procediment s'inicia a sol·licitud de la persona interessada, mitjançant el tràmit Expòs/Sol·licit o qualsevol altre habilitat als efectes en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, exposant els motius que justifiquen la petició de trasllat que, en tot cas, han d'estar referits a aspectes mèdics d'especial consideració o gravetat.

Amb la sol·licitud ha d'adjuntar un informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals adscrit a la Direcció General de Personal Docent en el qual s'indiqui, expressament, que l'adaptació de les condicions de treball resulten impossibles o que, malgrat les adaptacions realitzades, les condicions de treball influeixen negativament en la salut de la persona interessada, i que, a conseqüència de l'anterior, recomana un canvi de centre educatiu.

17 bis.2 En el cas de professors de religió indefinits, la tramitació està condicionada a l'existència de places vacants dotades pressupostàriament que el sol·licitant pugui ocupar per acomplir els requisits d'ocupació, ubicades a l'illa on el sol·licitant ocupa el lloc de feina des del qual es vol traslladar i de la mateixa jornada laboral. Per això, la Direcció General de Personal Docent ha d'identificar els llocs de treball que pugui oferir al sol·licitant d'acord amb:

a. En primer lloc s'oferiran les places vacants que es troben pendents d'adjudicar.

b. En segon lloc, de no existir places vacants, el sol·licitant tindrà preferència durant el curs actual per ocupar la primera vacant que quedi disponible.

c. En tercer lloc, de no quedar cap vacant disponible durant el curs actual, el sol·licitant tindrà preferència en la selecció de vacants disponibles durant el següent curs.

17 bis.3 L'adjudicació de la plaça i el caràcter del trasllat es determinarà de la següent manera:

a. Per poder adjudicar la plaça seleccionada aquesta ha de ser avaluada com a adaptada pel Servei de Prevenció.

b. Si el professor és indefinit amb destinació definitiva, la plaça vacant se li adjudicarà amb la consideració de destinació definitiva.

c. Si el professor és indefinit però sense destinació definitiva, la plaça se li adjudicarà amb la consideració de destinació provisional fins al 31 d'agost, data de finalització del curs escolar.

17 bis.4 Per a la resta de professors de religió que no siguin indefinits, aquests podran optar entre:

a. Renunciar al contracte de treball referit a la plaça ocupada i passar a la situació de disponible en la llista d'aspirants per ocupar, de forma preferent, una plaça, quan sorgeixi la necessitat d'aquesta i sempre que es compleixin els requisits per ocupar-la. Aquesta renúncia ha de ser considerada com a justificada, implica la finalització del contracte però no implica l'exclusió de la llista.

b. Romandre a la plaça que té adjudicada fins que se li ofereixi, de forma preferent, una plaça, quan sorgeixi la necessitat d'aquesta i sempre que es compleixin els requisits per ocupar-la.

Segon. Aprovar l'annex 1 d'aquesta Resolució que conté la versió consolidada de l'annex 1 de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 8 de maig de 2017.

Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears aquesta Resolució i l'annex 1.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2.a) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 28 d'abril de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí Xavier March i Cerdà

 

ANNEX 1

Versió consolidada de l'annex 1 de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a una destinació per als professors de religió catòlica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió

ANNEX 1

Procediment per a l'accés a una destinació per als professors de religió

A. Normes generals

1. Objecte i temporització

1.1. L'objecte d'aquest procediment és regular l'accés a una destinació definitiva dels professors de religió que compleixen tots els requisits exigits per l'article 3 del Reial decret 696/2007, així com l'accés a una destinació provisional dels professors que no els compleixen tots, i crear una borsa d'aspirants a professors de religió per cobrir substitucions, tot sota els principis d'igualtat, mèrit i capacitat i aplicant-hi l'article 6 del Reial decret esmentat.

1.2. Aquest procediment es desenvoluparà anualment.

2. Requisits de participació

2.1. Requisits per accedir a una destinació definitiva:

a. Tenir subscrit un contracte indefinit en vigor amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

b. Complir els requisits de titulació per nivell educatiu que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució i disposar de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica, o d'un document equivalent.

c. No haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per tràfic d'éssers humans.

2.2. Requisits per accedir a una destinació provisional:

Els requisits per accedir a una destinació provisional són els següents:

a. Tenir subscrit un contracte indefinit en vigor amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

b. Subscriure el compromís de complir els requisits de titulació per nivell educatiu que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució que no es compleixin i, si escau, el requisit de disposar de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica, o del document equivalent corresponent, dins els terminis excepcionals i transitoris establerts en l'apartat 3 d'aquest annex.

c. No haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per tràfic d'éssers humans.

d. No haver estat revocada la idoneïtat per l'autoritat religiosa que la va atorgar.

2.3. Requisits per formar part de la borsa de professors de religió substituts:

Els requisits per poder formar part de la borsa de professors de religió substituts són els següents:

a. Haver complert 16 anys.

b. Ser espanyol o tenir la nacionalitat d'algun dels estats membre de la Unió Europea o de qualsevol altre estat on, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'apliqui la lliure circulació de treballadors, o ser estranger amb residència legal a Espanya i estar autoritzat per treballar o en disposició d'obtenir una autorització per treballar per compte d'altri.

c. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions docents.

d. No haver estat separat, mitjançant un procediment disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial, per resolució judicial, per a ocupacions o càrrecs públics. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en una situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

e. No haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per tràfic d'éssers humans.

f. Disposar de la proposta de l'autoritat religiosa.

g. Complir els requisits de titulació per nivell educatiu que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució, així com disposar de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica, o d'un document equivalent.

2.4. Els requisits anteriors s'han d'haver assolit, com a màxim, en la data d'acabament del termini de presentació de les sol·licituds per participar en el procediment a què fa referència la norma general 6 d'aquest annex.

2.5. El compliment dels requisits anteriors s'ha d'acreditar de la forma que es determina en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

2.6. Els professors de religió que es trobin en situació d'excedència i vulguin participar en el procediment d'adjudicació de destinacions definitives i provisionals han de presentar la sol·licitud de reingrés al servei actiu juntament amb la sol·licitud de participació en el procediment.

3. Terminis excepcionals i transitoris

3.1. S'estableixen els terminis excepcionals i transitoris que s'indiquen a continuació perquè els professors de religió que no compleixen algun dels requisits de titulació per impartir els ensenyaments de religió catòlica que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució o que no disposen de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica o document equivalent puguin esmenar aquesta mancança:

a. El títol exigit per impartir ensenyaments en l'educació infantil, l'educació primària o  l'educació secundària (art. 93 i 94 de la LOE): sis anys.

b. La formació pedagògica i didàctica (art. 100 de la LOE): dos anys.

c. La titulació per impartir classes en llengua catalana (Decret 115/2001): dos anys.

d. La declaració eclesiàstica de competència acadèmica o el certificat equivalent de la confessió religiosa (art. 3.1 del Reial decret 696/2007): cinc anys.

Els terminis esmentats comencen el dia 1 de setembre de 2017.

Aquests terminis no són acumulatius, sinó individualitzats per a cada un dels requisits esmentats, llevat que algun dels requisits de titulació s'hagi d'obtenir prèviament a un altre i que el fet d'obtenir-lo sigui necessari per obtenir l'altre requisit.

3.2. Amb la sol·licitud de participació, els professors de religió que no compleixin algun o alguns dels requisits per impartir l'ensenyament de la religió catòlica han de subscriure un compromís d'esmenar la mancança mitjançant l'acreditació del compliment d'aquests requisits davant la Direcció General de Personal Docent dins els terminis esmentats en el punt 3.1.

3.3. En casos excepcionals, apreciats per la Direcció General de Personal Docent i acreditats degudament, els terminis anteriors es podran prorrogar per un nou termini excepcional i improrrogable d'un any.

El professor de religió ha de sol·licitar aquesta pròrroga per escrit a la Direcció General de Personal Docent, amb les al·legacions i la documentació acreditativa que consideri necessàries per justificar la necessitat que se li concedeixi el nou termini.

Abans de dictar la resolució, la Direcció General de Personal Docent ha de donar audiència al docent i ha d'escoltar el parer del Comitè d'Empresa.

Entre els factors que la Direcció General de Personal Docent pot tenir en compte per atorgar el nou termini excepcional hi ha els següents:

- El grau d'esforç continuat demostrat pel professor al llarg de cada un dels anys que formen part del termini excepcional i transitori atorgat.

-  L'edat del professor i el fet que no hagi complert el període mínim de cotització per tenir dret a la pensió de jubilació.

- Les càrregues familiars.

- Haver estat en situació d'incapacitat temporal durant un mínim de 9 mesos consecutius, incloses les eventuals recaigudes, sempre que s'acrediti que la incapacitat temporal era incompatible amb la realització dels estudis conduents a la titulació corresponent.

- Exclusivament pel que fa al requisit de tenir la formació pedagògica i didàctica, es tindran en compte els intents acreditats pel professor de matricular-se en els estudis del màster corresponent, si aquest té únicament una de les titulacions atorgades pels centres superiors de ciències eclesiàstiques a les quals s'hagin reconegut els efectes civils d'acord amb el procediment definit en el Reial decret 1619/2011, de 14 de novembre.

3.4. L'incompliment de l'obligació d'acreditar que es compleixen els requisits dins el termini excepcional determinarà l'acomiadament del professor per causes objectives.

3.5. L'Administració podrà acordar, prèvia sol·licitud de la persona interessada, la suspensió del contracte de treball, amb reserva de la plaça adjudicada, amb els professors de religió que hagin de realitzar els crèdits corresponents a les parts pràctiques del currículum per a poder obtenir la titulació que els manqui, pel temps indispensable per poder realitzar-los i sempre que s'acrediti la impossibilitat de fer-los fora de la jornada com a professor de religió.

4. Obligació de participar-hi i participació voluntària

4.1. Tots els professors de religió amb contracte indefinit han de participar en aquest procediment a l'efecte d'actualitzar els requisits, els mèrits o de participar en el procediment d'adjudicacions. En el cas que no hi participin només es tindran en compte els requisits i els mèrits que figuren en les darreres llistes definitives publicades a les quals fa referència l'apartat 8 d'aquest annex.

4.2. També hi han de participar tots els aspirants a professors de religió substituts, inclosos els que tenen un contracte d'interinitat en vigor.

5. Fases del procediment

5.1. Recepció de les propostes de l'autoritat religiosa

Abans d'iniciar-se el procediment, la Direcció General de Personal Docent ha de requerir a l'autoritat religiosa que remeti la llista de professors de religió amb contracte indefinit que continuen proposats, així com la llista d'aspirants a professors de religió substituts que proposa.

D'acord amb el que disposa l'article 7.b) del Reial decret 696/2007, en el cas que un professor amb contracte indefinit no continuï proposat, l'autoritat religiosa ha d'acreditar que la revocació de la idoneïtat s'ajusta a Dret.

Transcorregut el termini atorgat sense que l'autoritat religiosa hagi remès la proposta corresponent, s'entendrà que la proposta s'ha renovat automàticament, d'acord amb el que disposa la disposició addicional tercera de la LOE.

Els aspirants a professors de religió substituts proposats han de complir, per poder ser contractats, tots els requisits de titulació per nivell educatiu que s'indiquen en l'annex 2 d'aquesta Resolució i han de disposar de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica, o d'un document equivalent. Excepcionalment, en el cas que no es disposi d'aspirants que compleixin tots els requisits, es podran contractar per cobrir substitucions els aspirants proposats que no hagin acreditat que tenen els coneixements adequats de llengua catalana i/o que disposen de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica.

5.2. Ordenació dels professors de religió

La primera fase del procediment consisteix en l'elaboració de les llistes dels professors de religió amb contracte indefinit i les llistes d'aspirants a professors de religió substituts.

5.3. Adjudicació de destinacions definitives i provisionals i, si escau, de substitucions

La segona fase del procediment consisteix en l'adjudicació de destinacions als professors de religió amb contracte indefinit i, si escau, als aspirants a professors de religió substituts.

6. Sol·licitud de participació en el procediment

6.1. La sol·licitud de participació es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte que es troba en el lloc web http://dgpdocen.caib.es.

6.2. Per poder emplenar i tramitar la sol·licitud es requerirà l'autenticació prèvia de la identitat del sol·licitant mitjançant un dels següents sistemes:

- Sistema d'identitat electrònica per a les administracions: Cl@ve.

- DNI electrònic o certificat digital reconegut.

- Codi d'usuari de personal docent CAIB.

6.3. La sol·licitud s'ha d'emplenar seguint les instruccions que es publiquin a tal efecte en el lloc web de la Direcció General de Personal Docent i les instruccions de l'aplicació.

6.4. La tramitació telemàtica només es completa quan, utilitzant l'assistent de tramitació, s'envia la sol·licitud, amb la qual cosa s'obté un número de registre.

6.5. En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud només es considera vàlida la darrera que s'ha registrat telemàticament.

6.6. Termini de presentació de sol·licituds. Una vegada rebudes les propostes de l'autoritat religiosa, la Direcció General de Personal Docent publicarà en la seva pàgina web el termini per presentar les sol·licituds de participació en el procediment, com a mínim tres dies hàbils abans de l'inici d'aquest termini.

7. Dades que es consideraran als efectes d'acreditar el compliment dels requisits i de valorar els mèrits

7.1. Els requisits i els mèrits dels professors de religió que tenen accés al Portal del Personal i no apareguin en el tràmit telemàtic el dia en què l'interessat tramiti telemàticament la sol·licitud, no es tindran en compte per determinar si es compleixen els requisits o a l'hora de valorar els mèrits, llevat que el professor presenti nous documents amb la sol·licitud.

7.2. Els aspirants a professors de religió substituts que no tinguin accés al Portal del Personal poden presentar, amb la sol·licitud de participació, els documents acreditatius dels requisits o dels mèrits.

7.3. Els requisits s'han d'haver assolit en la data indicada en l'apartat 2.4 d'aquest annex.

En el procediment per a l'accés a una destinació de cada curs escolar es tindran en compte els mèrits assolits, com a màxim, el 31 de d'agost de l'any anterior, excepte els mèrits del punt 2 de l'annex 3 d'aquesta Resolució, que s'hauran d'haver assolit en la data indicada en l'apartat 2.4 d'aquest annex.

7.4. La documentació referida a les activitats de formació permanent de les quals s'hagi demanat reconeixement amb anterioritat a aquest tràmit no s'ha de presentar novament.

La documentació referida a activitats formatives s'ha d'adreçar, únicament i exclusivament, al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa mitjançant el tràmit publicat a tal efecte al lloc web del Servei de Formació Homologada i Capacitació <http://sfhc.caib.es>, juntament amb tota la documentació exigida per a la seva validació.

És obligatori seguir les indicacions publicades al lloc web <http://sfhc.caib.es>. No es tindrà en compte aquesta documentació si no es segueixen aquestes indicacions i si no es presenta de manera independent a la sol·licitud de participació en la convocatòria.

En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud de presentació d'activitats de formació permanent, només es considerarà vàlida la darrera que s'hagi registrat telemàticament mitjançant el tràmit esmentat anteriorment.

7.5. No obstant el que estableixen els apartats 7.1, 7.2 i 7.3, els aspirants a professors de religió exclosos poden aportar la documentació necessària per esmenar la causa d'exclusió a partir del primer dia lectiu de cada curs escolar i fins el dia anterior a la data en què comenci el termini per presentar la sol·licitud de participació en el procediment per a l'accés a una destinació del curs següent, la qual cosa tindrà efectes sobre l'ordenació en les llistes corresponents. Dins aquest període els aspirants a professors de religió substituts no podran esmenar la causa d'exclusió consistent en la manca del títol de mestre en qualsevol especialitat, de llicenciat, d'enginyer o d'arquitecte, o d'un títol de grau equivalent als anteriors.

8. Publicació de les llistes

8.1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i revisades aquestes i la documentació adjunta, si n'hi ha, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar les llistes provisionals que s'indiquen en els apartats 8.2 i 8.3.

El mateix dia en què es dicti aquesta resolució, s'ha de fer pública en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

8.2. Llistes de professors de religió amb contracte indefinit:

a. Llista A: professors que compleixen tots els requisits exigits per la normativa vigent.

b. Llista B: professors que no han acreditat, exclusivament, que disposen de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica, o del document equivalent.

c. Llista C: professors que no han acreditat, exclusivament, que tenen els coneixements adequats de llengua catalana o, addicionalment, que disposen de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica, o del document equivalent.

d. Llista D: professors que no han acreditat que tenen la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la LOE o, addicionalment, que tenen els coneixements adequats de llengua catalana i/o que disposen de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica, o del document equivalent.

e. Llista E: professors que no han acreditat que tenen el títol exigit per impartir ensenyaments en l'educació infantil, l'educació primària o l'educació secundària, segons pertoqui, amb independència que, a més, no hagin acreditat el compliment d'algun altre requisit que sigui exigible.

Els professors de religió amb contracte indefinit s'han d'ordenar, dins cada una de les llistes esmentades, per la valoració dels mèrits resultant d'aplicar el barem previst en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

8.3. Llistes d'aspirants a professors de religió substituts

a. Llista F: professors admesos, ordenats per la valoració dels mèrits resultant d'aplicar el barem previst en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

b. Llista G: professors exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió.

c. Llista H: professors exclosos, exclusivament, pel fet de no haver acreditat que disposen de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica, o del document equivalent, i/o que tenen els coneixements adequats de llengua catalana, amb indicació del nivell més alt de coneixements de català que hagin acreditat i de la valoració dels mèrits resultant d'aplicar el barem previst en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

8.4. Totes les llistes esmentades han d'indicar la diòcesi i el nivell educatiu als quals ha optat el sol·licitant, que s'han de correspondre, respectivament, amb la proposta de l'autoritat religiosa i amb la titulació que ha acreditat, sense perjudici del que disposa el segon paràgraf de l'apartat 10.2 d'aquest annex.

Les llistes C, D i E han d'especificar en concret els requisits que no compleix cada professor.

8.5. S'ha d'obrir un termini de reclamacions de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà del dia en què es facin públiques les llistes provisionals perquè els interessats puguin presentar al·legacions i aportar els documents que considerin oportuns en relació amb l'acreditació dels requisits o amb la valoració dels mèrits.

Els mèrits no al·legats o els al·legats però no acreditats documentalment d'acord amb el que disposa l'apartat 7 d'aquest annex no es poden al·legar o acreditar dins el termini per presentar reclamacions.

Durant el període de reclamacions, l'administració ha de rectificar d'ofici els errors materials i de càlcul detectats en les llistes provisionals.

8.6. Acabat el termini a què fa referència l'apartat anterior, i esmenats els errors detectats i les causes d'exclusió, si pertoca, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar les llistes definitives.

El mateix dia en què es dicti aquesta Resolució, s'ha de fer pública en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

9. Sol·licitud de destinacions definitives i provisionals

9.1. Una vegada publicades les llistes definitives, la Direcció General de Personal Docent publicarà en la seva pàgina web el termini per presentar la sol·licitud telemàtica de destinacions, com a mínim tres dies hàbils abans de l'inici d'aquest termini.

9.2. Només podran presentar la sol·licitud els professors de religió que figurin en les llistes A, B, C, D i E.

La participació en aquest procediment és obligatòria per als professors de religió sense destinació definitiva que figurin en les llistes A, B, C, D o E.

La participació en aquest procediment és obligatòria, també, per als professors de la llista A amb destinació definitiva que hagin comunicat a la Direcció General de Personal Docent, mitjançant un tràmit telemàtic habilitat a l'efecte, la seva voluntat de participar en el tràmit d'adjudicacions.

En el cas que algun dels professors de religió esmentats en els dos paràgrafs anteriors no participi en aquest procediment, s'ha d'aplicar el que preveu l'apartat 10.3 d'aquest annex.

9.3. La sol·licitud s'ha d'emplenar seguint les instruccions que es publiquin a tal efecte en el lloc web de la Direcció General de Personal Docent i les instruccions de l'aplicació.

Es pot accedir a l'aplicació tal com s'indica en l'apartat 5.2 d'aquest annex.

Una vegada emplenada, la sol·licitud de places s'ha de tramitar i presentar telemàticament. La tramitació telemàtica només es completa quan, utilitzant l'assistent de tramitació, s'envia la sol·licitud, amb la qual cosa s'obté un número de registre.

No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «Sense validesa», perquè això indica que no s'han tramitat i presentat telemàticament.

9.4. En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud només es considera vàlida la darrera que s'ha registrat telemàticament.

10. Regles per seleccionar les destinacions

10.1. Els professors de religió inclosos en les llistes només poden accedir a places corresponents a la diòcesi per a la qual els ha proposats l'autoritat religiosa.

Als efectes d'aquest procediment, les diòcesis són tres: Mallorca, Menorca i Eivissa.

10.2. Així mateix, només poden accedir a places corresponents al nivell educatiu per al qual han acreditat disposar de la titulació a què fa referència l'apartat 3.1.a) d'aquest annex. En el cas que no l'hagin acreditada, només poden accedir a places del nivell educatiu en el qual prestaven serveis en el moment de presentar la sol·licitud de participació en el procediment d'accés a una destinació.

No obstant això, els que no disposin de la titulació a què fa referència l'apartat 3.1.a) d'aquest annex corresponent al nivell educatiu en el qual prestaven serveis, però sí la d'un altre nivell educatiu, poden optar entre aquestes dues opcions:

a. Seleccionar places del nivell educatiu en el qual prestaven serveis. En aquest cas, queden subjectes al termini excepcional i transitori de l'apartat 3.1.a) d'aquest annex i, quan tornin a participar en aquest procediment, no podran seleccionar places del nivell educatiu per al qual havien acreditat disposar de la titulació fins que esmenin, dins el termini atorgat, la mancança d'aquest requisit, sense perjudici que, pel fet de no disposar d'altres titulacions, quedin subjectes també als terminis excepcionals i transitoris corresponents.

b. Seleccionar places de l'altre nivell educatiu per al qual han acreditat disposar de la titulació. En aquest cas, queden subjectes als corresponents terminis excepcionals i transitoris de l'apartat 3.1 d'aquest annex, si escau.

En el supòsit que hagin acreditat que tenen titulacions que els permeten impartir ensenyaments de religió a més d'un nivell educatiu, han d'optar per seleccionar places corresponents a un únic nivell, amb les limitacions següents:

a. En el cas que disposin de tots els requisits de titulació que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució corresponents als dos nivells educatius i de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica, o d'un document equivalent, només poden seleccionar places corresponents al nivell educatiu en el qual prestaven serveis.

b. En el cas que disposin de tots els requisits de titulació que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució corresponents només a un dels dos nivells educatius i de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica, o d'un document equivalent, han de seleccionar places corresponents a aquest nivell educatiu.

c. En qualsevol altre cas, només poden seleccionar places corresponents al nivell educatiu en el qual prestaven serveis. En aquest cas, queden subjectes als corresponents terminis excepcionals i transitoris de l'apartat 3.1 d'aquest annex, si escau.

Als efectes d'aquest procediment, els nivells educatius són dos: educació infantil / educació primària i educació secundària obligatòria / batxillerat.

10.3. Per garantir l'accés a una destinació, els professors han de seleccionar, per ordre de preferència, totes les places corresponents a la diòcesi i al nivell educatiu a què poden optar d'acord amb els apartats 10.1 i 10.2 anteriors. En el cas que no les seleccionin totes, l'administració les afegirà d'ofici, en sentit ascendent del codi que les identifica.

11. Criteris de preferència en l'adjudicació de destinacions

11.1. Tenen preferència en l'elecció de places els professors de la llista A, d'acord amb l'ordre en què hi figurin ordenats. La plaça adjudicada tindrà la consideració de destinació definitiva.

11.2. Tenen preferència en l'elecció de les places que restin, que tindran la consideració de destinacions provisionals:

a. En primer lloc, els professors de la llista B, d'acord amb l'ordre en què hi figurin ordenats.

b. En segon lloc, els professors de la llista C, d'acord amb l'ordre en què hi figurin ordenats.

c. En tercer lloc, els professors de la llista D, d'acord amb l'ordre en què hi figurin ordenats.

d. En quart lloc, els professors de la llista E, d'acord amb l'ordre en què hi figurin ordenats.

12. Adjudicació de destinacions definitives i provisionals

12.1. Una vegada presentades les sol·licituds telemàtiques de selecció de destinacions, la Direcció General de Personal Docent adjudicarà les destinacions definitives i provisionals, respectant l'ordre en què els professors les hagin seleccionat i d'acord amb les regles establertes en l'apartat 10 i amb els criteris de preferència prevists en l'apartat 11 d'aquest annex.

12.2. Finalitzada aquesta adjudicació, s'assignaran d'ofici les places no adjudicades, en sentit ascendent del codi que les identifica, entre els professors que estaven obligats a participar en aquest procediment i no ho han fet, d'acord amb les regles establertes en l'apartat 10 i amb els criteris de preferència prevists en l'apartat 11 d'aquest annex, llevat que hagin renunciat al contracte de treball indefinit subscrit amb la Conselleria.

12.3. Com a resultat de les adjudicacions anteriors, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar les llistes provisionals d'adjudicació de destinacions definitives i provisionals. El mateix dia en què es dicti aquesta resolució, s'ha de fer pública a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

12.4. S'ha d'obrir un termini de reclamacions de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà del dia en què es facin públiques les llistes provisionals perquè els interessats puguin presentar al·legacions i aportar els documents que considerin oportuns. Durant el període de reclamacions, l'Administració ha de rectificar d'ofici els errors materials i de càlcul detectats en les llistes provisionals.

12.5. Acabat el termini a què fa referència l'apartat anterior, i estimades o desestimades les al·legacions presentades i esmenats els errors detectats, si pertoca, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar les llistes definitives d'adjudicació de destinacions definitives i provisionals. El mateix dia en què es dicti aquesta resolució, s'ha de fer pública en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

12.6. L'adjudicació de les places adjudicades s'entén sense perjudici del que disposen l'apartat 2 de la disposició addicional tercera de la LOE i l'article 4.2 del Reial decret 696/2007.

12 bis. Permuta de places

12 bis.1. La Direcció General de Personal Docent, excepcionalment, pot autoritzar una permuta de destinacions definitives entre dos professors de religió sempre que concorrin tots els requisits següents:

a. Que els professors de religió tenguin contracte indefinit.

b. Que la permuta no impliqui la modificació del tipus de jornada (completa/mitja jornada) de cap dels professors.

c. Que l'antiguitat de les persones interessades no difereixi en més de quinze anys.

d. Que les persones interessades comptin amb la proposta de l'autoritat eclesiàstica corresponent, en el cas de voler permutar destinacions de diòcesis diferents.

e. Que les persones interessades ho sol·licitin conjuntament després de la publicació de la resolució de la directora general de Personal Docent que aprovi la llista definitiva d'adjudicació de destinacions definitives i abans del 15 d'agost.

En el cas d'una plaça compartida amb dos centres s'entendrà que pot ser objecte de permuta qualsevol dels centres a mitja jornada que configuren la plaça. Així, no poden ser objecte de permuta els centres d'una plaça compartida que tenguin assignada una dedicació horària inferior a la mitja jornada.

12 bis.2. La Direcció General de Personal Docent publicarà a la pàgina web les permutes autoritzades abans de l'inici del procediment de substitucions del curs.

12 bis.3. Les permutes tindran caràcter de destinacions definitives.

12 bis.4. No es poden autoritzar permutes a les persones interessades a qui se n'hagi autoritzat una en els darrers cinc anys.

13. Adjudicació de vacants sobrevingudes

13.1. Les vacants que es generin al llarg del curs escolar per raons de planificació educativa o a causa de l'extinció del contracte indefinit d'un professor o per la concessió d'una excedència voluntària sense reserva de plaça tenen la consideració de vacants sobrevingudes i s'han d'oferir d'acord amb el procediment previst en els apartats 13.2 a 13.5 d'aquest annex.

13.2. Les vacants sobrevingudes s'han d'oferir, per ser adjudicades, als professors de religió perquè les seleccionin d'acord amb les regles establertes en la norma general 10 i els criteris de preferència prevists en la norma general 11 d'aquest annex. No obstant això:

a. En el cas que la vacant sobrevinguda sigui a jornada completa, s'oferirà la seva adjudicació a tots els professors que ocupin una plaça a mitja jornada. L'acceptació de la vacant serà voluntària. Si el professor l'accepta, la plaça a mitja jornada que ocupava tindrà la consideració de vacant sobrevinguda.

b. En el cas que un professor de religió estigui ocupant una plaça a mitja jornada en un centre i sorgeixi una vacant sobrevinguda a mitja jornada al mateix centre, se li oferirà l'adjudicació de la vacant a aquest professor.

c. En el cas que la vacant sobrevinguda sigui a mitja jornada, s'oferirà la plaça tenint en compte la compatibilitat d'horaris entre els centres afectats o la superació de la jornada màxima setmanal. Si per aplicació d'aquests criteris, l'adjudicació no és viable, s'oferirà la plaça al següent professor, fins que es pugui adjudicar sense afectar els horaris o sense que se superi la jornada màxima setmanal establerta.

13.3. Si la vacant sobrevinguda s'adjudica a un professor de la llista A, tindrà la consideració de destinació definitiva; si s'adjudica a un professor de les llistes B, C, D o E, tindrà la consideració de destinació provisional.

13.4. En el supòsit que cap dels professors de les llistes esmentades accepti voluntàriament la vacant sobrevinguda, s'oferirà als aspirants disponibles de la llista F, d'acord amb l'ordre en què hi figuren i respectant la diòcesi per a la qual han estat proposats i el nivell educatiu a què poden optar.

En el cas que cap dels aspirants disponibles de la llista F accepti la plaça, aquesta s'adjudicarà de forma obligatòria a l'aspirant disponible d'aquesta llista amb més puntuació per l'aplicació del barem de mèrits, el qual, si no l'accepta sense una causa justificada, serà exclòs de la llista pel temps que resti fins a la finalització del curs escolar. Aquest procediment continuarà amb el següent de la llista amb més puntuació, fins que algú accepti la vacant sobrevinguda i se li adjudiqui. Els aspirants disponibles de la llista F només poden rebutjar una vacant sobrevinguda durant cada curs escolar.

En cap cas no es poden oferir vacants sobrevingudes als aspirants a professors de religió substituts de les llistes G o H.

La plaça s'adjudicarà a l'aspirant que l'accepti, amb el qual se subscriurà un contracte indefinit, i tindrà la consideració de destinació provisional.

13.5. L'adjudicació de la vacant sobrevinguda s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

14. Adjudicació de substitucions

14.1. En el cas que al llarg del curs escolar sigui necessari substituir l'absència temporal d'un professor de religió, la plaça s'oferirà als aspirants a professors de religió substituts, respectant la diòcesi per a la qual han estat proposats i el nivell educatiu a què poden optar, d'acord amb l'ordre següent:

a) Aspirants disponibles de la llista F, d'acord amb l'ordre en què hi figuren.

b) Aspirants disponibles de la llista H, d'acord amb l'ordre següent:

- En primer lloc, als aspirants que hagin acreditat tenir els coneixements adequats de llengua catalana, d'acord amb la valoració dels mèrits resultant d'aplicar el barem.

- En segon lloc, als aspirants que no hagin acreditat tenir els coneixements adequats de llengua catalana, d'acord amb el nivell més alt de coneixements de llengua catalana i, en cas d'empat, d'acord amb la valoració dels mèrits resultant d'aplicar el barem.

c) En el cas que cap dels aspirants anteriors accepti la substitució, aquesta es podrà adjudicar als aspirants d'altres diòcesis, prèvia autorització de la corresponent, respectant l'ordre establert en els apartats 14.1.a) i 14.1.b) anteriors. En aquest cas l'acceptació de la plaça serà voluntària.

En el cas que cap dels aspirants accepti la substitució, aquesta s'adjudicarà de forma obligatòria a l'aspirant disponible d'aquestes llistes que correspongui d'acord amb l'ordre anterior, i si no l'accepta sense una causa justificada, serà exclòs de la llista pel temps que resti fins a la finalització del curs escolar. Aquest procediment continuarà amb el següent professor, fins que algú accepti la substitució i se li adjudiqui. Els aspirants disponibles de les llistes F i H només poden rebutjar una substitució durant cada curs escolar.

14.2. S'entén per aspirants disponibles els que no tenen subscrit un contracte en vigor com a professors de religió amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

14.3. La Direcció General de Personal Docent s'ha de posar en contacte amb l'aspirant, amb la finalitat d'oferir-li la substitució, per qualsevol dels mitjans que, als efectes de notificació i comunicació, aquest hagi indicat en la seva sol·licitud de participació en el procediment d'accés a una plaça. Tenen preferència, atesa la necessitat urgent de cobrir la plaça, la comunicació telefònica i/o el correu electrònic.

En el cas que l'aspirant no retorni la trucada telefònica rebuda o no contesti el missatge electrònic enviat per acceptar la plaça oferta o per comunicar que no l'accepta, o, si escau, per renunciar-hi justificadament ―actuacions que també pot dur a terme per qualsevol dels mitjans prevists en l'article 16 de la Llei 39/2015― s'oferirà la plaça al següent aspirant en l'ordre corresponent.

L'aspirant ha de complir l'obligació de posar-se en contacte amb la Direcció General de Personal Docent el dia hàbil següent a la data en què es va fer la trucada o en què es va enviar el missatge electrònic, com a tard.

El funcionari encarregat de la comunicació ha d'estendre una diligència per fer constar qualsevol d'aquests fets, la qual s'ha d'incorporar a l'expedient.

14.4. L'adjudicació de la substitució s'ha de publicar en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

15. Criteris de desempat en les adjudicacions

Si a l'hora de dur a terme qualsevol de les adjudicacions a què es refereixen les normes generals 12, 13 i 14 es produeix un empat entre els mèrits de dos professors o més, s'ha de tenir en compte, per adjudicar la plaça, la millor puntuació en els apartats del barem de mèrits d'acord amb l'ordre en què figuren en l'annex 3. Si tot i així persisteix l'empat, la plaça serà adjudicada seguint els criteris de prelació següents: I) millor nota de l'expedient acadèmic entre les titulacions al·legades per accedir com a professor de religió; II) data de naixement (de major a menor edat).

16. Causes de renúncia justificada

16.1. Els aspirants a professors de religió substituts poden renunciar de forma justificada a la vacant sobrevinguda o a la substitució que se'ls ofereixi quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

a. Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què seria procedent concedir a un funcionari una excedència per tenir cura dels fills per qualsevol dels supòsits anteriors.

b. Patir una malaltia o una incapacitat temporal que impedeixi exercir la tasca docent.

c. Al·legar i acreditar una causa de força major o circumstàncies excepcionals sobrevingudes, que seran apreciades per la Direcció General de Personal Docent i de les quals s'informarà el comitè d'empresa dels professors de religió.

16.2. L'escrit de renúncia, juntament amb la documentació acreditativa pertinent, s'ha de presentar, en tot cas, en el termini d'un dia hàbil comptador des de l'endemà del dia en què s'ofereixi la plaça.

16.3. La renúncia al contracte de treball una vegada el professor s'ha incorporat al lloc de feina implica l'exclusió de les llistes. Aquesta exclusió es farà efectiva durant el curs en el qual s'ha produït la renúncia i el curs següent, sense perjudici d'allò que estableix la norma general 17 bis.4.

17. Incorporació a la plaça adjudicada

17.1. Els professors de religió de les llistes A, B, C, D i E als quals s'adjudiqui una destinació definitiva o provisional s'han d'incorporar a la plaça adjudicada el primer dia lectiu de setembre.

Si la incorporació efectiva no es produeix el dia assenyalat i no hi ha cap causa que ho justifiqui, s'entén que renuncien al contracte de treball subscrit amb la Conselleria.

17.2. Els professors de religió als quals s'adjudiqui una vacant sobrevinguda o una substitució s'han d'incorporar al centre en la data que indiqui la Direcció General de Personal Docent, que en cap cas pot ser el mateix dia en què el professor accepti la plaça.

17 bis. Concessió de trasllats per raons de salut o de rehabilitació

17 bis.1 El procediment s'inicia a sol·licitud de la persona interessada, mitjançant el tràmit «Expòs/Sol·licit» o qualsevol altre habilitat als efectes en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, exposant els motius que justifiquen la petició de trasllat que, en tot cas, han d'estar referits a aspectes mèdics d'especial consideració o gravetat.

Amb la sol·licitud ha d'adjuntar un informe del Servei de Prevenció de Riscs Laborals adscrit a la Direcció General de Personal Docent en el qual s'indiqui, expressament, que l'adaptació de les condicions de treball resulten impossibles o que, malgrat les adaptacions realitzades, les condicions de treball influeixen negativament en la salut de la persona interessada, i que, a conseqüència de l'anterior, recomana un canvi de centre educatiu.

17 bis.2 En el cas de professors de religió indefinits, la tramitació està condicionada a l'existència de places vacants dotades pressupostàriament que el sol·licitant pugui ocupar per acomplir els requisits d'ocupació, ubicades a l'illa on el sol·licitant ocupa el lloc de feina des del qual es vol traslladar i de la mateixa jornada laboral. Per això, la Direcció General de Personal Docent ha d'identificar els llocs de treball que pugui oferir al sol·licitant d'acord amb el següent:

a. En primer lloc s'oferiran les places vacants que es troben pendents d'adjudicar.

b. En segon lloc, de no existir places vacants, el sol·licitant tindrà preferència durant el curs actual per ocupar la primera vacant que quedi disponible.

c. En tercer lloc, de no quedar cap vacant disponible durant el curs actual, el sol·licitant tindrà preferència en la selecció de vacants disponibles durant el següent curs.

17 bis.3 L'adjudicació de la plaça i el caràcter del trasllat es determinarà de la següent manera:

a. Per poder adjudicar la plaça seleccionada aquesta ha de ser avaluada com a adaptada pel Servei de Prevenció.

b. Si el professor és indefinit amb destinació definitiva, la plaça vacant se li adjudicarà amb la consideració de destinació definitiva.

c. Si el professor és indefinit, però sense destinació definitiva, la plaça se li adjudicarà amb la consideració de destinació provisional fins al 31 d'agost, data de finalització del curs escolar.

17 bis.4 Per a la resta de professors de religió que no siguin indefinits, aquests podran optar entre:

a. Renunciar al contracte de treball referit a la plaça ocupada i passar a la situació de disponible en la llista d'aspirants per ocupar, de forma preferent, una plaça, quan sorgeixi la necessitat d'aquesta i sempre que es compleixin els requisits per ocupar-la. Aquesta renúncia ha de ser considerada com a justificada i implica la finalització del contracte, però no l'exclusió de la llista.

b. Romandre a la plaça que té adjudicada fins que se li ofereixi, de forma preferent, una plaça, quan sorgeixi la necessitat d'aquesta i sempre que es compleixin els requisits per ocupar-la.

18. Exhauriment de la llista d'aspirants a professors de religió substituts

18.1. En el cas que en la llista d'aspirants a professors de religió substituts no figuri cap aspirant com a disponible, s'acceptaran noves propostes de l'autoritat religiosa.

18.2. Aquests nous aspirants s'ordenaran segons els criteris de prelació següents: I) millor nota de l'expedient acadèmic entre les titulacions al·legades per accedir com a professor de religió; II) data de naixement (de major a menor edat).

Els requisits establerts en la norma 2 d'aquest annex s'han d'haver assolit, com a màxim, en la data en la qual els nous aspirants hagin estat proposats per l'autoritat religiosa, sense perjudici del termini excepcional per esmenar causes d'exclusió establert en l'apartat 7.5 d'aquest annex.

19. Sistema de notificació i de comunicació

19.1. La participació en la convocatòria suposa acceptar que es notifiquin mitjançant el Portal del Personal els actes administratius que es deriven de la relació laboral.

19.2. Per a la resta de notificacions i comunicacions s'han d'emprar les dades aportades pel sol·licitant en aquesta convocatòria.

20. Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, els sol·licitants hauran de consentir expressament el tractament de les seves dades personals mitjançant l'emplenament d'aquesta sol·licitud, per la qual cosa s'informa dels següents aspectes:

a. Finalitat del tractament i base jurídica: gestionar tant la inclusió en la borsa de professors de religió de la Direcció General de Personal Docent com els processos que se'n derivin per cobrir places vacants o substitucions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per al curs 2022-2023, d'acord amb les lletres b) i c) de l'article 6.1 del Reglament general de protecció de dades.

b. Responsable del tractament. El responsable del tractament de dades és la Direcció General de Personal Docent (Conselleria d'Educació i Formació Professional), amb domicili al carrer del Ter, 16,1r (polígon de Son Fuster), 07009 Palma.

c. Destinataris de les dades personals. No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb el Reglament general de protecció de dades. En tot cas, prèvia autorització dels participants en aquesta convocatòria obtinguda telemàticament mitjançant un tràmit habilitat a l'efecte en el lloc web de la Direcció General de Personal Docent, la Conselleria d'Educació i Formació Professional podrà cedir determinades dades personals als centres concertats que ho sol·licitin, a l'efecte que comuniquin als aspirants ofertes de treball per a funcions docents.

d. Termini de conservació de les dades personals. Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recolliran i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És d'aplicació allò que disposa la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques es conservaran d'acord amb el que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

e. Existència de decisions automatitzades. El tractament de les dades ha de possibilitar la resolució de reclamacions o consultes de forma automatitzada. No està prevista la realització de perfils.

f. Transferències de dades a tercers països. No s'han previst cessions de dades a tercers països.

g. Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (http://caib.es).

També es pot presentar una sol·licitud als diferents llocs especificats en la instrucció cinquena d'aquest annex. Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

8. Delegació de protecció de dades. La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

21. Suspensió provisional de l'exigència del requisit d'estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica

Tenint en compte el contingut de la Interlocutòria de 30 d'octubre de 2017 així com el de la sentència núm. 44/2018 de 26 de novembre dictades pel Jutjat Social núm. 3 de Palma, en el si del procediment IAA 598/2017, i encara que aquesta darrera no sigui ferma, se suspèn temporalment l'exigència del requisit d'estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

L'aprovació de les llistes i l'adjudicació de les places, així com el còmput del termini excepcional i transitori a què fa referència l'apartat 3.1.b) d'aquest annex, ha de tenir en compte la suspensió anterior.