Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 245800
Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 d'abril de 2022, per la qual es nomena com a funcionari en pràctiques del cos de professors tècnics de formació professional un aspirant seleccionat en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 d'abril de 2022, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent, de 26 de juliol de 2021, (BOIB núm. 49 de 12 d'abril), per la qual es publicà la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que superaren el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020, de convocatòria de proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, el senyor Conrado Martín Martín va ser inclòs dins la llista d'aspirants seleccionats del cos de professors tècnics de formació professional, especialitat Instal·lacions i Manteniment d'Equips Tèrmics i de Fluids, illa Mallorca.

La base desena de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020, de convocatòria de proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents (BOIB núm. 24, de 25 de febrer), estableix que els aspirants que han superat el procediment selectiu i que compleixen els requisits i les condicions requerides per a l'ingrés o l'accés al cos respectiu i que no estan exempts de la realització de la fase de pràctiques o que, n'estan exempts però han fet sol·licitud expressa d'incorporar-s'hi, han de ser nomenats funcionaris en pràctiques.

L'article 2.6.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, concretament a la Direcció General de Personal Docent, competències en matèria d'ordenació i gestió del personal docent.

El punt 1.a) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), delega en la directora general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els processos de selecció derivats de l'oferta pública per a l'ingrés i l'accés a la funció pública docent, establir-ne les bases, nomenar els membres dels òrgans de selecció i valoració i establir el procediment de la fase de pràctiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

  1. Nomenar funcionari en pràctiques, des de dia 1 de setembre de 2022, el senyor Conrado Martín Martín, amb DNI ***7425** i assignar-li el número de registre personal  ***7425*68S0591.

  2. Comunicar-li que el procediment per desenvolupar la fase de pràctiques és l'establert a la Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de setembre de 2021 per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de 3 de febrer de 2020, de convocatòria de proves selectives (BOIB núm. 128, de 16 de setembre).

  3. Informar que si el senyor Conrado Martín Martín supera la fase de pràctiques serà nomenat funcionari de carrera amb efectes d'1 de setembre de 2022.

  4. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 29 d'abril de 2022)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm.41, de 25/03/2021)