Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL DE GOVERN

Núm. 246607
Acord del Consell de Govern de 2 de maig de 2022 pel qual es dona per assabentat del nomenament de la directora adjunta de l’Institut d’Estudis Baleàrics

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) és una entitat pública empresarial de les que preveu l'article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'article 2 de l'annex del Decret 48/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics (BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019), disposa que l'IEB s'adscriu a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, sens perjudici dels canvis d'adscripció que pugui determinar el president de les Illes Balears per mitjà dels decrets d'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D'acord amb l'annex 1 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'IEB s'adscriu a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Mitjançant el Decret 9/2022, de 4 d'abril, s'han modificat l'apartat 2 de l'article 8 i l'apartat 10 de l'article 16 de l'annex del Decret 48/2018 (BOIB núm. 46, de 5 d'abril de 2022), i s'ha introduït un apartat nou, l'11, a l'article 16 esmentat. D'acord amb aquestes modificacions, l'article 16.11 dels Estatuts de l'IEB disposa que, en els supòsits prevists en els apartats 9 i 10 de l'article 16, que regulen la possibilitat d'assumpció o delegació de les funcions directives en un o una membre del Consell de Direcció, el president o presidenta de l'IEB pot nomenar un director adjunt o directora adjunta, amb les mateixes condicions establertes per al nomenament del director o directora de l'IEB i amb les funcions de suport a la persona que hagi assumit o tengui delegades les funcions de direcció de l'ens.

D'acord amb l'article 16.11, que disposa que el nomenament del director adjunt o directora adjunta s'ha de fer amb les mateixes condicions establertes per al nomenament del director o directora de l'IEB, i a l'empara de l'article 16.1, que estableix les condicions per al nomenament i el cessament del director o directora, el nomenament del director adjunt o directora adjunta s'ha de comunicar al Consell de Govern, en el termini màxim de set dies, i publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el termini màxim de deu dies.

D'altra banda, l'article 21.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preveu que el nomenament i el cessament de les persones titulars de la gerència i d'altres òrgans unipersonals de direcció dels ens del sector públic instrumental autonòmic, quan no corresponen al Consell de Govern, s'han de comunicar a aquest òrgan, i els acords pels quals el Consell de Govern es doni per assabentat, s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini màxim de deu dies.

L'article 9 dels Estatuts de l'IEB estableix que el seu president, òrgan unipersonal superior de direcció, és el conseller de Cultura, Participació i Esports, avui el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en virtut del Decret 11/2021, de 15 de febrer, abans esmentat.

En data 11 d'abril de 2022, el president de l'IEB va signar una resolució mitjançant la qual nomenava la senyora Ana María Aguiló Bennassar directora adjunta de l'IEB.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en la sessió de 2 de maig de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Donar-se per assabentat del nomenament de la senyora Ana María Aguiló Bennassar com a directora adjunta de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma,  2 de maig de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez