Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 244454
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d’abril de 2022 per la qual es corregeixen els errors detectats en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 d’octubre de 2021 per la per la qual s’esmenava la Resolució de 14 de juliol de 2021 de convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d’infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El dia 29 de juliol de 2021 es va publicar al BOIB. núm.101 la Resolució del director general del Servei de Salut de 14 de juliol de 2021 per la qual es convoca un concurs-oposició per cobrir places vacants de la categoria de  tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria

2.  El dia 4 de novembre de 2021 es va publicar al BOIB núm.152 la Resolució del director general del Servei de Salut de 22 d'octubre  de 2021 de correcció d'errors dels annexes 1 i 3 de la convocatòria, referits a les bases i al barem de mèrits per a la categoria  de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria.

3.  S'ha advertit error material a l'annex 3, barem de mèrits, de la Resolució del director general del Servei de Salut de 22 d'octubre de 2021, que s'ha de corregir i que no implica obertura de nou termini.

Fonaments de dret

1.  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'article  109.2 d'aquesta normativa estableix que les administracions poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2. Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'article 56 de la qual disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició.

Per tot això dict la següent

 

Resolució

1. Rectificar el error del annex 3 de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 d'octubre de 2021 per la qual s'esmenaven els errors detectats en la convocatòria del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria, que figuren en l'annex d'aquesta resolució.

2. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.

 

Palma, 26 d'abril de 2022

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Julio Miguel Fuster Culebras Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB Núm. 191, de 7/11/2020)

 

 

ANNEX

​​​​​​​

a.- En el punt 1.4 de l'annex 3 (Barem de mérits): Experiència professional

On diu

1.4.- Per cada mes de servei prestat a centres sanitaris privats de la Unió Europea en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,0046 punts (màxim 5,5 punts). Juntament amb el certificat de serveis prestats cal aportar la vida laboral de la Seguretat social i els contractes de treball.

Ha de dir

1.4.- Per cada mes de servei prestat a centres sanitaris privats de la Unió Europea en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,046 punts (màxim 5,5 punts). Juntament amb el certificat de serveis prestats cal aportar la vida laboral de la Seguretat Social i els contractes de treball.