Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 245804
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomena el registrador del Registre de la Propietat de Manacor 1

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució de 14 de març de 2022 (BOE de 21 de març), la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública del Ministeri de Justícia va convocar el concurs ordinari número 312 per a la provisió de registres de la propietat, mercantils i de béns mobles. Entre les places ofertes, hi havia una vacant d'un registre corresponent a l'àmbit de les Illes Balears, segons la relació annexa a la documentació tramesa.

2. La Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública va resoldre el concurs mitjançant la Resolució de 8 d'abril de 2021 (BOE núm. XXX, de xx d'abril de 2022) i, en l'àmbit de les Illes Balears, va proveir la vacant següent:

- Registre de la Propietat de Manacor 1, que s'adjudicà al senyor Damián Antonio Canals Prats.

3. El XX d'abril de 2022, el director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local ha formulat la proposta de resolució d'aquest nomenament.

Fonaments de dret

1. L'apartat 2 de l'article 99 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, estableix que correspon a la Comunitat Autònoma la facultat de nomenar els registradors que han de prestar els seus serveis a les Illes Balears. Amb la finalitat de complir aquest precepte legal, la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública ha tramès a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'expedient del concurs esmentat.

2. L'article 8.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que si alguna disposició atribueix competència a una administració pública, sense especificar l'òrgan que l'ha d'exercir, s'entén que la facultat d'instruir i resoldre els expedients correspon als òrgans inferiors competents per raó de la matèria. En virtut del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per mitjà de la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local, és competent quant a les relacions amb els operadors jurídics.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Nomenar el senyor Damián Antonio Canals Prats, registrador del Registre de la Propietat número 1 de Manacor.

2. Donar trasllat d'aquest nomenament a la persona interessada i a la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública del Ministeri de Justícia.

3. Disposar la publicació d'aquest nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 25 d'abril de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez