Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 244504
Resolució núm. 2022-3840 de data 25.04.2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 15 places d’Agent Policia Local a l’Ajuntament d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'alcalde, el dia 25 d'abril de 2022 ha dictat la següent resolució: 

"DECRET

FETS I FONAMENTS DE DRET

1. Ates que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, a la sessió celebrada el 12 de maig 2020, acordà l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2020 corresponent al personal de la policia local, publicada en el BOIB núm. 91 de 23 de maig de 2020, mitjançant la qual s'aproven 7 places d'agent de la policia local de les quals hi ha una pendent d'executar.

2. Ates que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, a la sessió celebrada el 22 de juny de 2021, acordà l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2021, publicada al BOIB núm. 85 de 29 de juny 2021, mitjançant la qual s'aproven 15 places d'agent de la policia local de les quals hi ha una pendent d'executar.

3. Ates que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, a la sessió celebrada el 4 d'abril de 2022, acordà l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2022, publicada en el BOIB núm. 47 de 7 d'abril de 2022, mitjançant la qual s'aproven 13 places d'agent de la policia local, plaça enquadrada en la plantilla de personal funcionari, escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia Local, grup de classificació C1.

4. Vista la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, amb la modificació efectuada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre.

5. Vist el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears.

6. Vista la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 23 d'octubre de 2020 per la qual es determina la metodologia d'execució, supervisió i avaluació de les pràctiques en el municipi per a les diferents categories de policia local.

7. Vista la Resolució de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública de 27 d'octubre de 2020 per la qual s'aproven els temaris que han de regir les convocatòries de proves selectives per a l'accés a les diverses categories dels cossos de policia local de les Illes Balears.

8. Vist el Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per a ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

9. Vist el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic l'empleat públic.

10. Vista la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

11. Vist l'informe emès per la persona responsable tècnica de la regidoria de Recursos Humans núm. 2022-0255 de data 07/04/2022.

Vista la proposta de resolució PR/2022/408 de 7 / d'abril / 2022 fiscalitzada favorablement amb data de 12 / d'abril / 2022.

Mitjançant el present i en virtut a les atribucions que m'atorga l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, es dicta la següent:

RESOLUCIÓ

PRIMER. Aprovar la convocatòria que ha de regir el procés selectiu per a la provisió de 15 places de Policia Local vacants i dotades pressupostàriament: 1 plaça procedent de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2020 (BOIB núm. 91 de data 23 de maig de 2020) amb número de codi AgPol0082, 1 plaça procedent de l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2021 (BOIB núm. 85 de data 29 de juny de 2021) amb número de codi AgPol0083 i 13 places procedents de l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2022 (BOIB núm. 47 de data 7 d'abril de 2022) amb número de codi AgPol0084, AgPol0085, AgPol0086, AgPol0087, AgPol0088, AgPol0089, AgPol0090, AgPol0091, AgPol0092, AgPol0093, AgPol0094, AgPol0095 i AgPol0096, pel sistema d'accés de torn lliure, places enquadrades en la plantilla de personal funcionari, escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, Grup de classificació C1, per a cobrir el lloc de treball d'Agent de la Policia Local.

SEGON. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, i que es detallen a continuació, les quals han de complir obligatòriament l'Ajuntament, el Tribunal qualificador i les persones aspirants que hi participin.

TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es) i en la pàgina web municipal (http://www.eivissa.es)

QUART. Publicar un extracte de les bases juntament amb la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

CINQUÈ. Disposar que els successius anuncis es publiquin exclusivament en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es) i en la pàgina web municipal (http://www.eivissa.es), excepte en els casos en que el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears estableixi la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears atenent a la normativa.

 

Document signat electrònicament (27 d'abril de 2022)

El batle Rafael Ruiz Gonzalez

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE 15 PLACES DE POLICIA LOCAL EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA.

PRIMERA. OBJECTE, NORMATIVA D'APLICACIÓ, PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I TRAMITACIÓ D'URGÈNCIA.

1.1. La present convocatòria té per objecte regular el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, 15 places de Policia Local vacants i dotades pressupostàriament: 1 plaça procedent de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2020 (BOIB núm. 91 de data 23 de maig de 2020) amb número de codi AgPol0082, 1 plaça procedent de l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2021 (BOIB núm. 85 de data 29 de juny de 2021) amb número de codi AgPol0083 i 13 places procedents de l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2022 (BOIB núm. 47 de data 7 d'abril de 2022) amb número de codi AgPol0084, AgPol0085, AgPol0086, AgPol0087, AgPol0088, AgPol0089, AgPol0090, AgPol0091, AgPol0092, AgPol0093, AgPol0094, AgPol0095 i AgPol0096, pel sistema d'accés de torn lliure, places enquadrades en la plantilla de personal funcionari, escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, Grup de classificació C1, per a cobrir el lloc de treball d'Agent de la Policia Local.

1.2. D'acord amb el que preveu el punt 2 de la disposició addicional tercera de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de policies locals de les Illes Balears, modificada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre, s'han de reservar 4 places perquè siguin cobertes per dones per a complir amb l'objectiu d'equilibrar la presència de dones i homes en la plantilla de la policia local. Les places no cobertes per dones en el percentatge establert en la disposició addicional tercera de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de policies locals de les Illes Balears seran cobertes per la resta d'aspirants que hagen superat les proves.

1.3. S'aplicaran a aquestes proves selectives les presents bases; la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, amb la modificació efectuada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre; el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears; la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 23 d'octubre de 2020 per la qual es determina la metodologia d'execució, supervisió i avaluació de les pràctiques en el municipi per a les diferents categories de policia local, el Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per a ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic l'Empleat públic, i la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com la resta de disposicions legals aplicables a la Policia Local.

1.4. El procediment de selecció serà el d'oposició de conformitat amb l'article 34.1 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de policies locals de les Illes Balears, amb la modificació efectuada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre, mitjançant les proves previstes a l'article 167 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de policies locals de les Illes Balears.

1.5. L'Ajuntament d'Eivissa, dins del marc de l'exercici de la potestat d'autoorganització que li correspon, ostenta la facultat d'utilitzar els instruments legals al seu abast per a la millora organitzativa i optimització dels recursos de la Policia Local a fi d'aconseguir nivells satisfactoris d'eficàcia i eficiència en els serveis que presta a la ciutadania, i que requereix d'equilibri en la seguretat i convivència entre les persones residents i visitants.

En aquest context s'emmarca la necessitat de donar major estabilitat a la plantilla de la Policia Local, dotant-la d'un major nombre d'efectius, context al qual cobren especial importància els terminis que s'han d'invertir en el present procés selectiu, resultant necessari que els terminis s'optimitzen i es redueixin el màxim possible, per a una millora organitzativa dels serveis especials policials que, sens dubte, resulten d'interès públic.

Per tant, els terminis del present procediment es regiran per la tramitació d'urgència, d'acord amb el que s'estableix en l'article 185 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de policies locals de les Illes Balears, en aconsellar-ho raons d'interès públic, es reduiran a la meitat en relació amb els terminis ordinaris, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos. No es pot interposar cap recurs contra l'acord que declari l'aplicació de tramitació d'urgència del procediment.

SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS

2.1. Per prendre-hi part, les persones interessades han de complir els següents requisits:

a) Tindre la nacionalitat espanyola.

b) Tindre 18 anys complits.

c) Posseir el títol de batxillerat, tècnic o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-ho en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà aportar la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Formació Professional, o d'una universitat espanyola.

La titulació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. Aquesta mateixa autoritat pot declarar també l'equivalència de títols.

d) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o disminueixi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre d'exclusions que estableix l'annex 5 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de policies locals de les Illes Balears.

e) No haver sigut separat del servei de l'administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a exercir la funció pública.

f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos.

g) Posseir els permisos de conduir de les classes A2 i B en vigor.

h) No estar sotmès a cap causa d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.

i) Comprometre's a portar armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada expressa.

j) Acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponent al nivell B2 mitjançant el certificat emès per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears o equivalent per l'Administració d'acord amb la normativa vigent.

k) Haver satisfet els drets d'examen.

2.2. Amb caràcter previ a la presa de possessió, la persona interessada ha de manifestar que no exerceix cap lloc o activitat en el sector públic dels quals delimita la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals comptats a partir del dia de la presa de possessió, perquè la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

2.3. Les persones aspirants han de reunir els requisits establerts en aquestes bases en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es poden efectuar les comprovacions oportunes durant tot el procés.

En cas que, una vegada que s'haja pres possessió de la vacant, es donen una o diverses causes d'exclusió es podrà revocar el nomenament.

TERCERA. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

3.1. Una vegada aprovades les presents bases per l'òrgan competent es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i posteriorment es publicarà l'anunci de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE), s'haurà de tindre com a referència aquesta última publicació a l'efecte del termini de presentació de sol·licituds.

3.1.1. Les sol·licituds requerint prendre part en el procés selectiu es presentaran telemàticament en el tràmit corresponent en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es; Catàleg de tràmits / Recursos Humans - Convocatòria per a la provisió de 15 places de Policia Local pel sistema d'accés lliure) o en el Registre Electrònic General de l'Ajuntament mitjançant cita prèvia (https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia), dins del termini de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) i s'han de dirigir a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació recaigués en dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. També poden presentar-se per les altres formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les instàncies que no es presenten en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa o en la seua Seu Electrònica i es presenten per les altres formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, no seran admeses encara que consti que es van deslliurar abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que es remeti a la Regidoria de Recursos Humans la justificació de la seua presentació per correu electrònic a “rrhh@eivissa.es" en el mateix dia que s'envia.

La no presentació de sol·licituds dins del termini i en la forma escaient determina la no admissió de la persona aspirant en el procés selectiu.

3.1.2. Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants han de presentar:

a) Document Nacional d'Identitat en vigor. No cal presentar-ho si la persona aspirant no s'oposa al fet que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.

b) Acreditació d'haver abonat la taxa per drets d'examen. La falta de justificació del pagament de la taxa indicada determina l'exclusió de l'aspirant. Aquest pagament no substitueix, en cap cas, el tràmit de presentar la sol·licitud en el termini i en la forma prevista.

c) En el seu cas, Certificat d'aptitud física de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en els termes que s'estableixen en l'article 165.3 del Decret 40/2019, a l'efecte de quedar exempt de la realització de les proves físiques. La validesa dels certificats és de dos anys comptats des del dia de la superació de les proves.

En el moment de realitzar la sol·licitud l'aspirant declara, sota la seua responsabilitat, que compleix totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds.

L'Administració pot requerir de la persona sol·licitant l'aportació de la documentació substituïda per la declaració responsable en qualsevol fase del procediment selectiu.

El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement que es compleixen els requisits de les persones interessades per a participar en aquesta convocatòria. Les persones que superen el procés selectiu han de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s'indiquen en la base segona amb caràcter previ al seu nomenament.

3.2. Drets d'examen.

Els drets d'examen, conforme a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a optar a proves de selecció del personal d'aquest Ajuntament per a aquesta convocatòria, són de 12 euros.

El pagament dels drets d'examen no suposa en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud a l'Administració dins del termini establert.

No procedeix la devolució de l'import íntegre satisfet en concepte de taxa per drets d'examen, en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causes imputables a les persones interessades. No obstant això, es retornarà la taxa quan, per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat tècnica i/o administrativa que constitueixen el fet imposable de la taxa no es realitzi.

3.3. Pagament.

A l'efecte de realitzar el pagament s'ha d'expedir una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen en les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament (http://www.eivissa.es); Servei d'Autoliquidacions; drets d'exàmens, i fer el pagament conforme l'autoliquidació expressa, en l'Entitat “CaixaBank", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

3.4. Les persones aspirants, han de conservar el rebut de la presentació de la seua sol·licitud, per si li fos requerida en qualsevol moment del procés selectiu.

3.5. La presentació de la instància implica, a l'efecte de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el consentiment dels afectats perquè l'àrea de Recursos Humans l'utilitzi per a la seua gestió, i és obligatòria la seua formalització. Es disposa, en tot cas, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la legislació vigent i és responsable del fitxer de l'Ajuntament d'Eivissa.

3.6. Tota la documentació que es presenta en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada a la llengua catalana o a la castellana.

 

QUARTA. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS

4.1. En el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, l'autoritat convocant o la que tingui la delegació, ha de dictar resolució per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés selectiu. Aquesta relació es publicarà en el tauler d'anuncis de la seu electrònica d'aquest Ajuntament, amb expressió del número de document nacional d'identitat de les persones aspirants admeses i excloses i, si escau, de la causa de la no admissió. En la corresponent resolució es publicarà la composició del Tribunal Qualificador i la data, hora i lloc en els quals es duran a terme els exercicis de la fase d'oposició amb indicació de si es realitzaran en una o més sessions, i amb l'interval mínim entre exercici i exercici.

A l'efecte del que s'estableix en la present base, s'entenen com a causes d'exclusió no esmenables:

- La realització del pagament de la taxa fora del termini de presentació d'instàncies.

- La presentació de la sol·licitud fora de termini.

- La falta del compliment de qualsevol requisit de participació l'últim dia del termini de presentació d'instàncies.

- Qualsevol altre que resulti de la normativa aplicable o del previst en les bases específiques de cada convocatòria.

4.2. En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si es produeixen, possibilitar l'esmena dins del termini i en la forma oportuna, la persona interessada ha de comprovar no sols que no figuren en la relació de persones excloses, sinó que, a més, el seu número de document nacional d'identitat consten en la relació pertinent de persones admeses.

4.3. Per a esmenar el possible defecte, adjuntar els documents que siguin preceptius, o presentar reclamacions, es disposarà d'un termini de cinc dies hàbils, comptats des de l'endemà al de la publicació de la resolució indicada en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Corporació.

Les persones sol·licitants que dins del termini assenyalat no esmenen els defectes justificant el seu dret a ser admeses, seran definitivament excloses del procés selectiu.

Si no es presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses, i no caldrà tornar-la a publicar.

4.4. Si es presenten reclamacions, seran acceptades o recusades mitjançant la resolució que aprovi la llista definitiva dins del termini màxim de cinc dies hàbils, que es publicarà, així mateix, en els llocs indicats per a la llista provisional.

Aquesta última publicació, servirà de notificació a l'efecte d'impugnacions i recursos.

4.5. Els errors de fet poden ser esmenats en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.

CINQUENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR

5.1. L'òrgan de selecció és col·legiat i la composició s'ajustarà als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i s'ha de respectar el principi de representació equilibrada de dones i homes, excepte per raons fundades i objectivament motivades.

El personal d'elecció o de lliure designació política, el personal funcionari interí i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. Tampoc poden formar part els representants dels empleats públics, sense perjudici de les funcions de vigilància del bon desenvolupament del procediment selectiu.

Les persones representants sindicals que participen en el procediment selectiu, amb aquestes funcions de vigilància i guarda, han de pertànyer a organitzacions sindicals que tinguin la consideració de més representatives i que compten amb més del 10% de representants en l'àmbit d'aquest ajuntament, amb un màxim d'un representant per cada sindicat amb el límit de quatre membres per cada procediment selectiu.

La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual; no es pot exercir aquesta representació per compte d'altri.

A aquest efecte cada organització sindical amb representació en la Mesa General de Negociació de Personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa, podrà designar un representant i el notificarà al departament de Recursos Humans amb antelació suficient a l'inici de les proves selectives, el que el comunicarà a la Presidència del Tribunal.

5.2. Composició.

La composició dels Tribunals ha de ser predominantment tècnica; tots els membres han de tindre titulació igual o superior a les exigides per a l'accés a les places convocades.

L'Alcaldia-Presidència o regidor delegat de l'Ajuntament d'Eivissa ha de nomenar els membres del Tribunal i els seus suplents. El Tribunal qualificador té la consideració d'òrgan dependent de la seua autoritat. La designació nominal dels membres, que inclourà la dels respectius suplents, es farà per Decret de la Presidència i es publicarà en el tauler d'anuncis de la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

El Tribunal qualificador estarà constituït per cinc membres i el mateix nombre de suplents:

a) President o presidenta: Designat per l'ajuntament convocant entre el personal funcionari de carrera d'experiència reconeguda.

b) Vocals: un vocal proposat per la Direcció General d'Emergències i Interior, competent en matèria de coordinació de policies locals, 1 un altre proposat per l'Escola Balear d'Administració Pública o, en el seu cas, a través de l'Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears i 1 designat per l'ajuntament convocant.

c) Secretari o secretària: Designat per l'ajuntament convocant amb veu i vot.

El tribunal pot acordar la Incorporació en les tasques de personal assessor o especialistes en Totes o alguna de les Proves, que poden actuar amb veu però sense vot.

5.3. Abstencions i recusació.

Els Membres del Tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir, i el notificaran a l'Autoritat convocant quan concorri alguna de les circumstàncies previstes en l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, o si han fet tasques de preparació d'aspirants a proves selectives d'accés a les places de què es tracta durant als cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

Així mateix, les persones aspirants poden recusar als membres del tribunal quan se de alguna de les circumstàncies esmentades en el paràgraf anterior, d'acord amb el que es preveu en l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

5.4. Constitució i actuació.

El Tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, ni sense president/a ni secretari/a.

Les decisions adoptades paper Tribunal es poden recórrer en les condicions que estableix l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El Tribunal continuarà constituït fins que és resolguin reclamacions plantejades o en els Dubtes que puguin suscitar el Procés selectiu.

Els membres del tribunal estaran facultats per a resoldre les qüestions que puguin suscitar-se durant la realització de les proves, per a adoptar als acords necessaris que garanteixin el degut ordre en aquests, en tot el no previst en les bases de la convocatòria, i per a l'adequada interpretació de les bases.

El Tribunal adoptarà els seus acords per majoria dels membres presents en cada sessió. En cas d'empat, es repetirà la votació fins a una tercera vegada, a la qual, si persisteix l'empat, aquest el dirimirà el president amb el seu vot. Per a les votacions se seguirà l'ordre establert en el Decret de nomenament dels membres de Tribunal, votant en últim lloc, el president.

El tribunal adoptarà les mesures oportunes per a garantir, sempre que sigui possible, que tots els exercicis de l'oposició es corregisquen sense conèixer la identitat dels aspirants.

5.5. Actes del Tribunal.

El secretari/a del Tribunal estendrà acta de totes les seues sessions, tant de constitució com de celebració d'exercicis, com de la correcció i avaluació d'aquests, així com de la deliberació dels assumptes de la seua competència, on es farà constar també les qualificacions dels exercicis, les incidències i votacions que es produeixin.

Les actes hauran de ser aprovades i subscrites per tots els membres del Tribunal.

Les actes numerades i rubricades constituiran l'expedient, que reflectirà el procediment selectiu dut a terme.

Una vegada finalitzat el procés selectiu, es remetrà pel secretari/a del Tribunal al departament de Recursos Humans de l'expedient, degudament ordenat i foliat, juntament amb tota la documentació de les proves realitzades.

5.6. Als efectes previstos en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, relatiu a indemnitzacions per raó de servei, el Tribunal queda classificat amb la categoria de segona.

 

SISENA. PROCÉS SELECTIU

6.1. El procediment de selecció és el d'oposició.

L'oposició consisteix en la superació de totes les proves previstes en la convocatòria per tal de determinar la capacitat i l'aptitud de les persones aspirants que tenen caràcter eliminatori.

La qualificació final de l'oposició ha ser la mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades en les proves avaluables mitjançant puntuació i estableix l'ordre final de prelació de les persones aspirants que hagin superat l'oposició.

En cas d'empat, s'ha de resoldre tenint en compte, successivament, els criteris següents:

a) La puntuació total de la primera prova.

b) La puntuació total de la segona prova.

c) Per ordre alfabètic del primer cognom dels aspirants empatats, iniciant-se l'ordre per la lletra que determini el sorteig anual realitzat per la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública.

L'ordre d'actuació dels aspirants en els exercicis que no es puguin realitzar conjuntament s'iniciarà alfabèticament per l'aspirant, el primer llinatge del qual comenci per la lletra que determini el sorteig anual realitzat per la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública.

Una vegada iniciades les proves selectives, el Tribunal ha de publicar els anuncis en el tauler d'anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web municipal amb, almenys, quaranta-vuit hores d'antelació al començament de la prova.

Les qualificacions dels exercicis s'han de fer públiques el mateix dia que s'acordin i s'han d'exposar al tauler d'anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web municipal, i les persones aspirants hi poden presentar per escrit en el registre general de l'Ajuntament d'Eivissa, a partir del dia següent, observacions o reclamacions durant el termini de tres dies hàbils, que han de ser resoltes motivadament i expressa pel Tribunal dins el termini dels set dies següents i, en tot cas, abans de l'inici del següent exercici. Als efectes esmentats, s'ha de facilitar la vista dels exercicis als opositors.

Aquesta fase consta de les següents proves de caràcter obligatori i eliminatori. Es necessari superar la prova anterior per poder passar a la següent.

6.1.1. Primer exercici: prova de coneixements tipus test.

La prova de coneixements tipus test consta de dos exercicis que es realitzaran en una sola sessió. Els aspirants disposaran d'una hora de descans entre els exercicis.

1r. Consisteix en respondre per escrit 50 preguntes d'un qüestionari amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. El qüestionari el proposa el Tribunal Qualificador i es designa per sorteig públic entre 3 alternatives diferents, que estan relacionades amb el programa de temes que figurin en l'annex II de les presents bases. Aquestes preguntes poden plantejar-se en llengua catalana o castellana.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 punts per superar-la.

Les preguntes no resoltes no s'han de valorar. Les preguntes amb resposta errònia o que presenten més d'una resposta s'han de penalitzar amb un quart del valor assignat a la resposta correcta.

Per qualificar l'exercici s'ha d'aplicar la fórmula següent: 

      {A-(E/4)} x 20

Q = —————————

    P

Q: resultat de la prova.

A: nombre de respostes encertades.

E: nombre de respostes errònies.

P: nombre de preguntes de l'exercici.

El temps per efectuar aquest exercici serà de 120 minuts.

2n. Prova tipus test de coneixements geogràfics, històrics, sociològics i demogràfics del terme municipal i de les ordenances municipals de l'Ajuntament d'Eivissa.

La prova consisteix en respondre per escrit 50 preguntes d'un qüestionari amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, designat per sorteig públic entre 3 alternatives diferents, relacionades amb el contingut del temari que figurin en l'annex III de les presents bases. Per accedir a la informació sobre coneixements del terme municipal i de les ordenances municipals es pot consultar el portal web de l'Ajuntament d'Eivissa. Aquestes preguntes poden plantejar-se en llengua catalana o castellana.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la.

Les preguntes no resoltes no s'han de valorar. Les preguntes amb resposta errònia o que presenten més d'una resposta s'han de penalitzar amb un quart del valor assignat a la resposta correcta.

Per qualificar l'exercici s'ha d'aplicar la fórmula següent:

    {A-(E/4)} x 20

Q = —————————

 P

Q: resultat de la prova.

A: nombre de respostes encertades.

E: nombre de respostes errònies.

P: nombre de preguntes de l'exercici.

El temps per efectuar aquest exercici serà de 120 minuts.

2. En cas que el Tribunal acordi l'anul·lació d'alguna o algunes de les preguntes, per haver detectat d'ofici algun error manifest durant la realització de l'exercici o perquè aquest es detecti com a conseqüència de les al·legacions que posteriorment es presentin, s'ajustarà el valor de cada pregunta per tal de conservar la puntuació màxima possible.

La valoració d'aquesta prova ha de ser el resultat de la suma d'ambdues fases; la puntuació de cada fase suposarà el 50 % de la puntuació total de la prova. No s'han de sumar les dues fases si en una de les dues s'obté una puntuació inferior a 10. Per aprovar aquest exercici és necessari obtenir 20 punts com a mínim.

6.1.2. Segon exercici: Prova de desenvolupament.

Aquesta prova consisteix en el desenvolupament per escrit de dos temes diferents, corresponents als del temari que figura en l'annex II de les presents bases. La elecció d'aquests s'ha de fer per sorteig.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la.

El temps per efectuar aquest exercici serà de 90 minuts.

6.1.3. Tercer exercici: prova d'aptitud física.

Té per objecte comprovar, entre altres aspectes, les condicions de força, agilitat i resistència de les persones aspirants.

Aquesta prova consisteix en la superació de les proves parcials que es determinen en l'annex I de les presents bases. Les proves físiques s'han de superar globalment, d'acord amb el barem i els mèrits que assenyala l'annex I.

El resultat global d'aquesta prova s'ha d'atorgar sempre que l'aspirant hagi superat un mínim de tres de les quatre proves parcials amb una nota mínima de 5 o superior i que, en l'altra prova parcial, la nota sigui igual o superior a 3. La nota mitjana d'apte s'ha d'atorgar sempre que el resultat sigui igual o superior a 5; si és inferior a 5, serà de no apte.

Les aspirants que estiguin embarassades o en període de postpart en la data de realització de les proves físiques, la qual cosa impedeix o dificulta la realització d'aquesta prova, i sempre que ho acreditin mitjançant un certificat mèdic, han de posar-ho en coneixement del Tribunal Qualificador, amb caràcter previ a la realització de la prova o l'exercici. En aquest cas duran a terme la resta de les proves.

Si se superen aquestes, la qualificació de la fase d'oposició queda condicionada a la superació de les proves d'aptitud física en la data que el Tribunal determini, una vegada desaparegudes les causes que motivaren l'ajornament. El Tribunal pot establir d'ofici de forma motivada i amb audiència a l'aspirant afectada, una data apropiada per realitzar les proves físiques ajornades.

En tot cas, s'ha de declarar superat el procés selectiu a les persones aspirants amb una puntuació final que no puguin superar les aspirants que s'hagin acollit a aquest dret.

Les persones que acreditin el certificat d'aptitud física de l'EBAP de l'article 165.3 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, en vigor en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds resten exemptes de fer les proves físiques que es determinen en l'annex I de les presents bases. La validesa dels certificats és de dos anys comptadors des del dia de la superació de les proves.

6.1.4. Quart exercici: Prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat.

Aquesta prova consisteix en l'exploració psicotècnica per acreditar nivells mínims d'aptituds intel·lectuals i també en l'exploració de la personalitat i les actituds de les persones aspirants amb la finalitat de determinar el conjunt de competències corresponents a les funcions de cada categoria, i descartar l'existència de símptomes o indicadors compatibles amb alteracions psicopatològiques i/o de la personalitat.

Aquesta prova (efectuada per un o varis professionals de la psicologia que actuaran com a assessors del tribunal) haurà de constar de dues parts:

a) La primera consisteix en respondre un o varis tests d'aptitud intel·lectual. La valoració d'aquesta prova és de 0 a 10 punts i cal obtenir un mínim de 5 per superar-la. El resultat serà d'APTE o no APTE, quedaran eliminades les persones aspirants que no obtinguin una valoració d'apte.

b) La segona consisteix en respondre la prova o les proves per avaluar el conjunt de competències corresponents segons les funcions de cada categoria i que poden consistir en un o diversos tests i, si es cau, en una entrevista personal per tal de completar l'estudi. La seva valoració és APTE o NO APTE. Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin la valoració d'APTE.

En tot cas, les proves i els instruments utilitzats per a l'avaluació han de comptar amb els requisits tècnics de fiabilitat i validesa propis de psicometria. Així mateix, els qüestionaris de personalitat han de disposar d'escales de desitjabilitat social i/o sinceritat que l'avaluador haurà de considerar.

SETENA. RELACIÓ D'APROVATS DE LA FASE OPOSICIÓ

7.1. Llista d'aprovats.

7.1.1. Finalitzada la fase d'oposició, el Tribunal qualificador exposarà en el tauler d'anuncis de la seu electrònica i en la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa, una llista provisional de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants per ordre de puntuació reeixida i tenint en compte el que disposa el punt 3 de la disposició addicional tercera de la Llei 4/2013, amb indicació de les qualificacions obtingudes en cadascun dels apartats, així com del número del document nacional d'identitat.

7.1.2. Totes les persones aspirants disposaran d'un termini de tres dies hàbils, des de la publicació, per a efectuar les reclamacions oportunes o sol·licitar la revisió de la seua puntuació provisional davant el Tribunal. A aquesta revisió, podran assistir acompanyades d'un assessor.

El Tribunal tindrà un termini de set dies per a resoldre les reclamacions i, a continuació, farà pública, en el tauler d'anuncis de la seu electrònica, en la web municipal i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la llista definitiva de persones aspirants que han superat la fase d'oposició i que han de ser nomenades com a personal funcionari en pràctiques, per ordre de puntuació, la qual no podrà contenir un nombre d'aprovats superior al de les places vacants objecte d'oferta.

7.2. Proposta.

D'acord amb la citada llista, el Tribunal qualificador elevarà a la Presidència de la Corporació, l'acta de l'última sessió, on s'inclourà la relació d'aprovats i la proposta del corresponent nomenament com a personal funcionari en pràctiques.

En l'acta de l'última sessió, s'inclourà, si escau, la llista de les persones aspirants que hagen aprovat totes les proves, per ordre de puntuació obtinguda en les proves de l'oposició, i que no hagen sigut incloses en la llista d'aprovats, als efectes previstos en la base 9.6.

OCTAVA. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

8.1. Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils, des de la data de publicació de la resolució d'aprovació de la relació d'aspirants que hagen superat el procés selectiu, i que seran nomenats funcionaris en pràctiques, per a presentar els documents que acrediten que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria, a través del tràmit disponible en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es; Catàleg de tràmits / Recursos Humans – Aportació documentació acreditativa compliment dels requisits exigits en la convocatòria places de Policia Local).

Hauran d'aportar la següent documentació:

- Títol de Batxiller, Tècnic o equivalent. No cal presentar-ho si la persona aspirant no s'oposa al fet que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.

- Certificat mèdic oficial, vigent, que acrediti que no pateix cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament correcte de les funcions del lloc de treball de Policia en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen en l'annex 5 del Decret 40/2019, de 30 d'abril.

- Certificat d'Antecedents penals en vigor. No cal presentar-ho si la persona aspirant no s'oposa al fet que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.

- Permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.

- Certificat que acrediti estar en possessió del nivell B2 (nivell avançat) del coneixement de la llengua catalana.

- En el seu cas, Certificat emès per l'Escola Balear d'Administració Pública, que acrediti haver superat el curs bàsic de capacitació de Policia Local, degudament actualitzat, a l'efecte d'exempció de la superació d'aquest curs segons el període de pràctiques establert en la base onzena.

En el moment de presentar la documentació l'aspirant manifesta, sota la seua responsabilitat:

- Declaració jurada de no haver estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari de cap administració pública, i de no trobar-se inhabilitat per sentència ferma per al compliment de les funcions públiques.

- Declaració jurada o promesa que en el moment de la pressa de possessió com a funcionari de carrera, si és el cas, es compromet a no ocupar cap lloc de treball ni exercir cap activitat en el sector públic delimitat per l'article I de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

- Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes i, en el seu cas, a utilitzar-les.

8.2. L'incompliment d'aquest termini o si de l'examen de la documentació presentada es dedueix que els aspirants no compleixen els requisits que s'exigeixen en la convocatòria, suposarà la pèrdua del dret a ser nomenats funcionaris en pràctiques o de carrera i quedaran sense efecte totes les actuacions anteriors relatives al seu nomenament.

NOVENA. PERSONAL FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES

9.1. Les persones que superen la fase d'oposició seran nomenades personal funcionari en pràctiques de la categoria de policia local per l'autoritat convocant o la que tingui la delegació a l'inici d'aquest període.

9.2. El nomenament tindrà efectes des de la data de començament del curs de capacitació o en els supòsits en què la normativa d'aplicació excepcioni la realització d'aquest curs, des de la data de començament de les pràctiques en el municipi.

9.3. En cap cas es pot nomenar personal funcionari en pràctiques un nombre d'aspirants superior al de places convocades.

9.4. Aquesta situació s'ha de mantenir fins que siguin nomenats personal funcionari de carrera, si escau, o qualificats com no aptes.

9.5. El període de pràctiques està integrat per la superació tant del curs de capacitació corresponent a la categoria de Policia Local, com de la fase de pràctiques d'un any en el municipi d'Eivissa, relacionades amb les funcions pròpies d'aquesta categoria, d'acord amb el que preveu l'article 34.3 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de policies locals de les Illes Balears.

9.6. Si algun aspirant és qualificat com no apte en la fase de pràctiques, o bé si abandona les pràctiques abans de la seua qualificació o és expulsat, en la mateixa resolució es pot requerir a les persones aspirants que hagen aprovat totes les proves, per ordre de puntuació obtinguda en les proves de l'oposició per a ser nomenats personal funcionari en pràctiques. La incorporació d'aquestes persones aspirants en cap cas es pot realitzar en un curs ja iniciat i s'ha d'ajornar al començament del curs de capacitació immediatament posterior.

9.7. La resolució esmentada, que esgota la via administrativa, es pot recórrer en els termes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

DÈCIMA. CONTINGUT I RETRIBUCIONS DE LES PRÀCTIQUES

10.1. Curs de capacitació.

10.1.1. Les persones aspirants nomenades funcionaris en pràctiques hauran de realitzar i superar el curs de capacitació, impartit o homologat per l'Escola Balear d'Administració Pública, a què fa referència l'article 34 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de Policies Locals de les Illes Balears, excepte en els supòsits en què la normativa d'aplicació excepcioni la realització d'aquest curs.

10.1.2. Les persones que acrediten haver superat el curs de capacitació de la categoria de policia o superior abans de l'entrada en vigor de la Llei 11/2017 i ho tinguin degudament actualitzat, resten exemptes de realitzar aquesta fase de les pràctiques.

10.1.3. L'incompliment de les normes de règim intern establides en la resolució corresponent de la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques a la qual fa referència l'article 178.2 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació dels policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública dels Illes Balears, pot donar lloc a la no superació del curs de capacitació en les condicions establides.

10.1.4. Les faltes d'assistència no justificades durant la realització del curs de capacitació comportarà la disminució proporcional dels drets econòmics, sense perjudici de la incidència sobre l'avaluació d'aquest.

10.1.5. Els aspirants que no superen el curs de capacitació no podran realitzar el període de pràctiques en el municipi i perdrà tots els drets al seu nomenament com a funcionari/a de carrera, declarant-se així mitjançant resolució motivada de l'òrgan municipal corresponent.

10.2. Pràctiques en el municipi.

10.2.1 Aquest període de pràctiques per a la categoria de policia es realitza una vegada superat el curs de capacitació excepte que la incompatibilitat de dates aconselli repartir-lo en dues etapes.

10.2.2. En tot cas, és necessari haver completat almenys una cinquena part del curs de capacitació per a poder executar la primera etapa de pràctiques.

10.2.3. La fase de pràctiques en el municipi amb el contingut que determini l'Ajuntament tindrà una duració d'un any. La metodologia d'execució i la supervisió ajustarà al que s'estableix en la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 23 d'octubre de 2020 per la qual es determina la metodologia d'execució, supervisió i avaluació de les pràctiques en el municipi per a les diferents categories de policia local (BOIB núm. 188 de 31 d'octubre de 2020).

L'avaluació de les pràctiques es durà a terme segons el que s'estableix en els articles del 180 al 182 del Decret 40/2019 i la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 23 d'octubre de 2020.

10.3. Retribució de les pràctiques.

Durant el període de pràctiques es reben les retribucions segons el que estableix l'article 34 bis de la Llei 4/2013.

UNDECIMA. INFORME FINAL DE PRÀCTIQUES I LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS APTES I NO APTES.

11.1. El procés selectiu finalitza en haver superat el període de pràctiques.

11.2. Al final del període de pràctiques, la persona responsable de supervisió d'aquestes, amb el vistiplau del cap o la cap de policia, ha de realitzar un informe individual per cada persona aspirant de manera tal que justifiqui si va superar o no aquest període.

L'informe de valoració final ha de remetre's al president o presidenta del Tribunal Qualificador del procés selectiu, juntament amb el certificat de superació del curs de capacitació perquè pugi fer la proposta de nomenament definitiva l'òrgan municipal competent per a resoldre.

11.3. El tribunal Qualificador ha d'elevar a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament la llista definitiva de les persones aspirants declarades aptes o no aptes, qui resoldrà i ordenarà la publicació en el termini de 15 dies hàbils en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica.

11.4. La resolució esmentada, que esgota la via administrativa, es pot recórrer en els termes que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

DOTZENA. INCIDÈNCIES

El tribunal està facultat per a resoldre els dubtes, discrepàncies, peticions i suggeriments que s'originen durant el desenvolupament del procés de selecció, i adoptar els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu en tot el que no estigi previst en aquestes bases.

TRETZENA. IMPUGNACIÓ I REVOCACIÓ

13.1. Contra aquestes bases, les convocatòries, les llistes definitives de persones admeses i excloses, esmenades les deficiències que les persones excloses presenten, els nomenaments com a funcionaris/àries en pràctiques, les resolucions per les quals es declara no superat el període de pràctiques, i els nomenaments com a funcionaris/àries de carrera, es podrà interposar, en via administrativa, recurs de reposició, amb caràcter potestatiu i previ al recurs contenciós administratiu, davant l'Alcaldia-Presidència, en un termini d'un mes a partir de la publicació. En via judicial, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquest ordre jurisdiccional, dins del termini de dos mesos a partir de l'endemà a la seua publicació, o, en cas que s'haja fet ús del recurs de reposició, dins del termini de dos mesos a partir de l'endemà a la notificació de la resolució, si fóra expressa, o a partir de l'endemà al venciment del termini que per a resoldre el de reposició (un mes) té l'Administració, si no es produeix i notifica la resolució.

13.2. Contra els actes de tràmit del tribunal que decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament d'Eivissa, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, exposició en el tauler d'anuncis o notificació individual.

Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en el punt anterior, al llarg del procés selectiu, les persones aspirants poden formular totes les al·legacions que estimen pertinents perquè siguin preses en consideració en el moment de fer pública la puntuació final del procés selectiu.

13.3. En qualsevol moment, sempre abans de la presentació de les sol·licituds per les persones aspirants, l'Alcaldia-Presidència podrà modificar o deixar sense efecte la convocatòria mitjançant l'adopció de la resolució corresponent.

En els restants suposats, per a l'anul·lació o la revisió d'ofici dels acords aprovatoris de les convocatòries, s'estarà al que preveuen els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

CATORZENA. PUBLICACIÓ I ORDRE DE PRELACIÓ

14.1. L'aprovació d'aquestes bases es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A més, l'anunci de la convocatòria haurà de publicar-se en el Boletín Oficial del Estado.

14.2. En cas de contradicció o dubte interpretatiu en relació amb la versió d'aquestes bases en llengua castellana, prevaldrà la versió en llengua catalana.

14.3. Les presents bases estaran a la disposició de les persones interessades en el tauler d'anuncis de la seu electrònica (https://eivissa.sedelectronica.es) i en la web municipal (www.eivissa.es).

14.4. Tots els anuncis relatius al desenvolupament del procés selectiu que s'hagen de publicar en el tauler d'anuncis de la seu electrònica, es publicaran també simultàniament en efectes complementaris en la pàgina web municipal, tenint en compte que la versió jurídicament vàlida, així com per a la determinació de l'inici del còmput de terminis, és la versió que es publica en el tauler d'anuncis de la seu electrònica.

QUINZENA. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

15.1. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, l'aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a formar part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

15.2. Els aspirants quedaran vinculats a les dades que es facin constar en la seua sol·licitud. El domicili i telèfon que figuren en la mateixa es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions i serà responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius, com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

15.3. En cas que sigui necessari, algunes dades personals podran ser publicats en el BOIB, tauler d'edictes de l'Ajuntament i el portal web d'aquesta institució (www.eivissa.es), d'acord amb el que disposen les bases de la present convocatòria i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

15.4. Es fa constar que, en el cas que la persona interessada haja posat en coneixement de l'Ajuntament dades de salut, autoritza expressament el tractament per al compliment de les finalitats anteriorment exposades.

15.5. Les persones interessades poden, si escau, exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament i dret a la portabilitat mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa.

 

ANNEX I BAREM DE PUNTUACIÓ DE LES PROVES FÍSIQUES PER INGRESSAR EN LES DIVERSES CATEGORIES DE LA POLICIA LOCAL DE LES ILLES BALEARS

1. Prova d'aptitud física

Té com a finalitat comprovar, entre altres condicions, la força, l'agilitat, la rapidesa i la resistència de la persona aspirant. Consisteix a superar, amb una nota de 5 o superior, les proves físiques que s'indiquen, d'acord amb els barems i els criteris que s'estableixen per edat i sexe. Les proves físiques s'han de superar globalment, d'acord amb el barem i els mèrits que s'assenyalin. El resultat global d'aquesta prova s'ha d'atorgar sempre que l'aspirant hagi superat un mínim de 3 de les proves parcials amb una nota mínima de 5 o superior i que, en l'altra prova parcial, la nota sigui 3 o superior. La nota mitjana d'apte s'ha d'atorgar sempre que el resultat sigui 5 o superior; si és inferior a 5, ha de ser de no apte.

2. Proves que s'han de fer

Les proves físiques per a policies locals i altres escales de les Illes Balears s'han de dur a terme en un mateix dia en l'ordre següent:

1. Circuit d'agilitat i flexibilitat.

2. Força flexora de les extremitats superiors.

3. Resistència 1.000 m.

4. Aptitud en el medi aquàtic.

Força flexora de les extremitats superiors

Objectiu de la prova

Valorar la força relativa de les extremitats superiors i la capacitat d'elevar el pes corporal, mitjançant la flexió de les extremitats superiors, depenent de dues variables: la força flexora dels braços i el pes corporal de l'aspirant.

a) Posició inicial i execució (homes)

L'aspirant ha d'estar agafat a la barra horitzontal amb les dues mans, separades al màxim per l'amplada de les espatlles, i mirant endavant. Els braços han d'estar completament estirats i l'aspirant ha d'estar en suspensió total sense tocar en terra amb els peus.

En sentir el senyal, l'aspirant ha de fer el nombre màxim possible de flexions de braços, sense límit de temps, llevat que el jutge li indiqui que ha d'abandonar la prova. Es comptabilitza una flexió de braços sempre que l'aspirant hagi fet el recorregut complet, és a dir, des de la suspensió total amb els braços estirats fins a la flexió total de braços de manera que la barbeta de l'aspirant superi en altura la barra de subjecció sense tocar-la.

La prova es considera acabada quan l'aspirant cometi alguna infracció segons el parer del jutge, o quan amolli la barra i toqui en terra amb els peus.

b) Posició inicial i execució (dones)

L'aspirant s'ha de situar en posició de suspensió, amb els braços flexionats, agafada a la barra horitzontal sense tocar en terra. Els palmells de les mans han de mirar cap al cos; les cames han d'estar totalment estirades i juntes, i la barbeta per damunt la barra horitzontal sense tocar-la.

L'aspirant s'ha de mantenir en suspensió com més temps millor en la posició inicial descrita en el paràgraf anterior.

Es considera acabada la prova quan l'aspirant cometi alguna infracció segons el parer del jutge; quan amolli la barra, o quan la barbeta quedi paral·lela o per davall la barra horitzontal.

c) Normes

─ No es permet cap mena de balanceig del cos.

─ No es permet la flexió de les extremitats inferiors.

─ No es permet l'ajuda amb moviments de peus o cames.

─ No es permet creuar els peus ni les cames.

─ Només es permet un intent per aspirant.

─ Estan prohibits els guants i altres complements similars. Tampoc no es permeten productes de fixació a la barra i a les mans.

d) Avaluació (homes)

El jutge donarà l'ordre d'inici, i l'aspirant ha de dur a terme l'exercici complet descrit. Es comptabilitza el nombre exacte de repeticions correctes.

e) Avaluació (dones)

El jutge donarà l'ordre d'inici, i l'aspirant començarà a ser cronometrada en el temps màxim que es mantingui amb els braços flexionats i amb les cames completament estirades, sense tocar la barra fixa horitzontal amb la barbeta.

Força flexora de les extremitats superiors homes (repeticions)

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

>=17

>=14

>=11

>=8

9

15 - 16

13

9 -10

7

8

13 - 14

11 - 12

7 - 8

6

7

11 - 12

9 - 10

6

5

6

9 - 10

7 - 8

5

4

5

7 - 8

5 - 6

4

3

4

5 - 6

4

3

2

3

4

3

2

1

Eliminat

<=3

<=2

<=1

0

 

Força flexora de les extremitats superiors dones (temps x segons)

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

>= 1'21”

>= 1'06”

>= 51”

>= 36”

9

1'11” - 1'20”

1'01” - 1'05”

46” - 50”

31” - 35”

8

1'06” - 1'10”

56” - 1'00”

41” - 45”

26” - 30”

7

1'01” - 1'05”

51” - 55”

36” - 40”

21” – 25”

6

56” - 60”

46” - 50”

31” - 35”

16” - 20”

5

51” - 55”

45”

30”

15”

4

45” - 50”

40” - 44”

25” - 29”

11” - 14”

3

40” - 44”

32” - 39”

20” - 24”

6” - 10”

Eliminada

<= 39”

<=31”

<=19”

<=5”

 

​​​​​​​Test d'agilitat

Objectiu de la prova

Mesurar l'agilitat en moviment de l'aspirant (Agilitat = Velocitat + Coordinació). Aquesta dada s'obté mesurant la capacitat per dur a terme en el mínim temps possible una sèrie d'habilitats i desplaçaments.

a) Posició inicial

L'aspirant s'ha de situar dret, darrere la línia de sortida, sense trepitjar-la.

b) Circuit

S'ha de dur a terme en una zona totalment llisa i plana de 8 m x 4 m, dotada dels elements següents:

— 2 suports de 3 cm d'amplada.

— 6 piques d'1,60 m d'alçada amb banderoles o 2 tanques d'atletisme, regulades a 0,72 m d'altura des del nivell del terra i situades a 6 m una de l'altra i en línia recta.

c) Execució

El jutge dirà, deixant un interval de 2 segons: «Preparat/ada…, llest/a…» i tocarà el xiulet, moment en què l'aspirant ha de fer el recorregut fixat a la màxima velocitat que pugui. Ha de seguir les indicacions cap al punt oposat al de la sortida; ha d'esquivar les piques; s'ha d'introduir (envoltar) en la segona tanca per davall, i ha de sobrepassar les dues tanques de salt per damunt.

d) Normes:

─ No es permet cap mena de balanceig previ.

─ Es tenen dues oportunitats per fer la prova. Han de transcórrer com a mínim 30 segons entre una repetició i la següent i s'ha de comptabilitzar el millor temps obtingut dels dos intents duits a terme. Un intent nul restarà una oportunitat; dos intents nuls desqualifiquen l'aspirant.

─ No és permès fer la prova descalços, ni utilitzar sabatilles de tacs, tacs ni plataformes de sortida, etc.

e) Recorreguts nuls:

— Si l'aspirant no supera un obstacle, l'intent s'ha de considerar nul.

— L'intent també es considerarà nul quan l'aspirant modifiqui el recorregut assenyalat o quan tomi o desplaci alguna barra o tanca.

 

​​​​​​​ 

Test d'agilitat homes

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

<= 9,2”

<= 11,5”

<= 12,6”

< = 14,9”

9

9,3” - 9,8”

11,6” - 11,7”

12,7” - 12,9”

15,0” - 15,4”

8

9,9” - 10,3”

11,8” - 11,9”

13,0” - 13,2”

15,5” - 15,8”

7

10,4” - 10,7”

12,0” - 12,1”

13,3” - 13,5”

15,9” - 16,1”

6

10,8” - 11,1”

12,2” - 12,4”

13,6” - 13,8”

16,2” - 16,4”

5

11,2” - 11,5”

12,5” - 12,7”

13,9” - 14,0”

16,5” - 17,0”

4

11,6” - 11,9”

12,8” - 13,5”

14,1” - 14,5”

17,1” - 17,5”

3

12,0” - 12,5”

13,6” - 14,0”

14,6” - 15,1”

17,6” - 17,9”

Eliminat

>= 12,6”

>= 14,1”

>= 15,2”

>= 18,0”

 

Test d'agilitat dones

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

<= 10,5”

<= 12,7”

<= 14,9”

<= 17,9”

9

10,6” - 11,1”

12,8” - 13,0”

15,0” - 15,4”

18,0” - 18,4”

8

11,2” - 11,6”

13,1” - 13,3”

15,5” - 15,8”

18,5” - 18,8”

7

11,7” - 11,9”

13,4” - 13,6”

15,9” - 16,1”

18,9” - 19,1”

6

12,0” - 12,2”

13,7” - 13,9”

16,2” - 16,4”

19,2” - 19,5”

5

12,3” - 12,8”

14,0” - 14,5”

16,5” – 17,0”

19,6” - 20,0”

4

12,9” - 13,5”

14,6” - 14,9”

17,1” - 17,5”

20,1” - 20,5”

3

13,6” - 14,0”

15,0” - 15,6”

17,6” - 17,9”

20,6” - 20,9”

Eliminada

>= 14,1”

>= 15,7”

>=18,0”

>=21,0”

Prova de natació de 50 m

Objectiu de la prova

Desenvolupament global de l'individu dins el medi aquàtic. Es mesura la capacitat aeròbica amb el desplaçament o translació corporal en el medi aquàtic, la força explosiva (sortida), la força ràpida (en els girs), la velocitat de reacció (sortida), la velocitat cíclica (que és la capacitat de fer moviments cíclics, iguals i repetitius) a la màxima velocitat contra poca resistència, velocitat gestual en la sortida i els girs.

a) Posició inicial

L'aspirant s'ha de situar en el trampolí o plataforma individual de salt en posició de sortida, i s'ha de llançar a l'aigua de cap.

Després del llançament, no es permet desplaçar-se per davall l'aigua més enllà de la zona delimitada.

b) Execució de la prova

El jutge dirà, deixant un interval de dos segons: «Preparats..., llests…», i tocarà el xiulet. En aquest instant, l'aspirant s'ha de llançar a l'aigua de cap i iniciar la carrera de natació cronometrada.

Els 50 metres del recorregut són amb lliure elecció d'estil, encara que el cos de l'aspirant s'ha de mantenir en posició ventral dins l'aigua.

La prova acaba quan l'aspirant toqui la paret de la piscina amb la mà en el moment d'arribar i de manera visible per al jutge.

Hi ha la possibilitat d'una sortida nul·la per a cada participant; si es produeix una segona sortida nul·la, l'aspirant serà desqualificat i la seva puntuació serà la de no apte.

Totes les persones aspirants han de dur obligatòriament gorra de bany. Es permet usar ulleres de natació. Es prohibeix qualsevol altre complement.

No és permès en cap moment de l'execució de la prova agafar-se a les cordes o anelles de separació dels carrers ni tampoc canviar de carrer.

En la posició de sortida, els peus han d'estar paral·lels i oberts a l'amplada dels malucs.

c) Avaluació

El temps invertit en la prova es cronometrarà en segons.

Tenint en compte les característiques d'aquesta prova, només una vegada acabada el jutge decidirà si l'aspirant ha acomplert el recorregut d'acord amb les regles que s'han exposat anteriorment.  

Natació homes

Punts homes

Menors de

30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

<= 35”

<= 40”

<= 45”

<= 50”

9

37” - 36”

42” - 41”

47” - 46”

52” - 51”

8

39” - 38”

44” - 43”

49” - 48”

54” - 53”

7

41” - 40”

46” - 45”

51” - 50”

56” - 55”

6

43” - 42”

48” - 47”

53” - 52”

58” - 57”

5

45” - 44”

50” - 49”

54”

59”

4

46”

51”

55”

1'00”

3

47”

55” - 52”

57” - 56”

1'02” - 1'01”

Eliminat

>= 48”

>= 56”

>= 58”

>= 1'03”

 

Natació dones

Punts dones

Menors de

30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

<= 40”

<= 45”

<= 50”

<= 55”

9

42” - 41”

47” - 46”

52” - 51”

57” - 56”

8

44” - 43”

49” - 48”

54” - 53”

59” - 58”

7

46” - 45”

51” - 50”

56” - 55”

1,01” - 1,00”

6

48” - 47”

53” - 52”

58” - 57”

1,03” - 1,02”

5

49”

54”

59”

1,04”

4

50”

55”

1,00”

1,05”

3

52” - 51”

1'00” - 56”

1'02” - 1'01”

1'07” - 1'06”

Eliminada

>= 53”

>= 1'01”

>= 1'03”

>= 1'08”

 Resistència 1.000 m

Objectiu de la prova

Mesurar la capacitat de resistència aeròbica, qualitat física indicadora de l'estat de salut de l'aspirant sense una fatiga excessiva.

a) Posició inicial

L'aspirant s'ha de situar dret, darrere la línia de sortida, sense suports en terra.

b) Material

No és permès fer la prova descalços, ni utilitzar sabatilles de tacs, tacs ni plataformes de sortida, etc.

c) Execució de la prova

La prova de resistència aeròbica és de 1.000 m per a homes i per a dones.

d) Normes

— Estan prohibits els tacs de sortida, gambals i plataformes de sortida.

— No es permet emprar sabatilles d'esport amb tacs.

— No es permet córrer descalç.

— La prova es farà en grups de 30 persones com a màxim.

— Els participants i les participants disposen d'un sol intent per superar la prova.

— Si el jutge considera que l'aspirant incorre en alguna irregularitat durant la carrera, l'aspirant queda eliminat.

— Es permet una sortida nul·la per aspirant. L'aspirant que faci una segona sortida nul·la queda eliminat.

— Aquesta prova és la tercera que es durà a terme.

 

Resistència homes

Punts homes

Menors de

30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

<=3'10”

<=4'00”

<=4'50”

<=6'10”

9

3'20” - 3'11”

4'10” - 4'01”

5'00” - 4'51”

6'20” - 6'11”

8

3'30” - 3'21”

4'20” - 4'11”

5'10” - 5'01”

6'30” - 6'21”

7

3'40” - 3'31”

4'30” - 4'21”

5'20” - 5'11”

6'40” - 6'31”

6

3'50” - 3'41”

4'50” - 4'31”

5'35” - 5'21”

6'50” - 6'41”

5

4'10” - 3'51”

5'00” - 4'51”

5'50” - 5'36”

7'10” - 6'51”

4

4'20” - 4'11”

5'10” - 5'01”

5'54” - 5'51”

7'16” - 7'11”

3

4'25” - 4'21”

5'15” - 5'11”

6'00” - 5'55”

7'25” - 7'17”

Eliminat

>=4'26”

>=5'16”

>=6'01”

>=7'26”

 

Resistència dones

Punts dones

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

<=3'25”

<=4'15”

<=5'00”

<=6'25”

9

3'35” - 3'26”

4'25” - 4'16”

5'05” - 5'01”

6'35” - 6'26”

8

3'45” - 3'36”

4'35” - 4'26”

5'10” - 5'06”

6'45” - 6'36”

7

3'55” - 3'46”

4'45” - 4'36”

5'35” - 5'11”

6'55” - 6'46”

6

4'10” - 3'56”

5'00” - 4'46”

5'50” - 5'36”

7'10” - 6'56”

5

4'25” - 4'11”

5'15” - 5'01”

6'05” - 5'51”

7'25” - 7'11”

4

4'30” - 4'26”

5'20” - 5'16”

6'10” - 6'06”

7'39” - 7'26”

3

4'40” - 4'31”

5'30” - 5'21”

6'20” - 6'11”

7'40”

Eliminat

>=4'41”

>=5'31”

>=6'21”

>=7'41”

 

ANNEX II PROGRAMA DE TEMES DE LA PRIMERA Y SEGONA PROVA DE CONEIXEMENTS

Tema 1.Constitució espanyola de 1978. La Constitució com a norma suprema. Característiques i estructura de la Constitució espanyola. Principis constitucionals bàsics.

Tema 2.Constitució espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals.

Tema 3.Constitució espanyola de 1978. La Corona. Les Corts Generals. El Govern i l'Administració. Les relacions entre les Corts Generals i el Govern. El poder judicial. El Tribunal Constitucional.

Tema 4.Constitució espanyola de 1978. L'organització territorial de l'Estat.

Tema 5.Estatut d'autonomia de les Illes Balears. Disposicions generals. Les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: del Parlament, del president, del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars, dels municipis i d'altres entitats locals. El poder judicial a les Illes Balears: el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, competències, el president o la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Finançament i hisenda: principis generals: principis.

Tema 6.Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. Els municipis: els elements del municipi. Identificació, la població municipal, l'organització municipal, competències. Disposicions comunes a les entitats locals: reglaments, ordenances i bans.

Tema 7.Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Disposicions generals. Exercici i coordinació de les competències sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària: competències dels municipis. Annex I: conceptes bàsics.

Tema 8.Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. Normes generals de comportament en la circulació: normes generals, normes generals dels conductors, normes sobre begudes alcohòliques, normes sobre estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substancies anàlogues.

Tema 9.Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La circulació de vehicles.

Tema 10.Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La senyalització: normes generals, prioritat entre senyals. Els senyals i ordres dels agents de circulació.

Tema 11.Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors. Les autoritzacions administratives per conduir: el permís i la llicència de conducció.

Tema 12.Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Normes generals.

Tema 13.Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Ciclomotors, cicles, vehicles de tracció animal i tramvies.

Tema 14.Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Autoritzacions de circulació dels vehicles: matriculació i matriculació ordinària.

Tema 15.Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Annex II: definicions i categories dels vehicles.

Tema 16.Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Annex XVIII: plaques de matrícula, colors i inscripcions, contrasenyes de les plaques.

Tema 17.L'accident de trànsit. Definició, tipus, causes i classes d'accidents. L'activitat policial davant els accidents de trànsit. L'ordre cronològic de les actuacions.

Tema 18.Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Principis generals. Cossos de policia local. Estructura i règim de funcionament.

Tema 19.Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Règim disciplinari: principis generals, infraccions, sancions i potestat sancionadora, extinció i prescripció.

Tema 20.Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears. Ús de l'equip bàsic d'autodefensa i protecció: disposicions generals, normes generals sobre tinença d'armes, utilització d'armes de foc, utilització de la defensa i del bastó extensible, utilització de l'aerosol de defensa. Uniformitat i equipament. Normes d'aparença externa, presentació i uniformitat.

Tema 21.Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d'actuació. Disposicions estatutàries comunes. De les policies locals.

Tema 22.La policia local com a policia judicial. La detenció. Concepte. Drets i garanties del detingut. Llei orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment d'habeas corpus.

Tema 23.Reial decret de 14 de setembre de 1882 pel qual s'aprova la Llei d'enjudiciament criminal. La denúncia.

Tema 24.Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. De la infracció penal. De les persones criminalment responsables dels delictes.

Tema 25.Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic: dels furts, dels robatoris, del robatori i furt d'ús de vehicles, de la usurpació, de les defraudacions, dels danys.

Tema 26.Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra la seguretat viària.

Tema 27.Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes comesos amb motiu de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la constitució.

Tema 28.Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Disposicions generals. Principis de protecció de dades. Drets de les persones.

Tema 29.Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. Disposicions generals. Competències, funcions, organització institucional i finançament. Violència masclista.

Tema 30.Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI fòbia. Disposicions generals. Polítiques públiques per promoure la igualtat efectiva de les persones LGTBI: professionals que actuen en àmbits sensibles. Mecanismes per garantir el dret a la igualtat: disposicions generals.

 

ANNEX III PROGRAMA DE TEMES DE LA PRIMERA PROVA DE CONEIXEMENTS

Tema 1. Coneixement del terme municipal. Nuclis de població. Coneixement dels carrers de cada nucli.

Tema 2. Ordenança per fomentar i garantir la convivència ciutadana i les conductes cíviques a l'espai públic d'Eivissa.

Tema 3. Ordenança reguladora dels horaris dels establiments, els espectacles i les activitats recreatives.

Tema 4. Ordenança municipal sobre publicitat

Tema 5. Ordenança municipal de l'ús i aprofitament de les platges i punts de bany del municipi d'Eivissa.

Tema 6. Ordenança reguladora sobre la tinença i la protecció del  animals.

Tema 7. Ordenança municipal de regulació de l'alcohol a la ciutat d'Eivissa.

Adreça per consultar el temari: www.eivissa.es.".