Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la Corporació, el dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC Mallorca” i “Consorci del Museu Marítim de Mallorca”, així com l’estat de previsions de despeses i d’ingressos de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, les bases d’execució i plantilles per a l’exercici 2020.

    Número d'edicte 13005 - Pàgines 50069-50100

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 12854 - Pàgines 50101-50106

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de Policia, Bon Govern i Convivència Ciutadana

    Número d'edicte 12908 - Pàgines 50107-50133

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella per a l'exercici 2020

    Número d'edicte 12860 - Pàgines 50134-50138

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Aprovació definitiva Pressupost Municipal 2020

    Número d'edicte 12911 - Pàgines 50139-50140

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Aprovació definitiva modificació crèdit 22/19

    Número d'edicte 12913 - Pàgina 50141

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva modificació Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles al municipi de Manacor

    Número d'edicte 12884 - Pàgines 50142-50145

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de recollida i tractament de residus sòlids urbans

    Número d'edicte 12885 - Pàgines 50146-50150

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva pressupost general 2020

    Número d'edicte 12883 - Pàgines 50151-50154

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de llicència d'activitats de l'Ajuntament de sa Pobla

    Número d'edicte 12873 - Pàgines 50155-50157

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 15/2019

    Número d'edicte 12348 - Pàgina 50158