Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 13005
Aprovació definitiva del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la Corporació, el dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC Mallorca” i “Consorci del Museu Marítim de Mallorca”, així com l’estat de previsions de despeses i d’ingressos de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, les bases d’execució i plantilles per a l’exercici 2020.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El ple del Consell de Mallorca, en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 23 de desembre de 2019, ha adoptat el següent acord:

“Atesa l'aprovació inicial del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, i dels consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC-Mallorca” i  “Consorci Museu Marítim de Mallorca”, així com l'estat de previsions de despeses i d'ingressos de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, les bases d'execució i plantilles  per a l'exercici  2020.

Atesa la publicació de l'esmentada aprovació en el BOIB núm. 160, de dia 26 de novembre de 2019 i la seva exposició al públic, la qual va finalitzar el passat dia 18 de desembre de 2019.

Atès que, en data 16 de desembre, dins el període d'exposició al públic, s'ha presentat l'esmena de rectificació per part de la presidenta de la Corporació, d'acord amb l'art. 97.5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant la qual s'incrementa el pressupost del Consell de Mallorca en un import de 2.119.766,77 euros, corresponent a un increment addicional de l'aportació de la CAIB, quantitat que serà transferida, íntegrament, a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), per la qual cosa també s'incrementa el seu pressupost en el mateix import.

Atès que, dins el període d'exposició al públic, s'han presentat les reclamacions que se relacionen a continuació, segons consta en el certificat expedit per la secretària delegada  del Consell de Mallorca, amb data 19 de desembre de 2019:

1.- Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania (C's) del Consell de Mallorca, registre general d'entrada núm. 43.519, de 17 de desembre de 2019.

2.- Grup Partit Popular (PP) del Consell de Mallorca, registre general d'entrada núm. 43.630, de 18 de desembre de 2019.

Atesos els informes emesos, en relació a les reclamacions i l'esmena presentades, contra l'aprovació inicial del pressupost general de la Corporació:

a) Per la interventora general del Consell de Mallorca, de data 19 de desembre de 2019, en relació a les reclamacions presentades.

b) Per la directora insular d'Hisenda i Pressuposts del Consell de Mallorca, de data 19 de desembre de 2019, en relació a les reclamacions i l'esmena presentades.

S'emet la següent:

PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.- Desestimar les reclamacions, que se relacionen a continuació, formulades contra l'acord del Ple extraordinari i urgent de la Corporació, de data 25 de novembre de 2019, d'aprovació inicial del pressupost general del Consell de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC Mallorca” i “Consorci del Museu Marítim de Mallorca”, així com l'estat de despeses i d'ingressos de la societat mercantil "Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU", les bases d'execució i les plantilles respectives per a l'exercici de 2020:

1.- Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania (C's) del Consell de Mallorca, registre general d'entrada núm. 43.519, de 17 de desembre de 2019.

2.- Grup Partit Popular (PP) del Consell de Mallorca, registre general d'entrada núm. 43.630, de 18 de desembre de 2019.

en base als informes i consideracions emesos:

a) Per la interventora general del Consell de Mallorca, de data 19 de desembre de 2019.

b) Per la directora insular d'Hisenda i Pressuposts del Consell de Mallorca, de data 19 de desembre de 2019.

els quals s'incorporen a l'expedient.

SEGON.- Estimar l'esmena de rectificació presentada per la presidenta de la Corporació, en data 16 de desembre, mitjançant la qual s'incrementa el pressupost del Consell de Mallorca i el pressupost de l'IMAS en 2.119.766,77 euros, corresponent a un increment addicional dels ingressos rebuts de la CAIB.

TERCER.- Resoltes així les reclamacions formulades i l'esmena de rectificació de la presidenta del Consell de Mallorca, s'acorda aprovar definitivament el pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC Mallorca” i “Consorci del Museu Marítim de Mallorca”, així com l'estat de despeses i d'ingressos de la societat mercantil "Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU", les bases d'execució i les plantilles respectives per a l'exercici de 2020.

El resum, per capítols, dels pressuposts de cada institució és el que se detalla a continuació:

2020 CONSELL DE MALLORCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2020

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

80.301.792,39

2

Despeses corrents en béns i serveis

55.033.949,62

3

Despeses financeres

984.660,14

4

Transferències corrents

227.565.774,15

5

Fons de contingència

2.000.000,00

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Inversions reals

76.402.658,56

7

Transferències  de capital

27.535.422,05

8

Actius financers

100.000,00

9

Passius financers

1.050.000,00

 

TOTAL DESPESES

470.974.256,91

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

14.160.010,00

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

18.172.863,10

4

Transferències corrents

345.185.783,38

5

Ingressos patrimonials

2.173.805,26

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

74.412.225,17

8

Actius financers

100.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

470.974.256,91

 2020 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2020

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

71.662.648,11

2

Despeses corrents en béns i serveis

111.995.674,84

3

Despeses financeres

30.000,00

4

Transferències corrents

24.204.267,79

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Inversions reals

3.220.766,77

7

Transferències de capital

2.425.000,00

8

Actius financers

120.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

213.658.357,51

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

6.348.928,66

4

Transferències corrents

201.518.916,11

5

Ingressos patrimonials

24.745,97

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

5.645.766,77

8

Actius financers

120.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

213.658.357,51

2020 INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MCA 

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2020

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

1.154.402,96

2

Despeses corrents en béns i serveis

1.013.698,03

3

Despeses financeres

10.000,00

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Inversions reals

857.000,00

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

5.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

4.064.100,99

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

302.753,83

4

Transferències corrents

2.443.000,00

5

Ingressos patrimonials

456.347,16

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

857.000,00

8

Actius financers

5.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

4.064.100,99

2020 AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA 

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2020

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

2.199.265,99

2

Despeses corrents en béns i serveis

262.000,00

3

Despeses financeres

 

4

Transferències corrents

 

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 6

Inversions reals

50.000,00

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

6.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

2.517.265,99

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

1.546.265,99

4

Transferències corrents

965.000,00

5

Ingressos patrimonials

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

6.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

2.517.265,99

 2020 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA 

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2020

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

 

2

Despeses corrents en béns i serveis

531.141,68

3

Despeses financeres

100,00

4

Transferències corrents

109.000,00

5

Fons de contingència

 

 6

Inversions reals

30.000,00

7

Transferències de capital

700.000,00

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

1.370.241,68

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

241,68

4

Transferències corrents

550.000,00

5

Ingressos patrimonials

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

820.000,00

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

1.370.241,68

 2020 CONSORCI TIC MALLORCA 

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2020

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

1.753.314,22

2

Despeses corrents en béns i serveis

1.004.779,00

3

Despeses financeres

1.000,00

4

Transferències corrents

 

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 6

Inversions reals

130.640,00

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

3.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

2.892.733,22

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

424.500,00

4

Transferències corrents

2.334.393,22

5

Ingressos patrimonials

200,00

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

130.640,00

8

Actius financers

3.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

2.892.733,22

2020 CONSORCI MUSEU MARÍTIM MALLORCA 

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2020

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

157.564,83

2

Despeses corrents en béns i serveis

405.004,82

3

Despeses financeres

 

4

Transferències corrents

 

5

Fons de Contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 6

Inversions reals

100.000,00

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

662.569,65

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

10.000,00

4

Transferències corrents

552.569,65

5

Ingressos patrimonials

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

100.000,00

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

662.569,65

2020 RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU 

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2020

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

 

2

Despeses corrents en béns i serveis

34.801,96

3

Despeses financeres

100,00

 

 

 

4

Transferències corrents

 

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Inversions reals

 

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

34.901,96

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

 

4

Transferències corrents

 

5

Ingressos patrimonials

230,36

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

34.671,60

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

 

34.901,96

QUART.- L'estat de consolidació per a l'exercici 2020 del pressupost de la Corporació i  dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, els dels Consorcis “C. Serra de Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca” i  “C. Museu Marítim de Mallorca” de la societat mercantil “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, a nivell de capítols, és el següent:

CAP

DENOMINACIÓ

CdM

IMAS

IEHM

ADTM

CST

C.TIC

C.

MMM.

RTVMA

TOTAL

SENSE CONSOLIDAR

TRANSF.

INTERNES

TOTAL

CONSOLIDAT

 

DESPESES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Despeses de personal

80.301.792,39

71.662.648,11

1.154.402,96

2.199.265,99

0,00

1.753.314,22

157.564,83

0,00

157.228.988,50

 

157.228.988,50

2

Despeses corrents en béns i serveis

55.033.949,62

111.995.674,84

1.013.698,03

262.000,00

531.141,68

1.004.779,00

405.004,82

34.801,96

170.281.049,95

 

170.281.049,95

3

Despeses financeres

984.660,14

30.000,00

10.000,00

0,00

100,00

1.000,00

0,00

100,00

1.025.860,14

 

1.025.860,14

4

Transferències corrents

227.565.774,15

24.204.267,79

1.024.000,00

0,00

109.000,00

0,00

0,00

0,00

252.903.041,94

206.143.134,30

46.759.907,54

5

Fons de contingència

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

 

2.000.000,00

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Inversions reals

76.402.658,56

3.220.766,77

857.000,00

50.000,00

30.000,00

130.640,00

100.000,00

0,00

80.791.065,33

 

80.791.065,33

7

Transferències de capital

27.535.422,05

2.425.000,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

30.660.422,05

7.553.406,77

23.107.015,28

8

Actius financers

100.000,00

120.000,00

5.000,00

6.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

234.000,00

 

234.000,00

9

Passius financers

1.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.050.000,00

 

1.050.000,00

 

TOTAL DESPESES

470.974.256,91

213.658.357,51

4.064.100,99

2.517.265,99

1.370.241,68

2.892.733,22

662.569,65

34.901,96

696.174.427,91

213.696.541,07

482.477.886,84

 

INGRESSOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Imposts directes

14.160.010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.160.010,00

 

14.160.010,00

2

Imposts indirectes

16.769.570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.769.570,00

 

16.769.570,00

3

Taxes, preus públics i altres ing.

18.172.863,10

6.348.928,66

302.753,83

1.546.265,99

241,68

424.500,00

10.000,00

0,00

26.805.553,26

 

26.805.553,26

4

Transferències corrents

345.185.783,38

201.518.916,11

2.443.000,00

965.000,00

550.000,00

2.334.393,22

552.569,65

0,00

553.549.662,36

206.143.134,30

347.406.528,75

5

Ingressos patrimonials

2.173.805,25

24.745,97

456.347,16

0,00

0,00

200,00

0,00

230,36

2.655.328,75

 

2.655.328,75

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

7

Transferències de capital

74.412.225,17

5.645.766,77

857.000,00

0,00

820.000,00

130.640,00

100.000,00

0,00

81.965.631,94

7.553.406,77

74.412.225,17

8

Actius financers

1.000.000,00

120.000,00

5.000,00

6.000,00

0,00

3.000,00

0,00

34.671,60

268.671,60

 

268.671,60

9

Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

TOTAL INGRESSOS

470.974.256,91

213.658.357,51

4.064.100,99

2.517.265,99

1.370.241,68

2.892.733,22

662.569,65

34.901,96

213.696.541,07

213.696.541,07

482.477.886,84

CINQUÈ.-  Aprovar el projecte de bases d'execució que acompanyen el pressupost general així com les plantilles de personal que es preveuen en els respectius pressuposts per a l'exercici 2020.

SISÈ.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor, dins l'exercici a què es refereix, una vegada que s'hagi complit el que disposa l'art. 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de règim local i també l'article 169 del Text  refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.”

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, els interessats legitimats a què es refereix l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la publicació d'aquest acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l'anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

 

ANNEX                                                                                                              

Les plantilles de la Corporació i les dels organismes autònoms, “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic”, “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, i dels Consorcis, “Consorci TIC Mallorca” i “Consorci Museu Marítim de Mallorca” per a l'exercici 2020 són les següents:

PLANTILLA CONSELL DE MALLORCA EXERCICI 2020

PERSONAL FUNCIONARI

Grup

Total

Habilitació Nacional

 

 

Subescala Secretaria

 

 

Classe Primera

 

 

Secretari -ària superior

A1

3

Classe Segona

 

 

Secretari  -ària d'entrada

A1

1

Subescala Intervenció-Tresoreria

 

 

Classe Primera

 

 

Intervenció - Tresoreria superior

A1

5

Classe Segona

 

 

Intervenció - Tresoreria entrada

A1

2

Subescala Secretaria-Intervenció

 

 

Secretari -ària interventor -a

A1

1

Administració General

 

 

Subescala Tècnica

 

 

TAG

A1

64

Subescala Administrativa

 

 

Administratiu -iva  administració general

C1

49

Subescala Auxiliar

 

 

Auxiliar administració general

C2

160

Administració Especial

 

 

Subescala Tècnica

 

 

Classe Tècnica Superior

 

 

Arquitecte -a superior

A1

24

Biòleg -òloga

A1

3

Enginyer -a de camins canals i ports

A1

15

Enginyer -a industrial

A1

 

10

Enginyer -a superior agrònom -a

A1

1

Lletrat -ada

A1

3

Metge especialista medicina

 

d'educació física i esport

A1

4

Tècnic -a superior

A1

53

Tècnic -a superior arqueòleg -òloga

A1

3

Tècnic -a superior arxiu biblioteca

A1

2

Tècnic -a superior bibliotecari -ària

A1

1

Tècnic -a superior cartògraf -a

A1

2

Tècnic -a superior de formació

A1

4

Tècnic -a superior de medi natural

A1

1

Tècnic -a superior economista

A1

16

Tècnic -a superior en qualitat i avaluació

A1

1

Tècnic -a superior geografia

A1

1

Tècnic -a superior gestió RRHH

A1

2

Tècnic -a superior historiador -a

A1

1

Tècnic -a superior informàtica

A1

4

Tècnic -a superior patrimoni artístic

A1

1

Tècnic -a superior patrimoni etnològic

A1

2

Tècnic -a superior patrimoni marítim

A1

1

Tècnic -a superior pedagogia

A1

2

Tècnic -a superior protecció medi ambient

A1

1

Tècnic -a superior selecció

A1

1

Classe Tècnica Mitja

 

 

ATS / DUI

A2

1

Arquitecte -a tècnic -a

A2

10

Enginyer -a tècnic -a

A2

4

Enginyer -a tècnic -a  industrial

A2

3

Enginyer -a tècnic -a obres públiques

A2

11

Graduat -ada social

A2

6

Inspector -a tècnic -a d'artesania

A2

1

Professor -a EGB

A2

3

Treballador -a social

A2

3

Tècnic -a GM de medi ambient

A2

9

Tècnic -a GM espec seguretat treball

A2

2

Tècnic -a GM especialista higiene industrial

A2

1

Tècnic -a GM joventut

A2

3

Tècnic -a GM laboratori carreteres

A2

1

Tècnic -a GM selecció

A2

1

Tècnic -a ajudant -a  arxiu-biblioteca

A2

18

Tècnic -a ajudant -a documentalista

A2

1

Tècnic -a de GM de gestió econòmica

A2

12

Tècnic -a de GM documentalista

A2

1

Tècnic -a de GM patrimoni històric

A2

2

Tècnic -a de grau mitjà

A2

31

Tècnic -a de grau mitjà agent local d'igualtat

A2

1

Tècnic -a de grau mitjà d'emergències

A2

4

Tècnic -a de grau mitjà de museus

A2

1

Tècnic -a de sistemes d'informació territorial

A2

1

Tècnic -a grau mitjà comptabilitat

A2

1

Tècnic -a mitjà informàtica

A2

13

Mecànic -a supervisor -a (B)

B

2

Tècnic -a superior d'audiovisuals (B)

B

1

Tècnic -a superior en interpretació de

 

llengua de signes (B)

B

1

Classe Tècnica Auxiliar

 

 

Agent de medi ambient

C1

6

Ajudant -a facultatiu -iva

C1

13

Delineant

C1

7

Pràctic -a topogràfic -a

C1

1

Tècnic -a ajudant educador -a ambiental

C1

1

Tècnic -a auxiliar arts plàstiques i disseny

C1

1

Tècnic -a auxiliar arxiu biblioteca

C1

5

Tècnic -a auxiliar d'obres públiques

C1

4

Tècnic -a auxiliar de promoció, cultura i oci

C1

1

Tècnic -a auxiliar extensió cultural

C1

1

Tècnic -a auxiliar gestió econòmica

C1

10

Tècnic -a auxiliar gestió personal

C1

1

Tècnic -a auxiliar informació turística

C1

5

Tècnic -a auxiliar informàtica

C1

10

Subescala Serveis Especials

 

 

Classe Comeses Especials

 

 

Auxiliar animació sociocultural

C2

1

Auxiliar arxiu biblioteca

C2

6

Auxiliar de gestió

C2

1

Auxiliar de gestió econòmica

C2

3

Auxiliar de tresoreria

C2

1

Auxiliar facultatiu -iva

C2

3

Auxiliar geriàtric -a

C2

2

Auxiliar informació turística

C2

6

Coordinador -a  de serveis

C2

2

Guarda  vigilant de sa Dragonera

C2

2

Guarda de camp

C2

5

Mecànic -a inspector -a

C2

5

Operador -a de comunicacions

C2

10

Vigilant- Informador -a

C2

3

Auxiliar de recepció i admissió

E

1

Ordenança

E

1

Ordenança - Porter -a

E

18

Recepcionista - Telefonista

E

2

Vigilant porter -a

E

1

Classe Extinció d'Incendis

 

 

Sergent -a

C1

8

Suboficial -a

C1

1

Bomber -a conductor -a

C2

190

Caporal  -a

C2

48

Classe Oficis

 

 

Conductor -a

C2

6

Electricista

C2

1

Encarregat -ada de magatzem

C2

2

Maquinista

C2

1

Oficial

C2

1

Oficial -a d`oficis

C2

4

Oficial -a de carreteres

C2

6

Oficial -a de manteniment

C2

5

Utiller -a

C2

1

Xofer -a

C2

10

Mosso -a d'oficis

E

12

Personal de neteja

E

1

Porter -a d'escenari

E

1

PERSONAL LABORAL

 

 

Categoria

Grup

Total

Ajudant -a d'assaigs materials

C1

1

Capatàs -assa d'obres L

C1

3

Encarregat -ada d'equip taller mecànic

C1

1

Operador -a de màquines pesades

C1

5

Pràctic -a topogràfic -a L

C1

3

Tècnic -a auxiliar d'obres públiques L

C1

1

Tècnic -a auxiliar patrimoni històric i industrial L

C1

1

Zelador -a d'explotació L

C1

1

Auxiliar facultatiu -iva L

C2

7

Conductor -a  L

C2

7

Encarregat -ada de picapedrers -res

C2

1

Encarregat -ada forestal L

C2

1

Encarregat -ada taller patrimoni industrial

C2

1

Guarda refugi

C2

15

Mariner -a

C2

2

Mestre -a d'oficis jardineria

C2

1

Mestre -a d'oficis marger -a

C2

7

Mestre -a d'oficis picapedrer -a

C2

3

Mestre -a d'oficis picapedrer -a restaurador -a

C2

1

Mestre -a d'oficis-Mestre -a d'aixa

C2

1

Mestre -a oficis fusteria

C2

1

Mestre -a oficis treballador -a forestal

C2

4

Oficial -a 1a forestal

C2

1

Oficial -a 1a marger

C2

1

Oficial -a 1a mestre -a d'aixa

C2

1

Oficial -a 1a moliner -a

C2

3

Oficial -a 1a picapedrer -a

C2

2

Oficial -a 1a picapedrer- a restaurador -a

C2

2

Oficial -a 2a cuiner -a

C2

6

Oficial -a 2a forestal

C2

2

Oficial -a 2a manteniment

C2

1

Oficial -a 2a marger

C2

7

Oficial -a 2a mestre -a d'aixa

C2

2

Oficial -a 2a moliner -a

C2

2

Oficial -a 2a picapedrer -a

C2

15

Oficial -a 2a picapedrer -a restaurador -a

C2

2

Oficial -a de carreteres L

C2

13

Oficial -a de fusteria

C2

1

Oficial -a de jardineria

C2

4

Oficial -a de mecànica

C2

3

Oficial -a de picapedrer -a

C2

1

Patró -na de cabotatge

C2

1

Mosso -a d'oficis L

E

3

Personal de neteja L

E

5

Peó especialista ferrer

E

1

Peó especialista forestal

E

2

Peó especialista fuster

E

2

Peó especialista marger

E

1

Peó especialista mestre d'aixa

E

1

Peó especialista picapedrer -a

E

3

Peó especialista picapedrer -a restaurador -a

E

1

Peó especialitzat -ada L

E

6

PERSONAL EVENTUAL

 

 

Cap de Relacions amb la Presidència

 

1

Cap de Gabinet de Vicepresidència

 

2

Cap de Premsa Presidenta

 

1

Periodista

 

6

Secretari -ària de grups Polítics

 

9

Secretari -ària segon -a grups polítics

 

12

PLANTILLA INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS EXERCICI 2020

PERSONAL FUNCIONARI

Escala: Administració General

Subescala: tècnica

Classe: tecnic-a superior

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

5

Subescala: gestiò

Classe: tecnic-a de grau mitja

Categories

Grup

Total

tecnic-a de grau mitja

A2

3

Subescala: administrativa

Classe: administratiu-iva

Categories

Grup

Total

administratiu-iva

C1

10

Subescala: auxiliar

Classe: auxiliar

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

53

Subescala: subalterna

Classe: subaltern-a

Categories

Grup

Total

subaltern-a

AP

14

Escala: Administració Especial

Subescala: tècnica

Classe: tecnic-a superior

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

50

psicologia

A1

25

metge/metgessa

A1

8

llicenciatura en dret

A1

5

pedagog/a

A1

5

metge/metgessa pediatre/a

A1

1

metge/metgessa psiquatre/a

A1

1

Subescala: tècnica

Classe: tecnic-a mitja

Categories

Grup

Total

tecnic-a mitja

A2

64

educador social

A2

27

ajudant tècnic sanitari  /  d.u.i.

A2

26

diplomatura en treball social

A2

23

informàtica (tècnic/a)

A2

4

arquitectura tècnica

A2

2

enginyeria tècnica industrial

A2

1

fisioterapeuta

A2

1

fisioteràpia

A2

1

teràpia ocupacional

A2

1

Subescala: serveis especials

Classe: personal d'oficis / mestre-a

Categories

Grup

Total

oficial

C1

7

cuiner-a de primera

C1

4

oficial de manteniment / oficial oficis

C1

1

Subescala: tècnica

Classe: tecnic-a auxiliar

Categories

Grup

Total

tècnic/a auxiliar d'infermeria

C1

110

tecnic-a auxiliar

C1

12

gestió econòmica

C1

7

informàtica

C1

3

gestió de personal

C1

2

informàtica de sistemes

C1

1

Subescala: serveis especials

Classe: comeses especials / ajudant-a

Categories

Grup

Total

auxiliar de serveis

C2

8

auxiliar de recepcio i registre

C2

1

auxiliar educatiu/educativa

C2

1

Subescala: serveis especials

Classe: comeses especials / oficial-a

Categories

Grup

Total

coord. de serveis/governanta

C2

3

coordinadora de serveis

C2

1

Subescala: serveis especials

Classe: personal d'oficis / ajudant-a

Categories

Grup

Total

auxiliars educatius

C2

19

auxiliar de serveis

C2

4

modist/a

C2

1

xofer/conductor/a

C2

1

Subescala: serveis especials

Classe: personal d'oficis / oficial-a

Categories

Grup

Total

oficial de manteniment / oficial oficis

C2

8

cuiner-a de primera

C2

6

oficial

C2

3

personal d'oficis / oficial-a

C2

2

coord. de serveis/governanta

C2

2

oficial de magatzem / oficial oficis

C2

2

encarregat / encarregada de instal·lacions

C2

1

Subescala: tècnica

Classe: tecnic-a auxiliar

Categories

Grup

Total

tecnic-a auxiliar

C2

74

tècnic/a auxiliar d'infermeria

C2

29

auxiliar tecnic infermeria

C2

19

auxiliar de geriatria

C2

4

gestió econòmica

C2

2

auxiliar de comptabilitat

C2

1

Subescala: serveis especials

Classe: comeses especials / operari-a

Categories

Grup

Total

ordenança

AP

7

ordenança-auxiliar recepcio admissio

AP

3

 

 

 

 

 

 

porter-a / conserge / ordenança / ordenança - porter-a / vigilant-a - porter-a

AP

3

ordenança / porter

AP

2

zelador-a

AP

1

Subescala: serveis especials

Classe: personal d'oficis / operari-a

Categories

Grup

Total

personal de serveis

AP

95

personal de neteja

AP

18

empleat/da de serveis

AP

12

ajudant-a de cuina

AP

11

cambrer-a - netejador-a

AP

8

zelador-a

AP

8

cambrer-a menjador

AP

7

personal de bugaderia

AP

6

personal de manteniment

AP

4

marmito/marmitona

AP

2

costurer-a

AP

1

peo magatzem

AP

1

practic-a manteniment

AP

1

Subescala: tècnica

Classe: tècnic-a mitjà (b)

Categories

Grup

Total

informàtica

B

3

Transferits CAIB

Cos: cos facultatiu superior de la caib

Categories

Grup

Total

psicologia

A1

1

Cos: cos superior d'administració de la caib

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

1

Cos: escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

1

Cos: escala sanitària del cos facultatiu superior de la caib

Categories

Grup

Total

metge geriatra

A1

2

Cos: tots els cossos i/o escales dels grups als quals està adscrit

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

1

Cos: cos facultatiu tècnic de la caib

Categories

Grup

Total

diplomatura en treball social

A2

4

fisioteràpia

A2

1

teràpia (terapeuta)

A2

1

Cos: e.a.t.s. de aisna, a extinguir

Categories

Grup

Total

tecnic-a mitja

A2

1

Cos: escala sanitària del cos facultatiu tècnic de la caib

Categories

Grup

Total

ajudant tècnic sanitari  /  d.u.i.

A2

7

tecnic-a mitja

A2

3

Cos: cos administratiu de la caib

Categories

Grup

Total

tecnic-a auxiliar

C1

4

Cos: cos auxiliar de la caib

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

3

Cos: cos d'auxiliars facultatius de la caib

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

1

Cos: escala sanitària del cos d'auxiliars facultatius de la caib

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

25

auxiliar de clínica

C2

22

Cos: cos subaltern de la caib

Categories

Grup

Total

subaltern-a

AP

7

 

PERSONAL LABORAL 

Categories

Grup

Total

tècnic-a superior psicologia

A1

13

tècnic-a superior

A1

5

tècnic/a d'administració general (tag)

A1

1

tècnic/a titulat/ada superior pedagog/a

A1

1

tècnic-a de grau mitjà

A2

14

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà

A2

6

tècnic-a de grau mitjà treballador social

A2

5

tècnic-a de grau mitjà educador social

A2

4

tècnic-a de grau mitjà ajudant tècnic sanitari  /  d.u.i.

A2

3

tècnic/a titulat/ada grau mitjà

A2

2

titulat/ada grau mitjà

A2

2

ats

A2

1

tècnic-a de grau mitjà arquitectura tècnica

A2

1

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà ajudantia tècnica sanitària

A2

1

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà fisioteràpia

A2

1

tècnic-a auxiliar

C1

11

tècnic-a auxiliar educador social

C1

2

tècnic/a especialista personal manteniment

C1

2

comeses especials / mestre-a auxiliar educatiu-educativa / auxiliar de serveis

C1

1

personal d'oficis / mestre-a mestre/mestra de taller

C1

1

auxiliar tècnic-a d'infermeria

C2

44

auxiliar adm. general

C2

13

auxiliar tècnic/a d´infermeria infermeria

C2

8

personal d'oficis / ajudant-a auxiliar educatiu/educativa

C2

8

comeses especials / ajudant-a auxiliar educatiu-educativa / auxiliar de serveis

C2

7

personal d'oficis / ajudant-a auxiliar de serveis

C2

7

auxiliar tècnic/a

C2

2

personal d'oficis / ajudant-a

C2

2

personal d'oficis / oficial-a cuiner-a de primera

C2

2

personal d'oficis / oficial-a oficial 1ª manteniment

C2

2

ajudant de cuina

C2

1

ajudant/a de cuina

C2

1

auxiliar geriàtric/a

C2

1

comeses especials / oficial-a coord. de serveis/governanta

C2

1

personal d'oficis / oficial-a oficial de manteniment / oficial oficis

C2

1

personal d'oficis / oficial-a personal de manteniment

C2

1

oficial/a de segona personal manteniment

6

1

empleat/ada de servei

AP

20

personal d'oficis / operari-a personal de neteja

AP

8

personal d'oficis / operari-a personal de serveis

AP

7

personal d'oficis / operari-a empleat/da de serveis

AP

6

comeses especials / operari-a ordenança-auxiliar recepcio admissio

AP

3

personal d'oficis / operari-a cambrer/a menjador

AP

3

personal d'oficis / operari-a cambrer/a netejador/a

AP

1

personal d'oficis / operari-a costurer/a

AP

1

personal d'oficis / operari-a marmito/marmitona

AP

1

personal d'oficis / operari-a personal de bugaderia

AP

1

empleat/ada de servei

7

27

empleat/ada de serveis

7

2

empleada de serveis (caib)

7

1

 

PLANTILLA INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA EXERCICI 2020

PERSONAL LABORAL

 

 

ESCALA: ADMINISTRACIÓ

 

 

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: Tècnic-a Superior

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

Tècnic-a superior

A1

1

Subescala: Administrativa

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

Coordinador/a gestió econòmica

C1

1

Coordinador/a secretaria i personal

C1

1

Subescala: Auxiliar

 

 

CATEGORIES

 

 

Auxiliar en gestió econòmica

C2

1

Secretari-ària de presidència

C2

1

ESCALA ESPECIAL

 

 

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: tècnica auxiliar

 

 

Tècnic/a auxiliar informàtica/coodinador/a d'apostes

C1

1

Responsable programació carreres

C1

1

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: auxiliar

 

 

Auxiliar activitats esportives

C2

1

Coordinador de serveis

C2

1

Subescala: Serveis especials

 

 

Classe: comeses especials

 

 

Encarregat/da de manteniment

C2

1

Oficial/a de manteniment

C2

3

Auxiliar de manteniment

E

2

Mosso de jardineria

E

1

Personal de neteja

E

2

Auxiliar de serveis/conductor-a

E

1

Encarregat-ada de caminadors

E

1

Subescala: Serveis especials

 

 

Classe: comesses especials

 

 

A temps parcial

 

 

Ajudant/a del cap d'apostes

C1

2

Terminalistes

C2

10

Conductor/a

C2

4

Auxiliar programador-a carreres

C2

1

Locutor-a

C2

1

Auxiliar de carrereres

C2

1

Auxiliar de números

C2

1

Auxiliar de pistes

C2

1

Porter-a

E

2

 

PLANTILLA “AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA” EXERCICI 2020 

PERSONAL FUNCIONARI

Grup

Total

Administració General

 

 

Subescala Tècnica

 

 

TAG

A1

12

Subescala Administrativa

 

 

Administratiu ‑iva  administració general

C1

3

Subescala Auxiliar

 

 

Auxiliar administració general

C2

10

Administració Especial

 

 

Subescala Tècnica

 

 

Classe Tècnica Superior

 

 

Arquitecte ‑a superior

A1

3

Lletrat- ada

A1

2

Tècnic -a superior

A1

10

Tècnic -a superior economista

A1

1

Classe Tècnica Mitja

 

 

Arquitecte ‑a tècnic ‑a

A2

3

Classe Tècnica Auxiliar

 

 

Delineant

C1

13

Subescala Serveis Especials

 

 

Classe Comeses Especials

 

 

Vigilant inspector ‑a

C2

1

 

PLANTILLA CONSORCI “TIC MALLORCA” EXERCICI 2020 

PERSONAL DIRECTIU

GRUP

TOTAL

Gerent

 

1

PERSONAL LABORAL

 

 

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

 

CATEGORIES

 

 

Tècnic/a superior de gestió

A1

1

Administratiu

C1

1

Auxiliar administratiu

C2

1

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

 

Tècnic/a superior informàtic/a

A1

3

Tècnic/a superior cartografia

A1

3

Tècnic/a superior formació

A1

1

Tècnic/a superior web

A1

2

Tècnic/a grau mitjà informàtic/a

A2

4

Tècnic/a grau mitjà formació

A2

2

Tècnic/a auxiliar web

C1

2

Tècnic/a auxiliar SCM

C1

4

Tècnic/a auxiliar GM

C1

4

Auxiliar cartografia

C2

1

PLANTILLA CONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA EXERCICI 2020

PERSONAL DIRECTIU

Grup

Total

Gerent

A1

1

PERSONA LABORAL

 

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

 

Administratiu

C1

1

Jurista

A1

1

 

Palma,  23 de desembre de 2019

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Josep Lluís Colom Martínez