Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

NORMATIVA DE CENTRES

(Actualitzat maig 2023)

Pàgina WebResolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 d’abril de 2023 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 57, de 4 de maig)

PDFInstrucció 33/ 2022 de 28 de juny de 2022 de la Directora General de Primera Infància i Comunitat educativa per a l'organització i funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2022-23                (versió actualitzada amb enllaços)

PDFInstrucció 33/ 2022 de 28 de juny de 2022 de la Directora General de Primera Infància i Comunitat educativa per a l'organització i funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2022-23 ( versió actualitzada)

PDF Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de novembre de 2021 en relació al tractament de dades dels alumnes amb la finalitat de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals
PDF Instrucció 1/2022, de 25 d'abril de 2022, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per a la sol·licitud de canvis de configuració i augments extraordinaris de ràtio als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears
PDF Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 16 de maig de 2023 per la qual s’aproven els canvis de configuració dels centres de xarxa pública i xarxa complementària sol·licitats els mesos de gener, febrer i març de 2023