Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

CONVENI ESPECÍFIC DE GRATUÏTAT

(XARXA PÚBLICA)

06/10/2022

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 5 d’octubre de 2022 per la qual s’estableix un nou termini per sol·licitar la signatura del conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els centres de titularitat privada de la xarxa complementària, els ajuntament i, si escau, els seus òrgans dependents; i els consells insulars per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d’educació infantil

Resolucions d'aprovació de model de conveni i models de sol·licitud.

AJUNTAMENTS:

24/11/2022

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 de novembre de 2022 de rectificació d’errades de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 20 de setembre de 2022 per la qual s’aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments, i, si escau, els seus òrgans dependents, com a titulars de centres de la xarxa pública d’escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d’educació infantil (BOIB núm. 153, de 24 de novembre)

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 20 de setembre de 2022 per la qual s’aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments, i, si escau, els seus òrgans dependents, com a titulars de centres de la xarxa pública d’escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d’educació infantil (BOIB núm. 124, 2022)

Editor de Text Sol·licitud de subscripció de conveni específic de gratuïtat (ajuntaments i ens depenents)

PDF Sol·licitud de subscripció de conveni específic de gratuïtat (ajuntaments i ens depenents)

2022_09_22_Declaracio_de_veracitat_de_dades_bancaries_empl.pdf Declaració de veracitat de dades bancaries

CONSELLS INSULARS:

24/11/2022

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 de novembre de 2022 de rectificació d’errades de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 20 de setembre de 2022 per la qual s'aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars com a titulars de centres de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil (BOIB núm. 153, de 24 de novembre)

Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 20 de setembre de 2022 per la qual s'aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars com a titulars de centres de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil (BOIB núm. 124, 2022)

Editor de Text Sol·licitud de subscripció de conveni específic de gratuïtat (consells insulars)

PDF Sol·licitud de subscripció de conveni específic de gratuïtat (consells insulars)

2022_09_22_Declaracio_de_veracitat_de_dades_bancaries_empl.pdf Declaració de veracitat de dades bancaries