PRESENTACIÓ DELS EAP

Els Equips d’Atenció Primerenca (EAP) són els serveis interdisciplinars d’orientació i suport dels centres educatius de primer cicle d’educació infantil (0-3) que conformen les xarxes educatives de centres de primer cicle d’educació infantil establertes en el Decret 30/2020, això és, els centres de titularitat pública municipal i dels consells insulars i els centres de titularitat privada que han signat el conveni de col·laboració per formar part de la xarxa complementària a la xarxa pública de centres de primer cicle d’educació infantil públics de les Illes Balears.

 

Els EAP dependen orgànicament de l’Institut per a l'educació de la Primera infància (IEPI). En aquest sentit, entre les funcions de l'IEPI cal destacar:

 
- Proposar la creació dels serveis educatius d'atenció primerenca com a serveis d'assessorament psicopedagògic dels centres i de les famílies i com a serveis per a la detecció, diagnosi i suport dels infants amb necessitats específiques de suport educatiu i la coordinació i implementació d'aquests i desenvolupar
actuacions pròpies.
- Promoure actuacions de les entitats públiques i privades amb l'objecte de beneficiar les condicions educatives dels infants de zero a tres anys i les capacitats educatives de les seves famílies.

 

Les tasques dels membres dels EAP es centren en tres àmbits d’acció: atenció i acompanyament a centres educatius i a les famílies, atenció al territori i organització interna.

 

Des del curs 2019-20 l’IEPI es treballa per definir un Model Pedagògic dels Equips d’Atenció Primerenca que doni consistència a la intervenció dels diferents EAP, respectant la singularitat i autonomia de cada un dels equips, i amb l’objectiu d’afavorir la detecció i la resposta educativa als infants amb necessitats educatives especials des d’una perspectiva inclusiva a les escoletes.

 

El model es basa en tres línies de contingut: atenció a la diversitat (inclusió), acompanyament a famílies organització interna i coordinació d’equips.

 

El principal objectiu d’aquest Model és establir i consolidar una base sòlida que permeti la millora de la qualitat del funcionament dels equips d’atenció primerenca i que això, repercuteixi significativament en l’atenció a les escoletes, els infants i les famílies. Els professionals que treballen en els EAP acompanyen amb consciència, des de la presència, mirada i escolta, els processos sensibles dels infants, famílies i educadores.

Articles de referència:

PDF Anuari de l'Educació de les Illes Balears. 2020. Una mirada als equips d'atenció primerenca de les Illes Balears, Rosa Mas.