Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 271816
Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

Tots els centres educatius que imparteixen ensenyaments de nivells no universitaris han de poder planificar i organitzar correctament el curs 2024-2025. Un cop oït el Consell Assessor del Calendari Escolar, regulat mitjançant l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 28 d'abril de 2005 (BOIB núm. 67, de 3 de maig), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 2 de maig de 2016 (BOIB núm. 56, de 5 de maig), i integrat pels representants que es nomenen en l'Ordre esmentada, és necessari dictar una resolució que reguli el calendari escolar del curs 2024-2025 per a tots els centres docents no universitaris de les Illes Balears.

El 19 d'abril de 2024, la directora general de Planificació i Gestió Educatives va formular una proposta de resolució per autoritzar que s'establís el calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, ( BOIB núm. 38, de 17 de març).

4. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

5. La disposició addicional tercera de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 3 d'abril).

6. L'Ordre de 21 de maig de 2002 de la Conselleria d'Educació i Cultura, per la qual es regula la jornada i l'horari escolar als centres públics i als centres privats sostinguts amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària i d'educació especial (BOIB núm. 76, de 25 de juny).

7. El Decret 23/2020, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm.135 d'1 d'agost).

8. L'Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 28 d'abril de 2005, per la qual es crea i regula el Consell Assessor del Calendari Escolar (BOIB núm. 67, de 3 de maig), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 2 de maig de 2016 (BOIB núm. 56, de 5 de maig).

9. La Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia d'11 d'octubre de 2023 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l'any 2024 en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 140, de 14 d'octubre).

10. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

11. Decret 1/2024, de 4 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, i pel Decret 17/2023, de 23 d'agost (BOIB núm. 3, de 5 de gener).

12. El Decret llei 5/2023, de 28 d'agost, de mesures urgents en l'àmbit educatiu i en el sanitari (BOIB ext. núm. 120, de 29 d'agost de 2023).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació i Gestió Educatives amb data 19 d'abril de 2024, dict la següent

Resolució

1. Establir el calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el qual figura en l'annex d'aquesta Resolució.

2. Disposar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (29 d'abril de 2024)

El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany

 

ANNEX Calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Primer

Àmbit d'aplicació

Aquesta Resolució s'ha d'aplicar a tots els centres educatius públics, privats i privats concertats d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària, de formació professional, de batxillerat, d'educació d'adults, d'educació especial i de règim especial de les Illes Balears.

Segon

Programació general anual

La programació general anual (PGA) ha d'incloure el calendari escolar (inici i finalització del curs, vacances, dies festius i festa escolar unificada), els dies de lliure designació i l'horari general del centre, així com qualsevol possible modificació, prèvia autorització de la  Direcció General de Planificació i Gestió Educatives.

Tercer

Docents

1. En el cas dels centres de primer cicle d'educació infantil, tots els professionals docents han de disposar d'un mínim de cinc dies hàbils per organitzar el curs abans del començament de les activitats lectives.

2. A la resta de centres, els docents que imparteixen segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària, formació professional, batxillerat, educació d'adults, educació especial i ensenyaments de règim especial han d'iniciar les activitats el dia 1 de setembre de 2024.

Els primers dies s'han de destinar, fins al començament de les activitats lectives, a l'organització del curs, així com a activitats de diversa índole pedagògica i administrativa. Amb caràcter general, les activitats finalitzaran  no abans del 30 de juny de 2025.

3. Pel que fa als docents de centres privats i de centres privats concertats, aquesta Resolució s'ha d'aplicar segons el que disposen els convenis col·lectius del sector i la normativa laboral vigent.

Quart

Calendari

1. El curs escolar s'inicia el dia 1 de setembre de 2024 i finalitza el dia 31 d'agost de 2025.

2. L'alumnat de primer cicle d'educació infantil dels centres educatius públics i privats concertats, inicia les activitats lectives el mes de setembre de 2024  i les finalitza el mes de juny de 2025.

Els titulars dels centres de primer cicle d'educació infantil han de fer públics el calendari escolar i l'horari d'obertura abans de l'inici del procés d'admissió i matrícula, així com tots els serveis que s'hi ofereixen, a tota la comunitat educativa i, en particular, als pares, mares o tutors de l'alumnat matriculat.

Així mateix, han d'introduir aquesta informació al programa per a la gestió acadèmica i administrativa dels centres educatius de la Conselleria d'Educació i Universitats (GestIB) abans de la data esmentada.

Els centres han d'oferir els seus serveis de manera regular, continuada i sistemàtica. En tot cas, el calendari i l'horari escolars s'han d'ajustar al que preveu l'article 16 del Decret 23/2020, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm.135 d'1 d'agost).

Cada centre ha d'establir un calendari específic per al temps d'adaptació dels infants que assisteixen per primera vegada a l'escola, que s'ha d'articular en coherència amb altres mesures, com la informació, l'estabilitat dels grups d'infants i dels tutors assignats, les mesures d'acolliment i les primeres entrevistes amb les famílies.

3. L'alumnat de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació especial, educació secundària i batxillerat dels centres públics, privats i privats concertats inicia les activitats lectives el dia 11 de setembre de 2024  i les finalitza el dia 20 de juny de 2025, amb un total de 176 dies lectius.

Les primeres hores de dia 11 de setembre es poden dedicar, opcionalment, a la recepció i l'acolliment de l'alumnat.  Posteriorment, i fins a la finalització de la jornada establerta a l'horari general del centre, s'ha de seguir l'horari ordinari de classe.

Per a l'alumnat del primer curs del segon cicle d'educació infantil (tres anys) i per a l'alumnat dels cursos segon i tercer (quatre i cinc anys), sempre que sigui el seu primer any d'escolarització, amb el consens de les famílies respectives, es pot establir un període d'adaptació durant la primera setmana d'incorporació al centre. Aquest període d'adaptació no pot condicionar ni afectar el desenvolupament normal dels horaris generals de l'etapa ni dels serveis complementaris.

L'alumnat d'ensenyaments elementals de música dels centres integrats d'educació infantil, primària i ensenyaments elementals de música (CEIPIEEM), inicia les activitats lectives de música el dia 16 de setembre de 2024 i les finalitza el dia 13 de juny de 2025.

Excepcionalment, l'alumnat del segon curs de batxillerat que tituli finalitza les activitats lectives el 22 de maig de 2025, sens perjudici d'adaptar-se al que, en el moment oportú, disposi la Direcció General de Planificació i Gestió Educatives, en concordança amb la prova d'avaluació del batxillerat per a l'accés a la universitat (PBAU). Els centres han d'oferir a aquest alumnat activitats lectives d'aprofundiment i consolidació fins al dia anterior al d'inici de la prova.

4. L'alumnat de cicles formatius de grau bàsic, grau mitjà i de grau superior de formació professional inicia les activitats lectives el dia 20 de setembre de 2024 i les finalitza el dia 20 de juny de 2025.

5. L'alumnat dels ensenyaments elementals i professionals de música inicia les activitats lectives el 30 de setembre de 2024 i les finalitza el dia 13 de juny de 2025.

6. L'alumnat dels ensenyaments elementals i professionals de dansa inicia les activitats lectives el dia 11 de setembre de 2024 i les finalitza el 13 de juny de 2025.

7. L'alumnat dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny inicia les activitats lectives el dia  30 de setembre de 2024 i les finalitza el dia 20 de juny de 2025. El segon curs dels cicles de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny LOE s'han d'organitzar per quadrimestres: el primer, de dia 30 de setembre de 2024 a dia 14 de febrer de 2025, i el segon, de dia 17 de febrer a dia 20 de juny de 2025.

8. L'alumnat d'ensenyaments esportius de règim especial inicia les activitats lectives el dia 30 de setembre de 2024 i les finalitza el dia 20 de juny de 2025.

9. L'alumnat de les escoles oficials d'idiomes inicia les activitats lectives el dia 30 de setembre de 2024 i les finalitza el dia 30 de maig de 2025. El mes de juny es dedicarà a dur a terme els exàmens de la convocatòria ordinària.

10. Els centres d'educació de persones adultes inicien les activitats lectives el dia 27 de setembre de 2024 i les finalitzen el dia 20 de juny de 2025. El primer quadrimestre comprèn de dia 27 de setembre de 2024 a dia 7 de febrer de 2025 i el segon quadrimestre, de dia 14 de febrer de 2025 a dia 20 de juny de 2025.

11. L'alumnat dels estudis superiors de disseny de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears inicia les activitats lectives el dia 27 de setembre de 2024 i les finalitza el dia 27 de juny  de 2025. El primer quadrimestre comprèn de dia 27 de setembre de 2024 a dia 7 de febrer de 2025 i el segon quadrimestre, de dia 10 de febrer de 2025 a dia 27 de juny de 2025.

12. L'alumnat dels estudis superiors d'art dramàtic de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears inicia les activitats lectives el dia 23 de setembre  de 2024 i les finalitza el dia 20 de juny de 2025. El primer semestre comprèn de dia 23 de setembre de 2024 a dia 7 de febrer de 2025 i el segon de dia 10 de febrer de 2025 a dia 20 de juny de 2025.

13. L'alumnat dels estudis superiors de música del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears inicia les activitats lectives el dia 23 de setembre de 2024 i les finalitza el dia 20 de juny de 2025. El primer semestre comprèn de dia 23 de setembre de 2024 a dia 7 de febrer de 2025 i el segon de dia 10 de febrer de 2025 a dia 21 de juny de 2025.

Cinquè

Horari

1. Centres de primer cicle d'educació infantil

 • Els horaris d'entrada i de sortida han de ser flexibles. A aquest efecte, els centres públics de primer cicle d'educació infantil poden establir unes franges horàries per a entrades i sortides disposades en diferents moments al llarg del dia dins uns marges que permetin el funcionament estable de cada grup d'infants.
 • L'horari ha de fer possible i ha de facilitar que les mares que vulguin alletar els seus infants puguin acudir al centre. En tot cas, als infants de lactància materna se'ls permetrà qualsevol horari per fer possible aquest alletament, sempre que es tengui en compte l'establiment de mesures que limitin les distorsions en el funcionament del grup.
 • A principi de curs, el centre ha de tenir en compte, si escau, la modificació dels horaris per dur a terme el procés d'adaptació dels infants. Durant aquest procés s'ha de tenir una especial cura de les relacions entre les famílies, els docents i els infants. Correspon al titular del centre autoritzar la modificació dels horaris.
 • Els centres han d'establir un temps de permanència màxima dels infants al centre, que en cap cas pot superar les vuit hores diàries, amb excepció del que s'estableix en el paràgraf següent. A aquest efecte, s'han de comptar tant el temps d'atenció educativa directa, com els serveis complementaris, els de menjador, les activitats extraescolars i altres activitats similars.

Aquest temps es pot ampliar per un període determinat en casos excepcionals i sempre d'acord amb els criteris que s'estableixin al centre. La necessitat d'ampliar-lo s'ha de justificar i sempre s'han de prioritzar les necessitats i els drets de l'infant. En tot cas, el centre ha d'informar el Departament d'Inspecció Educativa (DIE) d'aquests criteris, així com dels casos en què sigui autoritzat per ampliar l'horari.

2. Centres de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació especial

 • Tots els centres de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació especial han de mantenir la jornada i l'horari establerts per al curs 2023-2024, llevat dels que hagin rebut l'autorització de la Conselleria de canvi de jornada, d'acord amb el procediment establert a l'Ordre de 21 de maig de 2002 de la Conselleria d'Educació i Cultura, per la qual es regula la jornada i l'horari escolar als centres públics i als centres privats sostinguts amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària i d'educació especial.
 • Els centres públics i privats de segon cicle d'educació infantil i educació primària que, per raons de necessitat o a petició de la comunitat escolar, necessiten o volen un horari diferent de l'establert per al curs 2023-2024 ho han de sol·licitar a la Direcció General de Planificació i Gestió Educatives abans del 30 de juny de 2024. A aquesta sol·licitud s'hi ha d'adjuntar l'acta del consell escolar en què consti l'aprovació del nou horari. 
 • Els centres privats concertats de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació especial que, per raons de necessitat o a petició de la comunitat escolar, necessiten o volen un horari diferent del previst, s'han d'atenir al que estableix l'article 57, lletra f), de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació. Al mateix temps, i segons aquesta normativa, han de notificar els canvis a la Direcció General Personal Docent i Centres Concertats mitjançant el GestIB.

3. Centres d'educació secundària que imparteixen estudis d'educació secundària obligatòria, formació professional i batxillerat.

 • Tots els centres d'educació secundària que imparteixen estudis d'educació secundària obligatòria, formació professional i batxillerat han de mantenir la jornada i l'horari escolar establerts per al curs 2023-2024, sens perjudici que els centres públics puguin sol·licitar-ne la modificació a la Direcció General de Planificació i Gestió Educatives abans del dia 10 de juliol de 2024 i ho facin constar al GestiB en rebre l'autorització corresponent.
 • Els centres concertats que vulguin modificar la jornada i els horaris establerts s'han d'atenir al que estableix l'article 57, lletra f), de la Llei orgànica 8/1985. Al mateix temps, i segons aquesta normativa, han de notificar els canvis a la Direcció General  Personal Docent i Centres Concertats mitjançant el GestIB.

4. Centres d'ensenyaments de règim especial

 • Tots els centres d'ensenyaments de règim especial han de mantenir la jornada i l'horari escolar establerts per al curs 2023-2024, sens perjudici que els centres públics puguin sol·licitar-ne la modificació a la Direcció General de Planificació i Gestió Educatives abans del dia 10 de juliol de 2024 i ho facin constar al GestiB en rebre l'autorització corresponent.

5. Centres públics que comparteixen rutes de transport escolar

Tots els centres públics que comparteixen rutes de transport escolar amb altres centres han d'acordar un horari conjunt d'entrada i de sortida.

Sisè

Vacances escolars

1. Durant el curs escolar 2024-2025 tenen la consideració de període de vacances els següents:

 • Nadal: del 21 de desembre de 2024 al 7 de gener de 2025, ambdós inclosos
 • Pasqua: del 17 al 27 d'abril de 2025, ambdós inclosos.

Les activitats docents corresponents als dies 20 de desembre de 2024 i 16 d'abril de 2025 als centres amb jornada partida es poden dur a terme en un únic període temporal, amb les mateixes hores lectives, si aquesta decisió és adoptada per l'equip directiu i s'inclou en la programació general anual del centre. En cap cas no es poden suspendre els serveis complementaris.

Aquests darrers dies del trimestre en cap cas es poden suspendre les activitats lectives.

Setè

Dies festius

1. Tenen la consideració de dies festius:

 • Dia 12 d'octubre de 2024 (Festa Nacional)
 • Dia 1 de novembre de 2024 (Dia de Tots Sants)
 • Dia 6 de desembre de 2024 (Dia de la Constitució)
 • Dia 6 de gener de 2025 (Epifania del Senyor)
 • Dia 1 de març de 2025 (Dia de les Illes Balears) 
 • Dia 1 de maig de 2025 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:

 • Dia 28 de febrer de 2025 (Festa escolar unificada)

2. Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració, d'acord amb la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l'any 2024 en l'àmbit de les Illes Balears  

3. Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2024-2025, el centre pot determinar, en substitució d'aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s'hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d'elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2024-2025, els centres poden elegir un dia festiu per ajustar a 176 els seus dies lectius.

L'elecció d'aquests dies s'ha de dur a terme a partir del calendari de festes locals del 2025 i s'ha de notificar tant a la Direcció General de Planificació i Gestió Educatives, mitjançant el GestiB, com a les famílies de l'alumnat  i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars a l'inici del curs escolar. Si excepcionalment es produeix algun canvi sobre la proposta inicial s'ha de comunicar sempre amb una antelació mínima de trenta dies naturals.

4. Cada centre docent podrà establir dos dies festius de lliure disposició, els quals s'han de fer constar en la programació general anual del centre i s'han de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars a l'inici de curs, un cop hagin estat aprovats.

Els consells escolars municipals, si és el cas, han de promoure que tots els centres del municipi o la localitat estableixin els mateixos dies de lliure disposició, sempre que sigui possible.

Els centres que comparteixen les mateixes dependències han d'establir els mateixos dies de lliure elecció.

5. Tota la informació referent als dies no lectius determinats pel centre docent i a les festes locals ha de quedar enregistrada a l'inici de curs a l'apartat corresponent de l'aplicació informàtica GestiB («Centre/Fitxa de centre/No lectiu/Festius»).

Vuitè

Modificacions

1. En el cas dels centres primer cicle d'educació infantil, un cop anunciats el calendari i l'horari escolars per al curs 2024-2025, el titular del centre únicament podrà modificar l'horari amb l'autorització de la Direcció General de Planificació i Gestió Educatives per als centres públics i privats i de la Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats per als centres privats concertats.

2. Pel que fa a la resta de centres, únicament pot modificar aquest calendari escolar la Conselleria d'Educació i Universitats, un cop oït el Consell Assessor i si hi ha una causa justificada.

Qualsevol modificació excepcional que vulgui fer un centre del calendari escolar previst amb caràcter general en aquesta Resolució s'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de trenta dies natural a la Direcció General de Planificació i Gestió Educatives en el cas dels centres públics i privats i a la Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats en el cas dels centres privats concertats.

En cap cas el nombre de dies lectius corresponents a cada ensenyament no pot variar dels establerts en aquesta Resolució.

3. Són una excepció al que s'estableix en el punt anterior els cicles formatius de formació professional que s'imparteixen a distància, els que s'imparteixen en la modalitat d'alternança amb l'activitat a l'empresa (FP dual en règim intensiu), els cursos d'especialització, i els que s'imparteixen mitjançant una organització temporal especial, així com els ensenyaments esportius que ho requereixin per a la pràctica esportiva.

Novè

Publicitat del calendari escolar

Les direccions dels centres docents han d'informar del calendari escolar el claustre i el consell escolar en la primera reunió que tengui lloc després que aquest es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), l'han de publicar a la pàgina web del centre i l'han d'exposar en un lloc visible tant per a l'alumnat com per a les seves famílies i les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars.

Pel que fa al calendari escolar del centre, que inclou les festes locals i els dies de lliure disposició, s'ha de comunicar a l'alumnat, a les seves famílies i a les empreses concessionàries de transport escolar a l'inici de curs, un cop s'hagi aprovat i inclòs a la PGA.

Desè

Compliment

Les direccions dels centres docents i el Departament d'Inspecció Educativa, dins l'àmbit de les competències respectives, han de vetlar pel compliment estricte del calendari escolar.

Onzè

Delegació de competències

La resolució de les peticions referides a la modificació de l'horari o del calendari prevista en els punts cinquè i vuitè d'aquest annex es delega expressament en la directora general de Planificació i Gestió Educatives d'aquesta Conselleria

per als centres públics i privats i en el  director general de Personal Docent i centres concertats per als centres privats concertats.