Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

   • Reial Decret 522/2023, de 19 de juny, pel qual es declara el cessament de la senyora Francesca Lluch Armengol i Socias com a Presidenta de les Illes Balears

    Número de registre 5969 - Pàgina 35873

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2023 pel qual es constata la concurrència de les circumstàncies previstes a l’article 6.1 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears i es determina el membre del Govern que ha d’ocupar interinament la Presidència segons les regles de l’article 6.2 de la Llei esmentada

    Número de registre 5970 - Pàgines 35874-35875

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 37/2023, de 19 de juny, pel qual es disposa el cessament d’un alt càrrec del Gabinet de la Presidència

    Número de registre 5948 - Pàgina 35876

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 38/2023, de 19 de juny, pel qual es disposa el cessament d’alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 5947 - Pàgines 35877-35878

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 39/2023, de 19 de juny, pel qual es disposa el cessament d’un alt càrrec de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 5949 - Pàgina 35879

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2023 pel qual es dona per assabentat de la renúncia per incompatibilitat sobrevinguda del director gerent de l’Institut Balear de l’Energia

    Número de registre 5951 - Pàgina 35880

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 19 de juny de 2023 per la qual es disposa el cessament de personal eventual

    Número de registre 5962 - Pàgina 35881

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de juny de 2023 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Es Torrentet, de Biniamar

    Número de registre 5921 - Pàgines 35882-35883

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 19 de juny de 2023 per la qual es publica el cessament de personal eventual de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge

    Número de registre 5957 - Pàgina 35884

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència en funcions del Consell Insular de Mallorca pel qual s’accepta la renúncia del Director Insular d’Atenció Comunitària i Projectes Estratègics del Departament de Drets Socials

    Número de registre 5942 - Pàgina 35885

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria infermer/a de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 02/2023)

    Número de registre 5941 - Pàgines 35886-35892

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director d’àrea de Professionals y Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual se resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap de secció del Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 5923 - Pàgines 35893-35894

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Correcció d'errades materials bases promoció interna administratiu

    Número de registre 5922 - Pàgina 35895

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Bases que han de regir la constitució, mitjançant concurs, d’una borsa extraordinària i urgent de peons/nes, per cobrir les necessitats o substitucions de la plantilla de personal

    Número de registre 5929 - Pàgines 35896-35902

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Bases que han de regir la constitució, mitjançant concurs, d’una borsa extraordinària de treballadors/es familiars, per cobrir les necessitats o substitucions de la plantilla de personal

    Número de registre 5936 - Pàgines 35903-35910

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria tècnic sociosanitari per a l'ajuntament de Muro

    Número de registre 5938 - Pàgines 35911-35918