Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Nomenament de funcionari de carrera policia local (C1). Expedient 5875/2023

    Número de registre 4004 - Pàgina 23061

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Nomenament de funcionari de carrera, policia local (C1). Expedient 5873/2023

    Número de registre 4005 - Pàgina 23062

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació professional, per la qual es rectifica l’Annex I de la resolució del conseller d’Educació i Formació professional en la que se relacionen les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per ser integrats en el cos de professors d’ensenyament secundari, segons el procediment convocat per resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de gener de 2023

    Número de registre 3996 - Pàgines 23063-23069

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de convocatòria perquè els ajuntaments deleguin en l’EBAP les competències per dur a terme el procés unificat de selecció per cobrir les vacants de la categoria de policia dels cossos de la policia local i les places de policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local

    Número de registre 3935 - Pàgines 23070-23075

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer de 28 d’abril de 2023 per la que s'adjudica, pel procediment de lliure designació, un lloc de feina de cap de secció d’anestèsia i reanimació

    Número de registre 4006 - Pàgines 23076-23077

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals núm. 2023/958, de data 26 d’abril de 2023, per la qual es nomena nou membre del tribunal del grup C de les diferents convocatòries de les ofertes públiques d’ocupació extraordinària per estabilització del Consell Insular de Menorca i ens dependents, de tots els ajuntaments de Menorca i de l’Institut Menorquí d’Estudis, que diu:

    Número de registre 3986 - Pàgines 23078-23079