Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació plecs expedient CN-04/2023 de cessió onerosa a tercers per a la temporada de 2023 de l’ús del dret d’explotació de les instal·lacions de 5 quioscs-balnearis no desmuntables sobre concessió administrativa ubicats en el litoral del sector I de la platja d’Alcúdia

    Número de registre 4007 - Pàgina 23373

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 d’abril de 2023 per la qual s’aprova dur a terme el tràmit d’informació pública del projecte d’execució d’un nou Centre d’Educació Infantil i Primària a Caimari (Selva)

    Número de registre 4008 - Pàgina 23374

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2613/2021 relativa al projecte de legalització i ampliació habitatge unifamiliar aïllat situat al polígon 29, parcel·la 208, al terme municipal de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 3764 - Pàgina 23375

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2159/2019 relativa al projecte de soterrament d'un tram de línia MT, parcel·les 4, 146, 230, 233, 234 i 236, polígon 14, al terme municipal de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 3906 - Pàgina 23376

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 6-2023-HLSR-XIG-CAT).

    Número de registre 3914 - Pàgines 23377-23378

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Correcció errades materials de l’extracte de l’Acord de la Junta de Govern de 12 d’abril de 2023 de la Convocatòria pública de subvencions relatives a activitats educatives de la Regidoria d’Educació curs 2023-2024

    Número de registre 3995 - Pàgina 23379

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació inicial modificació de crèdit 2023CE03 de crèdit extraordinari en el pressupost propi per a 2023

    Número de registre 3997 - Pàgina 23380