Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 287041
Resolució del conseller d’Educació i Formació professional, per la qual es rectifica l’Annex I de la resolució del conseller d’Educació i Formació professional en la que se relacionen les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per ser integrats en el cos de professors d’ensenyament secundari, segons el procediment convocat per resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de gener de 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB núm. 12, de 26 de gener de 2023, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de gener de 2023 per la qual es convoquen els procediments perquè el professorat del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional s'integri en el cos de professors d'ensenyament secundari.

2. En el BOIB núm. 41, de 1 d'abril de 2023, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional en la que se relacionen les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per ser integrats en el cos de professors d'ensenyament secundari, segons el procediment convocat per resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de gener de 2023.

3. Atès que a la llista d'admesos no figurava la data d'integració al nou cos i tampoc no hi figuraven les especialitats a les quals s'integraven, es procedeix a publicar de nou l'annex I, completat amb la data d'integració i amb especificació de les especialitats a les quals s'integren al cos de professors de secundària.

4. En data 25 d'abril de 2023, la directora general de Personal Docent ha formulat la proposta de resolució en la que es rectifica l'Annex I Resolució del conseller d'Educació i Formació professional en la que se relacionen les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per ser integrats en el cos de professors d'ensenyament secundari, segons el procediment convocat per resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de gener de 2023.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que es poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

2. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, entre altres competències, l'ordenació i la gestió del personal docent.

3. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de gener de 2023 per la qual es convoquen els procediments perquè el professorat del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional s'integri en el cos de professors d'ensenyament secundari.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar novament  l'annex I, corresponent a la llista definitiva d'admesos, de la resolució del conseller d'Educació i Formació professional en la que se relacionen les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per ser integrats en el cos de professors d'ensenyament secundari, segons el procediment convocat per resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de gener de 2023, amb la llista definitiva d'aspirants admesos  amb la data i les especialitats a les quals s'integren, rectificant l'annex I publicat en el BOIB núm. 41, de 1 d'abril de 2023 mitjançant resolució del conseller d'Educació i Formació Professional.

2. Publicar aquesta Resolució i l'annex que s'hi adjunta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (28 d'abril de 2023)

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1

Llista definitiva d'aspirants admesos, amb la data d'integració, i les especialitats en les quals s'integren

DNI

NOM

DATA

ESPECIALITAT

(S)

***2147**

ADROVER FIOL, MARIA

19-01-2021

0590220

 

***5166**

ADROVER GOMILA, BARTOMEU

19-01-2021

0590230

 

***5166**

ADROVER LLINAS, ANTONIO

19-01-2021

0590220

 

***0049**

ALBERT SERRET, CLARA

01-09-2022

0590222

 

***2146**

ALFONSIN TORRES, MARIA DEL CARMEN

19-01-2021

0590230

 

***7645**

ALFONSO SAURA, ALBA

19-01-2021

0590225

 

***7428**

ALLES COLL, JULIA

19-01-2021

0590222

 

***0552**

ALZAMORA RAMOS, MARIA  ISABEL

19-01-2021

0590230

 

***0614**

AMENGUAL PIZARRO, MIGUEL

19-01-2021

0590222

 

***0908**

AMENGUAL SALAS, TONI

19-01-2021

0590227

 

***2509**

ANTUORI TORRES, YAN

19-01-2021

0590227

 

***0812**

ARTIGUES MORELL, ANTONI

19-01-2021

0590216

 

***0933**

ARTIGUES MORELL, BERNAT

19-01-2021

0590216

 

***2263**

ARTO CAMARENA, VIRTUTS

19-01-2021

0590225

 

***0861**

BALDO AMENGUAL, VICENTA MARIA

01-09-2022

0590222

 

***0088**

BAUZA CERDA, FRANCESCA

19-01-2021

0590225

 

***2172**

BAUZA FERRER, FRANCESCA

01-09-2022

0590225

 

***5176**

BENAYAS VADELL, PEDRO

19-01-2021

0590206

 

***0496**

BENNASAR COLL, FRANCISCA

19-01-2021

0590216

 

***2263**

BIBILONI POU, FRANCISCO

19-01-2021

0590225

 

***8256**

BLANQUER SANTAMARIA, BEATRIZ

19-01-2021

0590216

 

***9546**

BONED MIRANDA, SUSANA

19-01-2021

0590225

 

***7158**

BORDERA GANDIA, ROSARIO

19-01-2021

0590221

 

***0968**

BORRAS GENOVARD, ANTONIO

19-01-2021

0590225

 

***0993**

BORRAS VIVES, JOSE BARTOLOME

01-09-2022

0590220

 

***7434**

BOSCH PONS, NATALIA

19-01-2021

0590222

 

***4604**

BUDRIA GIMENEZ, DANIEL JOSE

01-09-2022

0590206

 

***2154**

BURGUERA BURGUERA, MARIA ELISABET

01-09-2022

0590225

 

***1485**

CABALLERO DE SEGOVIA DEVISSCHER, OLIVIA

19-01-2021

0590230

 

***0990**

CABOT POLO, MILA

19-01-2021

0590220

 

***7411**

CALZADA DOMINGUEZ, MANUEL

19-01-2021

0590225

 

***1144**

CANOVAS SOTOS, JOSE JUAN

01-09-2022

0590205

 

***1008**

CAÑAS BARON, MANUEL JOSE

19-01-2021

0590226

 

***4529**

CARBONELL SOLER, SILVIA

19-01-2021

0590216

 

***5250**

CARCAMO DEL AMO, MIREN LIBE

19-01-2021

0590219

 

***1048**

CARRASCO MARTINEZ, ANA BELEN

01-09-2021

0590222

 

***5003**

CARRETERO MARI, NURIA

19-01-2021

0590225

 

***2069**

CARRIO GELABERT, FRANCISCA

01-09-2022

0590222

 

***1594**

CASTILLON FRAGO, JAVIER

19-01-2021

0590221

 

***4958**

CAYMARIS VILLALONGA, CATALINA CARME

19-01-2021

0590221

0590222

***2049**

CELIA MARIANO, ANTONIA

19-01-2021

0590222

 

***1304**

CERDA ALBERTI, BERNARDINO

19-01-2021

0590223

 

***2332**

CLAR AYARTE, TOMAS

19-01-2021

0590206

 

***4267**

CLIMENT CLIMENT, JOSE SALVADOR

19-01-2021

0590206

 

***0607**

COLL VIDAL, CATALINA

01-09-2022

0590225

 

***4540**

COLOMAR RAMON, CRISTINA

19-01-2021

0590227

 

***7514**

CORTES FERRI, RAQUEL

19-01-2021

0590206

 

***0640**

CRESPI BESTARD, NADAL

19-01-2021

0590229

 

***1348**

CRESPI CAPO, JOANA

19-01-2021

0590227

 

***0671**

DE CIMA LOZANO, JOSE JESUS

19-01-2021

0590230

 

***1850**

DE JUAN FERRANDIS, MARIA TERESA

19-01-2021

0590220

 

***4924**

DE LA CRUZ PONS, DAMASO

19-01-2021

0590206

 

***0863**

DE LA ROCHA JIMENEZ, PABLO CESAR

19-01-2021

0590225

 

***1014**

DIAZ SANCHEZ, Mª DEL PILAR

19-01-2021

0590225

 

***4980**

ESCANDELL PRETO, GENAR

19-01-2021

0590211

 

***0656**

ESTARAS FERRAGUT, SILVIA

19-01-2021

0590219

 

***8368**

ESTEVE ESTEVE, MARTA

19-01-2021

0590230

 

***4117**

ESTEVE MORENO, FELIPE MARIA

19-01-2021

0590209

 

***5090**

FABREGUES VINENT, JUAN

19-01-2021

0590206

 

***0861**

FARRAS SERRA, DAVID

19-01-2021

0590223

 

***0225**

FERNANDEZ SUREDA, JUANA MARIA

19-01-2021

0590225

 

***2357**

FERRA ROTGER, JAUME

19-01-2021

0590225

 

***1499**

FERRA SOLER, FRANCESC XAVIE

19-01-2021

0590230

 

***5170**

FERRAGUT BARCELO, MIGUEL

19-01-2021

0590206

 

***7379**

FERRANDIS RUIX, RUBEN

01-09-2022

0590209

 

***1281**

FERRARI BLANCH, FRANCESCA MERC

19-01-2021

0590223

 

***2340**

FERRER HAUETER, DANIEL GREGORY

19-01-2021

0590227

 

***0683**

FERRETJANS MORANTA, FCA. BEGOÑA

19-01-2021

0590225

 

***2167**

FLOR ROMERO, MIRIAM

19-01-2021

0590225

 

***5735**

FLORIT ORELL, MARIA DEL MAR

01-09-2022

0590225

 

***1376**

FONOLLERES VILLEGAS, AINA

19-01-2021

0590227

 

***2169**

FONT QUETGLAS, MARGARITA

19-01-2021

0590222

 

***1094**

FONTCUBERTA MOLINAS, CRISTINA

19-01-2021

0590220

 

***1595**

FORNARI CUNILL, CATALINA

01-09-2022

0590221

 

***8282**

FOS CLAVER, MARIA

19-01-2021

0590220

 

***2267**

FUSTER MCALPINE, ALEXANDRE

19-01-2021

0590222

 

***5165**

GALMES RIERA, JUAN

01-09-2022

0590227

 

***2149**

GARAU TOMAS, JOANA Mª

19-01-2021

0590206

 

***5436**

GARCES GONZALEZ, LORENA

19-01-2021

0590225

 

***0646**

GARCIA GARCIA, UMBELINA

19-01-2021

0590221

0590222

***0064**

GARCIA GINARD, ANTONIA LUCIAN

19-01-2021

0590227

 

***3829**

GARCIA JODAR, MIGUEL OSCAR

19-01-2021

0590227

 

***0312**

GARCIA PEREZ, JESUS

19-01-2021

0590221

0590222

***0774**

GARCIAS CAPELLA, FRANCESC

19-01-2021

0590222

 

***0332**

GARCIAS SEGUI, SEBASTIA

19-01-2021

0590226

 

***4495**

GARRIDO DOBON, JULIO FRANCISC

19-01-2021

0590220

 

***2207**

GAYA MAS, ANTONIO

19-01-2021

0590227

 

***5031**

GENESTAR ROTGER, ANDREU

19-01-2021

0590205

 

***7413**

GENESTAR TALTAVULL, MARGARITA M.

19-01-2021

0590219

 

***8213**

GIGANTE ESTEVE, M.º JOSE

29-03-2021

0590225

 

***5036**

GOLAN MASCARO, AARON

19-01-2021

0590206

 

***1441**

GOMEZ PEREZ, YOLANDA

19-01-2021

0590220

 

***3278**

GONZALEZ GORRIAS, JUAN

19-01-2021

0590227

 

***0697**

GONZALEZ TORRADO, ANA MARIA

19-01-2021

0590225

 

***2181**

GUAL GUAL, FRANCESCA

19-01-2021

0590222

 

***6411**

GUTIERREZ SANCHEZ, CRISTINA

19-01-2021

0590225

 

***0934**

HERNANDEZ FERRER, MARTA

01-09-2022

0590225

 

***6418**

HURTADO DE MENDOZA MARTIN, JUAN CARLOS

19-01-2021

0590227

 

***2181**

JIMENEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS

19-01-2021

0590209

 

***0327**

JORDA GELABERT, ANTONI JOSEP

19-01-2021

0590222

 

***4494**

JUAN FERRER, ROSA MARIA

19-01-2021

0590225

 

***5565**

LAFARGA ALFONSO, M.ª DOLORES

19-01-2021

0590225

 

***0423**

LIRON RODRIGUEZ, YAGO

01-09-2022

0590227

 

***0951**

LLABRES RODRIGUEZ, JUANA

19-01-2021

0590230

 

***2491**

LLANSOLA NOVALES, SIMON

19-01-2021

0590225

 

***1437**

LLITERAS PARRA, M. FUENCISLA

19-01-2021

0590221

 

***1054**

LLOBET BROSSA, MARIA ROSA

19-01-2021

0590225

 

***1486**

LLOMPART MUNTANER, JAUME

19-01-2021

0590226

 

***1195**

LOPEZ LOPEZ, SILVIA MARIA

19-01-2021

0590230

 

***0787**

LOPEZ PONCE, MARIA RAQUEL

01-09-2022

0590225

 

***4590**

LOPEZ RODRIGUEZ, BEATRIZ VICTOR

19-01-2021

0590226

 

***0146**

LORENTE SOLIVELLAS, AINA

19-01-2021

0590229

 

***0511**

LOZANO IBAÑEZ, ANDRES

19-01-2021

0590222

 

***3353**

MAIRATA BENNASSAR, JERONIA

19-01-2021

0590225

 

***2170**

MARCOS SANTIAGO, ARACELI

01-09-2022

0590222

 

***9525**

MARI PRATS, VICENTE

19-01-2021

0590227

 

***7379**

MARTI CAPELL, GABRIEL

19-01-2021

0590231

 

***4407**

MARTINEZ ALCAZAR, ISABEL

19-01-2021

0590232

 

***5115**

MARTINEZ GARCIA, MARIA

01-09-2022

0590220

 

***8167**

MARTINEZ RODRIGUEZ, HEIDI TERESA

19-01-2021

0590225

 

***1517**

MARTINEZ SAMPOL, ELISA

19-01-2021

0590220

 

***1255**

MARTORELL VANRELL, MARIA

19-01-2021

0590225

 

***0602**

MAS NEGRE, PERE

19-01-2021

0590220

 

***2132**

MAS SALOM, APOL·LONIA MAR

19-01-2021

0590225

 

***0696**

MASSANET EMA, ANA

19-01-2021

0590225

 

***1846**

MATAS BAUZA, MARIA DEL PILA

19-01-2021

0590225

 

***0646**

MATEU ALEÑAR, BERNAT

19-01-2021

0590222

 

***8174**

MATEU FULLANA, INES

19-01-2021

0590225

 

***1467**

MELIA SOBREVIAS, NEUS

19-01-2021

0590225

 

***2073**

MELIS NICOLAU, BARTOMEU

19-01-2021

0590216

 

***7396**

MESQUIDA MESQUIDA, GABRIEL

19-01-2021

0590226

 

***0632**

MIRALLES FONTIRROIG, MIQUEL

19-01-2021

0590221

 

***1026**

MIRALLES PLANTALAMOR, JOAN

19-01-2021

0590225

 

***0054**

MIRALLES XAMENA, APOL.LONIA

19-01-2021

0590225

 

***7403**

MOLL FLORIT, CARLOS

19-01-2021

0590222

 

***5755**

MONGE GANUZAS, JOSE IGNACIO

19-01-2021

0590225

 

***7413**

MORALES BOSCH, JOSE MANUEL

19-01-2021

0590226

 

***0748**

MORRO PALLICER, M DELS ANGELS

19-01-2021

0590225

 

***2249**

MULET MIR, BERNAT

19-01-2021

0590206

 

***1265**

MUNAR CALAFAT, MARTA

19-01-2021

0590225

 

***1331**

MUNAR RIERA, FRANCINA AINA

19-01-2021

0590225

 

***1134**

MUÑOZ PEREZ, CARLOS

19-01-2021

0590225

 

***1207**

MUT FAUNDEZ, MANUEL

19-01-2021

0590209

 

***0873**

NADAL ZANOGUERA, Mª MAGDALENA

19-01-2021

0590216

 

***3385**

NICOLAU BARCELO, BARBARA

19-01-2021

0590222

 

***3420**

NICOLAU BAUZA, MARIA

19-01-2021

0590220

 

***5188**

NICOLAU SEGUI, ANTONI

19-01-2021

0590227

 

***2056**

NICOLAU TOMAS, ANTONIA

19-01-2021

0590222

 

***0416**

NIGORRA GAYA, RAFEL

19-01-2021

0590216

 

***4469**

OLARIAGA RODRIGUEZ, ERNESTO

19-01-2021

0590227

 

***0178**

OLIVER MARCO, MARIA DE LAS M

19-01-2021

0590221

0590222

***0595**

ORTONEDA COLOMAR, SALVADOR

19-01-2021

0590216

 

***4497**

PALACIOS LOBATO, ANTONIO FCO.

19-01-2021

0590206

 

***2332**

PALAU RIERA, JOSEFA MARIA

19-01-2021

0590225

 

***2072**

PASCUAL MORAGUES, DAMIANA

19-01-2021

0590230

 

***0815**

PASCUAL VERDERA, ANTONIO

19-01-2021

0590209

 

***3100**

PAVON REGO, BENJAMIN

19-01-2021

0590206

 

***0579**

PEÑALVER GARCIA, MIGUEL ANGEL

19-01-2021

0590206

 

***0679**

PERELLO ESTARELLAS, COLOMA

19-01-2021

0590220

 

***3348**

PERELLO ROIG, CATALINA

19-01-2021

0590220

 

***2156**

PEREZ CALABUIG, VICENTA

19-01-2021

0590220

 

***3415**

PEREZ TAULER, NURIA

19-01-2021

0590221

 

***5315**

PEREZ TOMAS, MARIA JOSE

19-01-2021

0590227

 

***2147**

PICORNELL MORA, MIQUEL

01-09-2022

0590206

 

***0691**

PIZA MIR, BARBARA

01-09-2022

0590222

 

***9573**

PLANELLS STRUSE, SIMON

19-01-2021

0590222

 

***5013**

PONS BOTELLA, NURIA

19-01-2021

0590220

 

***2209**

PONS MAS, JOAN

19-01-2021

0590230

 

***2063**

PONS MAYOL, GUILLEM

19-01-2021

0590231

 

***0229**

PONS MAYOL, JOAN

19-01-2021

0590231

 

***4524**

PRATS COSTA, ANTONIO

19-01-2021

0590206

 

***0097**

PRECIADO EZA, MARIA JOSE

19-01-2021

0590225

 

***5161**

PROHENS BLANQUER, TOMEU

19-01-2021

0590225

 

***6617**

PUERTO RUBIO, JOAN CARLES

19-01-2021

0590206

 

***0532**

PUJOL PERE, ANTONIO LUIS

19-01-2021

0590206

 

***0602**

QUETGLAS LINARES, MARIA  CARMEN

19-01-2021

0590221

 

***1088**

RAMIS PERALTA, MARTIN

19-01-2021

0590221

 

***0266**

RAMIS PERELLO, ANTONIA

19-01-2021

0590221

 

***4554**

RAMIS ROIG, CARME

19-01-2021

0590220

 

***1404**

RAMON BORDOY, ANTONIA MARIA

19-01-2021

0590227

 

***1210**

RAMON PALERM, DAVID

19-01-2021

0590222

 

***4456**

RAMON TUR, JUAN MIGUEL

19-01-2021

0590227

 

***3352**

RECIO PALOU, BERNARDI

19-01-2021

0590226

 

***7339**

RIBA PALLI, MONICA

19-01-2021

0590222

 

***4560**

RIBAS ROIG, VICENTE LUIS

01-09-2022

0590227

 

***7369**

RICCI VOLTAS, VICTOR GUILLER

19-01-2021

0590226

 

***0797**

RIERA DARDER, JOANA MARIA

19-01-2021

0590220

 

***2374**

ROCA MARCE, GABRIEL JUAN

01-09-2022

0590205

 

***0512**

RODRIGUEZ BORJA, CARMEN GUADALU

19-01-2021

0590227

 

***4578**

RODRIGUEZ CALAFAT, DANIEL

19-01-2021

0590227

 

***0249**

RODRIGUEZ CALVO, MANUELA

19-01-2021

0590222

 

***1726**

RODRIGUEZ CARBALLES, FRANCISCO JOSE

01-09-2022

0590206

 

***9680**

RODRIGUEZ GOMEZ, PATRICIO

01-09-2022

0590206

 

***0687**

ROS HOMAR, ANDRES JOSE

19-01-2021

0590222

 

***2212**

ROSSELLO BARCELO, MARIA ISABEL

19-01-2021

0590225

 

***1305**

ROSSELLO HORRACH, CAROLINA

19-01-2021

0590225

 

***7440**

ROTGER VINENT, ALEJANDRO

01-09-2022

0590206

 

***1681**

RUIZ GUTIERREZ, JOANA

19-01-2021

0590222

 

***4886**

SAEZ BERNA, JOSE JOAQUIN

19-01-2021

0590206

 

***1084**

SALOM RUIZ, CATALINA

19-01-2021

0590220

 

***7380**

SALORD GOMILA, JOSEP

19-01-2021

0590227

0590231

***0749**

SALVA ANDREU, BENITA

19-01-2021

0590225

 

***1255**

SALVA MUNAR, JERONIMA

19-01-2021

0590221

 

***2551**

SAN MARTIN DE LA ROSA, VALENTINA

19-01-2021

0590222

 

***1265**

SANCHEZ FERNANDEZ, ANA LAURA

01-09-2022

0590227

 

***1086**

SANCHEZ MARTIN, RAUL EMILIO

19-01-2021

0590222

 

***0877**

SANTAMARIA MOLINA, MARIA DE LOS A

19-01-2021

0590225

 

***1334**

SASTRE PUIGSERVER, JAUME

19-01-2021

0590231

 

***8742**

SECO PEREZ, YOLANDA

01-09-2022

0590225

 

***3398**

SEGUI ROSSELLO, ESPERANZA

19-01-2021

0590218

 

***1393**

SEGUI RUBIO, MATEO JOSE

19-01-2021

0590216

 

***0448**

SEGURA CABANELLAS, EUGENI XAVIER

19-01-2021

0590222

 

***1286**

SERRA AMOROS, ANTONI

19-01-2021

0590220

 

***1509**

SERRA CALDES, MAGDALENA

01-09-2022

0590225

 

***9508**

SERRA CARDONA, JORDI

19-01-2021

0590216

 

***2272**

SERRA RIERA, JAUME

19-01-2021

0590209

 

***2858**

SILVESTRE ALCARAZ, JESUS

19-01-2021

0590225

 

***5091**

SINTES SEGUI, MARINA

01-09-2022

0590222

 

***3274**

SOLIVELLAS MAYOL, ANTONI

19-01-2021

0590220

 

***7290**

SUAREZ GONZALEZ, ANDRES

19-01-2021

0590206

 

***2191**

SUREDA BONNIN, ANTONIO

19-01-2021

0590205

 

***2247**

SUREDA TRUYOLS, LLORENÇ

01-09-2022

0590205

 

***7374**

TALTAVULL TUGORES, ANTONIO

19-01-2021

0590227

 

***0086**

TAULER LLULL, CATALINA

19-01-2021

0590227

 

***3251**

TERRASA BONNIN, MARTI

19-01-2021

0590222

 

***4995**

TIMONER FLORIT, JOAN

19-01-2021

0590221

 

***1171**

TOBARUELA ARBONA, AIXA

19-01-2021

0590219

 

***9949**

TORRES VERA, DIEGO

19-01-2021

0590227

 

***1369**

TRIAY MAGRANER, JOAN MIQUEL

19-01-2021

0590209

 

***4529**

TUR VARO, MARTA

19-01-2021

0590222

 

***1745**

VAQUER CASTRO, VANESSA

19-01-2021

0590225

 

***5047**

VILAFRANCA MANGUAN, JOSE

01-09-2022

0590206

 

***4994**

VILLALONGA GOMILA, JOAN

01-09-2022

0590205

 

***1442**

VILLALONGA ROTGER, MARIA

19-01-2021

0590219

 

***2100**

VIVES PLOMER, JAUME

19-01-2021

0590220

 

***1024**

XAUDIERA RAMOS, JOAQUIN

19-01-2021

0590227

 

***1492**

YAGO GARCIA, ELENA

19-01-2021

0590221

 

***4833**

YEPES RAMIREZ, CARMEN

19-01-2021

0590226