Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023 (RGE núm. 11620/22)

    Número de registre 9538 - Pàgines 45760-45902

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

    Número de registre 9637 - Pàgines 45903-45917

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/02732E relatiu al projecte d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al c/ Castellitx, núm. 65, solar 173, Son Gual II, en el terme municipal de Palma, a zona de policia

    Número de registre 8069 - Pàgina 45918

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 26 de setembre de 2022 mitjançant la qual es publica la dissolució i cancel·lació de la Societat Agrària de Transformació Mallorca Plan i Plant, núm. BA-22

    Número de registre 9564 - Pàgina 45919

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució d’aprovació inicial i posada a informació pública del «Projecte bàsic del tramvia de la badia de Palma. Tram I. Intermodal - Can Pastilla - Aeroport», redactat per TYPSA i dirigit pel Departament d’Obres Públiques de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

    Número de registre 9648 - Pàgina 45920

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R7 de data 20 d’octubre de 2022, a l’empara de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 9 de juny de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per a l’any 2021

    Número de registre 9566 - Pàgines 45921-45922

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd1 de data 4 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2015 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 9567 - Pàgines 45923-45926

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació de la sol·licitud de pagament del 2on tram als beneficiaris de les ajudes, exp. 026 de data 7 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 9652 - Pàgines 45927-45928

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la resolució de concessió, Exp. 269 de data 28 d’octubre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 9653 - Pàgines 45929-45931

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament de nou embarcacions tipus pastera i els seus nou motors procedents del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 9605 - Pàgina 45932

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament de quatre embarcacions tipus pastera i els seus tres motors procedents del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 9606 - Pàgina 45933

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i el seu motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 9607 - Pàgina 45934

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i el seu motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 9608 - Pàgina 45935

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i el seu motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 9610 - Pàgina 45936

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 571/2022, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 interposat contra el Servei de Salut de les Illes Balears per la desestimació per silenci administratiu pel reconeixement de carrera professional

    Número de registre 9646 - Pàgina 45937

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu de declaració d’interès general a sòl rústic núm. 2021/00001902P

    Número de registre 8793 - Pàgina 45938

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública del projecte de millora de la seguretat viària de la carretera EI-900 en els punts kilomètrics 1+500 i 2+300 (Eivissa), Exp. num. 2022/20252C

    Número de registre 9613 - Pàgina 45939

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Acord de la Junta de Govern del Consell insular de Formentera, d’inici d’expedient d’expropiació forçosa, mitjançant el procediment individualitzat, per l’adquisició del terreny ubicat al carrer Sant Jaume núm. 26 de sant Ferran de ses Roques, TM Formentera, qualificat com sistema general d’equipament docent, i sotmetiment a informació pública

    Número de registre 9630 - Pàgines 45940-45941

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 37/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2022, per crèdit extraordinari (CE14/2022)

    Número de registre 9632 - Pàgina 45942

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 35/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2022, per suplement de crèdit (SUP13/2022)

    Número de registre 9633 - Pàgina 45943

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 18-2022-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 9473 - Pàgines 45944-45945

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per reduir els residus de begudes i menjars dels rodatges audiovisuals en Mallorca, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

    Número de registre 9634 - Pàgines 45946-45948

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Extracte de la Resolució d’alcaldia de data 09 de setembre de 2022 per la qual es convoquen subvencions per a les activitats organitzades per les APIMAs per al curs 2021-2022

    Número de registre 9587 - Pàgines 45949-45950

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Modificació ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 9628 - Pàgina 45951

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

    Número de registre 9599 - Pàgina 45952

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents o d’actuacions municipals a instància de part

    Número de registre 9601 - Pàgina 45953

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 16/2022

    Número de registre 9603 - Pàgina 45954

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 17/2022

    Número de registre 9604 - Pàgina 45955

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 26 d'octubre de 2022, per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les subvencions consistents en l'atorgament de disposicions dineràries, per l'Ajuntament de Calvià, a favor de persones físiques beneficiàries a través de l'adquisició, mitjançant una plataforma, de bons-descompte bescanviables en els establiments locals adherits per a l'any 2022-2023

    Número de registre 9548 - Pàgina 45956

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Extracte de les bases reguladores per a la Convocatòria Pública del concurs de Cartells Cavalcada dels Reis d’Orient 2023-Antoni Socias Cladera

    Número de registre 9625 - Pàgina 45957

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Extracte de l'aprovació de la convocatòria bases que regeixen la concessió d’ajudes de l’Ajuntament de Sa Pobla per a la pràctica esportiva d’infants i joves fora de l’horari escolar 2022

    Número de registre 9550 - Pàgines 45958-45959

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Extracte de l'aprovació de la Convocatòria del Concurs de cartells de les festes de Sant Antoni 2023

    Número de registre 9586 - Pàgina 45960

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Extracte de l'aprovació de la convocatòria de subvencions a esportistes individuals del municipi de Sa Pobla per a l’any 2022

    Número de registre 9660 - Pàgines 45961-45962

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Informació pública del projecte de dotació de serveis de la prolongació del carrer Ferrocarril de Son Carrió. Número d’expedient 2019/2196

    Número de registre 9577 - Pàgina 45963

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Anunci padró de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial derivat de l'ocupació de terrenys de via o espai públic amb taules i cadires, tribunes, tablados i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa del present exerici 2022 per resolució de Batllia 2022/1125 de data 9 de novembre de 2022

    Número de registre 9582 - Pàgina 45964

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • ANTONIO GOMILA, SA

   • Anunci particular empresa concessionaria aigües de Binissalem

    Número de registre 9513 - Pàgina 45965

  • AQUA-ILLES GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SL

   • Anunci particular empresa concessionaria aigües de Mancor de la Vall

    Número de registre 9514 - Pàgina 45966

  • AQUA-ILLES GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SL

   • Anunci particular empresa concessionaria aigües de Selva, Caimari, Moscari i Biniamar

    Número de registre 9515 - Pàgina 45967