Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple extraordinari de data 13 de setembre de 2022 de l'Entitat Deià pel qual s'aprova definitivament la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de les tarifes del servei públic d’escola infantil de Deià

    Número d'edicte 9647 - Pàgines 45373-45375

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit per crèdit extraordinari

    Número d'edicte 9574 - Pàgina 45376

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit per suplement de crèdit

    Número d'edicte 9575 - Pàgina 45377

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Aprovació definitiva modificació de l’Ordenança marc per l’establiment de preus públics de l’escola municipal de 0 a 3 anys Moixaina

    Número d'edicte 9549 - Pàgines 45378-45383

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva exp. modificació pressupostària CE 01/22 de l'Institut públic del Teatre de Manacor

    Número d'edicte 9565 - Pàgina 45384

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Aprovació definitiva Ordenança fiscal reguladora de la taxa per optar a proves de selecció de personal de l´ajuntament de Vilafranca de Bonany i l´empresa municipal fita 2020 S.L.U

    Número d'edicte 9503 - Pàgines 45385-45386