Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 9362 - Pàgina 44534

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera

    Número de registre 9305 - Pàgina 44535

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Acceptació de la renúncia de la directora general d’Ocupació de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 9353 - Pàgina 44536

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà per a la investigació per al projecte «Estudi clínic i microbiològic sobre l’impacte de la multiresistència en la virulència i en la resposta de l’hoste a la infecció per Pseudomonas aeruginosa» (PSID/SEIMC)

    Número de registre 9367 - Pàgines 44537-44542

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà en nutrició per a la Unitat d'Oncologia de l'Hospital General Mateu Orfila (SERMEN/ONC)

    Número de registre 9349 - Pàgines 44543-44548

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAGESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS,SAU (GEIBSAU)

   • Resolució de la directora gerent de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU, per la qual es publiquen les Bases generals de la convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal per crear una borsa de feina de gestor d’emergències del SEIB 112 per a la societat mercantil pública Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU

    Número de registre 9380 - Pàgines 44549-44558

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s’adjudica, segons la proposta definitiva, el lloc de treball F0113037A Cap de la Secció XIII, en compliment de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat d’11 d’octubre de 2022 per la qual s’estima el recurs de reposició interposat contra la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual s’adjudiquen els llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 117, de 6 de setembre de 2022)

    Número de registre 9301 - Pàgines 44559-44561

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s’adjudica, el lloc de treball F01130192, Cap de la Secció III, en compliment de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat d’11 d’octubre de 2022 per la qual s’estima el recurs de reposició interposat contra la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual s’adjudiquen els llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 117, de 6 de setembre de 2022)

    Número de registre 9364 - Pàgines 44562-44564

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de la Gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca

    Número de registre 9358 - Pàgines 44565-44572

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de la Gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca

    Número de registre 9359 - Pàgines 44573-44580

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de la Gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca

    Número de registre 9360 - Pàgines 44581-44588

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, mitjançant la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, el lloc de prefectura de secció de Microbiologia de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Can Misses de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

    Número de registre 9312 - Pàgines 44589-44593

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, mitjançant la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) del Centre de Salut Es Viver, de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

    Número de registre 9313 - Pàgines 44594-44597

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, mitjançant la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) del Centre de Salut de Sant Antoni, de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

    Número de registre 9314 - Pàgines 44598-44601

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’acorda la devolució dels preus de dret d’examen dels aspirants a les places de personal temporal de la Fundació Mallorca Turisme

    Número de registre 9334 - Pàgina 44602

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Bases específiques de la convocatòria del procediment selectiu per cobrir, per concurs oposició, una (1) plaça de documentalista com a personal laboral fix

    Número de registre 9376 - Pàgines 44603-44614

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Revocació a l’EBAP de les competències per dur a terme el procés unificat de selecció per cobrir les vacants de la categoria de policia dels cossos de la policia local i les places de policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local

    Número de registre 9302 - Pàgina 44615

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament de la comissió de valoració per constituir una borsa d’educadors/res socials

    Número de registre 9365 - Pàgina 44616

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases per crear, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins arquitectes de l’escala d’administració especial, subescala tècnica superior, especialitat arquitectura, grup A, subgrup A1, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí

    Número de registre 9309 - Pàgines 44617-44632

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases per crear, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins arquitectes tècnics de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, especialitat arquitectura tècnica, grup A, subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí

    Número de registre 9338 - Pàgines 44633-44647

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació bases i convocatòria per a la provisió amb caràcter de personal funcionari de carrera de tres places d’oficial o oficiala de policia local, per concurs oposició, promoció interna

    Número de registre 9316 - Pàgines 44648-44659