Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de l’Ajuntament de Palma (Regidoria d’Educació i Política Lingüística). – Anunci d’aprovació del plec que ha de regir el contracte per a la compravenda d'un bé immoble a la barriada de Pere Garau de Palma per destinar-ho a escola d’infants

    Número de registre 8897 - Pàgina 43075

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 784/2021 relatiu al projecte modificació durant el transcurs de les obres d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al polígon 35, parcel·la 79, en el terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, a zona de policia

    Número de registre 8087 - Pàgina 43076

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R8 de data 6 d’octubre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de febrer de 2016, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2016 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 8919 - Pàgines 43077-43081

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 023 de data 6 d’octubre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015-2019

    Número de registre 8922 - Pàgines 43082-43083

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 023 de data 6 d’octubre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015-2019

    Número de registre 8945 - Pàgines 43084-43085

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i el seu motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 8934 - Pàgina 43086

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 d’agost de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 8954 - Pàgina 43087

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de setembre de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 8955 - Pàgina 43088

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d’agost de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 8956 - Pàgina 43089

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 de setembre de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 8957 - Pàgina 43090

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 d’agost de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 8958 - Pàgina 43091

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació inicial del Reglament que regula l’accés i ús de l’Espai Empresarial de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 8878 - Pàgines 43092-43101

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis a l’Espai Empresarial de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Insular de Formentera Consell Insular de Formentera

    Número de registre 8879 - Pàgines 43102-43104

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació inicial del Reglament del Teletreball del Consell Insular de Formentera. Sotmetiment a informació pública

    Número de registre 8939 - Pàgina 43105

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Exposició pública d’aprovació inicial de tramitació del projecte d’obra anomenat “Capella de sa Tanca Vella. Projecte Bàsic i d’Execució de restauració i reordenació de la capella i el seu entorn”, a Sant Francesc, TM Formentera”

    Número de registre 8940 - Pàgina 43106

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Tràmit d'informació pública modificació de crèdits enla modalitat de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, finançats amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals

    Número de registre 8882 - Pàgina 43107

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Tràmit d'informació pública convalidació de transferències de crèdit

    Número de registre 8883 - Pàgines 43108-43109

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació modificació reglament de productivitat

    Número de registre 8951 - Pàgines 43110-43112

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Aprovació Inicial Pressuposts 2022 Ajuntament d'Ariany

    Número de registre 8875 - Pàgina 43113

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors. Exp. 2022/5408

    Número de registre 8933 - Pàgina 43114

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals. Exp. 2022/5494

    Número de registre 8935 - Pàgina 43115

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la taxa reguladora pels serveis de l’Escola de Música. Exp. 2022/5430

    Número de registre 8936 - Pàgina 43116

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Aprovació inicial pressupost general de l'Ajuntament - 2022

    Número de registre 8909 - Pàgina 43117

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Acord d’aprovació definitiva de la delimitació de la UA-11 Sa Pedruscada i de l’acord d’aprovació definitiva de la modificació de la modalitat d’actuació de cooperació a compensació per a que esdevingui efectiu

    Número de registre 8937 - Pàgines 43118-43119

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Padró fiscal de manteniment de cementiris de l’exercici 2022 de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 8930 - Pàgina 43120

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Padró fiscal de vedats privats de caça de l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 8931 - Pàgina 43121

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Padró fiscal d'entrada de vehicles amb reserva exclusiva (guals) de l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 8932 - Pàgina 43122

  • AJUNTAMENT D'EIVISSAPATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

   • Anunci Ampliació Justificació Subvenció Junta Rectora Patronat d'Esports

    Número de registre 8881 - Pàgina 43123

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Exposició pública padró subministrament aigua, clavegueram i cànon 3r trimestre 2022

    Número de registre 8915 - Pàgina 43124

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Ordenança reguladora de les taxes per a l'autorització administrativa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en els espais públics municipals (ORA)

    Número de registre 8880 - Pàgina 43125

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Aprovació inicial de Projecte d'obres d'adequació de camins rurals

    Número de registre 8900 - Pàgina 43126

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles. Expedient 6988/2022

    Número de registre 8910 - Pàgina 43127

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària consistent en un crèdit extraordinari a càrrec del romanent de tresoreria de l'exercici 2021. Expedient 6901/2022

    Número de registre 8911 - Pàgina 43128

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària consistent en una transferència de crèdits i en la modificació de les Bases d'Execució del pressupost. Expedient 6974/2022.

    Número de registre 8912 - Pàgina 43129

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Acord de Ple de data 13/06/2022 de l'Ajuntament de Valldemossa per la qual s'aprova inicialment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana en els termes del projecte que s'annexa a l'expedient

    Número de registre 8913 - Pàgina 43130

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovació inicial de la modificació del Acord Regulador del preu públic pel servei de l'escola infantil

    Número de registre 8927 - Pàgina 43131