Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 29/2022 d’1 d’Agost pel qual s’aprova el Pla de gestió Natura 2000 Illots del llevant d’Eivissa

    Número d'edicte 6606 - Pàgines 31015-31145

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Ordre 19/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria del Bo Lloguer Jove, en el marc del Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l’Accés a l’Habitatge 2022-2025

    Número d'edicte 6556 - Pàgines 31146-31162

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord d’aprovació definitiva amb prescripcions de la modificació puntual núm. 1/2019 de les Normes subsidiàries de Llubí per a la incorporació d’un vial públic al carrer de Roca Llisa

    Número d'edicte 6547 - Pàgina 31163

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 04/2022 al Pressupost de l’Ajuntament de 2022

    Número d'edicte 6534 - Pàgina 31164

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació de l'ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 6525 - Pàgines 31165-31172

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aporvació definitiva modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit núm. 2/22 i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 2022

    Número d'edicte 6582 - Pàgina 31173

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 8 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 6541 - Pàgina 31174

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 12 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 6544 - Pàgina 31175