Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Extracte de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es convoquen les ajudes de Bo Lloguer Jove

    Número de registre 6557 - Pàgina 31340

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Exposició pública d’aprovació inicial del “Projecte d’execució de la xarxa de sanejament municipal de l’àrea d’assentament (AMR) des Ca Marí a Formentera. Fase I”

    Número de registre 6572 - Pàgina 31341

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Extracte de la Resolució de 29 de juliol de 2022 del Conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local per la qual s’aprova la convocatòria pública de la IX Edició dels Premis d’Artesania de Mallorca de 2022

    Número de registre 6545 - Pàgines 31342-31344

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovacio reglament productivitat

    Número de registre 6577 - Pàgines 31345-31351

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació inicial del Pla de gestió sostenible de l’aigua d’Artà (2022-2027)

    Número de registre 6521 - Pàgina 31352

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Modificació de Crèdit 04/2022

    Número de registre 6536 - Pàgina 31353

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Exposició pública de l’acord de la Junta de Govern Local de data 26/07/2022 pel qual es reitera la delimitació inicial de la UA-11 Sa Pedruscada i pel qual s’aprova inicialment la modificació de la modalitat d’actuació de cooperació a compensació

    Número de registre 6573 - Pàgina 31354

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Aprovació projecte "Millora d’enllumenat i integració de sistema fotovoltaic als túnels del Torrent de Pareis”

    Número de registre 6533 - Pàgina 31355

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 12/2022, per transferència de crèdit

    Número de registre 6526 - Pàgina 31356

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació inicial modificació pressupostària núm. 13/2022, per transferència de crèdit extraordinari

    Número de registre 6529 - Pàgina 31357

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 9/2022, per crèdit extraordinari

    Número de registre 6532 - Pàgina 31358

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial de la modificació de les bases d'execució del pressupost general per l’exercici 2022

    Número de registre 6568 - Pàgina 31359

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial Compte General Exercici 2021

    Número de registre 6570 - Pàgina 31360

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial modificació pressupostària 10/2022

    Número de registre 6574 - Pàgina 31361

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Expedient modificació pressupostària SC 04/22 i BA 01/22

    Número de registre 6537 - Pàgina 31362

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Compte general de l’Ajuntament de Manacor corresponent a l’exercici 2021

    Número de registre 6538 - Pàgina 31363

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació inicial modificació ordenança de protecció dels espais, elements verds i mobiliari urbà del terme municipal de Manacor

    Número de registre 6540 - Pàgina 31364

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Exposició pública Compte General 2021

    Número de registre 6527 - Pàgina 31365

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació provisional de la segona modificació de crèdit del Pressupost de l'exercici 2022 i de l’annex de subvencions nominatives

    Número de registre 6528 - Pàgina 31366

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 3/22 i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 2022

    Número de registre 6581 - Pàgina 31367

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial modificació del pressupostde l’ICOM mitjançant suplement de crèdit 1/22

    Número de registre 6583 - Pàgina 31368

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació inicial de les modificacions de crèdit extraordinari núm. 14 i 15 finançades amb baixa de crèdit entre aplicacions pressupostàries, les modificacions de crèdit extraordinari núm. 16, 18 i 19 finançades amb el romanent de tresoreria per a despeses generals i els suplements de crèdit núm. 4, 5 i 6 entre aplicacions pressupostàries en el Pressupost Propi de 2022

    Número de registre 6542 - Pàgina 31369

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Mobilitat. Circulació. Acord d'iniciativa normativa per a l'aprovació del projecte de modificació puntual de diversos articles de l'Ordenança municipal de circulació

    Número de registre 6550 - Pàgina 31370

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Medi Ambient i Benestar Animal. Acord plenari 20220728_01_034. Actualització tercera fase MER Palma

    Número de registre 6580 - Pàgina 31371

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Llistes cobratòries padrons 2022

    Número de registre 6575 - Pàgina 31372