Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern d’1 d’agost de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries

    Número d'edicte 6597 - Pàgines 31229-31231

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 1 d’agost de 2022 pel es ratifica el Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 aprovat per la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible, així com es modifiquen dos projectes corresponents a Plans Anuals anteriors

    Número d'edicte 6598 - Pàgines 31232-31249

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 1 d’agost de 2022 pel qual es declara inversió d’interès autonòmic la construcció d’una residència per a persones grans dependents al municipi de Bunyola, la reforma i adaptació d’un local en centre de dia per a persones grans dependents al carrer Sebel·lí 23, baixos, a Palma (Son Xigala), i la construcció d’una residència per a persones grans dependents a Es Migjorn Gran

    Número d'edicte 6592 - Pàgines 31250-31252

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern d’1 d’agost de 2022 pel qual es declaren zones especials de conservació (ZEC) tres llocs d’importància comunitària (LIC) de la xarxa ecològica europea Natura 2000 a les Illes Balears

    Número d'edicte 6596 - Pàgines 31253-31254

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es deneguen o es concedeixen els ajuts per a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 6558 - Pàgines 31255-31261

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta de la directora general d’Habitatge i Arquitectura, per la qual s'aprova la primera concessió parcial de les ajudes autonòmiques per al lloguer d'habitatges durant l'any 2021 i es reconeix l'obligació a favor de 16 beneficiaris de l'ajuda destinada a subvencionar el lloguer, de conformitat amb l’Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de setembre de 2021 (BOIB 134 de 30 de setembre de 2021), per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l’any 2021 per al lloguer d’habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

    Número d'edicte 6578 - Pàgines 31262-31266

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta de la directora general d’Habitatge i Arquitectura, per la qual s'aprova la segona concessió parcial de les ajudes per al lloguer d'habitatges durant l'any 2021 i es reconeix l'obligació a favor de 1811 beneficiaris de l'ajuda destinada a subvencionar el lloguer, de conformitat amb l’Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de setembre de 2021 (BOIB 134 de 30 de setembre de 2021), per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l’any 2021 per al lloguer d’habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

    Número d'edicte 6579 - Pàgines 31267-31313

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA DE LA QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears 3/2022 pel qual es fa pública la composició dels comitès d’avaluació que han d’elaborar les avaluacions i els informes previs a la contractació de personal docent i investigador per part de la Universitat de les Illes Balears

    Número d'edicte 6548 - Pàgines 31314-31315

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per al període 2021-2023

    Número d'edicte 6553 - Pàgines 31316-31319

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme presos en sessió de dia 29 de juliol de 2022, relatius a expedients per a la declaració d’interès general en diversos termes municipals

    Número d'edicte 6546 - Pàgines 31320-31322

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Correcció d'errors decret d’establiment de les árees de gestió de l’organització municipal i l’atorgament de les delegacions genèriques als regidors

    Número d'edicte 6566 - Pàgines 31323-31326

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Correcció d'error constitució Junta Govern Local

    Número d'edicte 6564 - Pàgina 31327

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Acord del Ple de la Corporació de creació d'una Mesa de Contractació permanent, com òrgan d'assistència a l'òrgan de contractació

    Número d'edicte 6576 - Pàgina 31328

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació definitiva del reglament regulador de la carrera professional del personal al servei de l'Ajuntament de Campos

    Número d'edicte 6539 - Pàgines 31329-31335

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Mobilitat.- Secció de Transports.- Proposta d'acord de resolució d'al·legacions formulades per diversos interessats en el tràmit d’informació pública en relació a la modificació puntual del Reglament municipal del servei de transport urbà de viatgers amb vehicles de tracció animal amb conductor (galeres) i d’aprovació definitiva

    Número d'edicte 6551 - Pàgines 31336-31337

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Rectificació d'errades a l’Acord JGL_20220525_01_U032, de 25/5/2022, d’aprovació de la promoció interna, taxa addicional i oferta pública de PalmaActiva (BOIB 69, 28 de maig de 2022)

    Número d'edicte 6569 - Pàgines 31338-31339