Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 261942
Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de maig de 2022, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 29 de novembre de 2021, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació, a la part A de la primera prova i a la part B de la primera prova

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 8 d'abril de 2022 va fer pública a la pàgina web d'aquesta Direcció General la composició provisional dels tribunals del cos de mestres que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 29 de novembre de 2021, per la qual es convoquen proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de mestres a les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 30 de novembre) i atorgà un termini de 3 dies hàbils per al·legar qualsevol de les circumstàncies establertes en els punts 5.5 o 5.6 de la convocatòria.

Una vegada finalitzat aquest termini s'han resolt totes les al·legacions de conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, sobre les causes d'abstenció i de recusació, i amb l'article 8 del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d'inspectors d'educació, aprovat per Reial decret  276/2007, de 23 de febrer.

D'altra banda, s'ha fet la substitució, en compliment del punt 5.7 de la convocatòria, d'aquelles persones que han perdut la condició de membres dels tribunals per concórrer en alguna de les causes assenyalades en els articles esmentats al paràgraf anterior.

Finalment, cal indicar que l'apartat 6.1 de la convocatòria estableix que la Direcció General de Personal Docent ha de dictar la Resolució amb la distribució dels aspirants per tribunal, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzen l'acte de presentació dels aspirants i les proves, que s'ha de publicar en el BOIB.

La directora general de Personal Docent d'acord amb l'apartat 1. a) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), és competent per dictar aquesta Resolució.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Primer. Designar amb caràcter definitiu els membres de les comissions de valoració de la fase de concurs i dels seus coordinadors, als quals es refereixen els apartats 5.11.1 i 5.11.2 de la convocatòria, i que figuren a l'Annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon. Fer públics, a l'Annex 2 d'aquesta Resolució, els nomenaments definitius dels membres dels tribunals del cos de mestres que han de qualificar les proves selectives de les especialitats que s'especifiquen, convocades per la Resolució de 29 de novembre de 2021.

Tercer. Convocar tots els aspirants a l'acte de presentació i a la part A de la primera prova davant els tribunals respectius dia 25 de juny de 2022 a les 9.00 hores del matí als llocs d'actuació que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Quart. Convocar els aspirants dels procediments 3 i 5 a la realització de l'exercici pràctic i als aspirants dels procediments 2 i 1 a la realització de la part B de la primera prova dia 27 de juny de 2022 a les 9:00h en els llocs que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució. En funció del tipus de prova pràctica i/o número d'aspirants els tribunals poden distribuir el temps de la realització de la prova o la realització completa de la mateixa en dies diferents.

Cinquè. Informar que la resta d'actuacions dels aspirants es realitzaran en el centre seu dels tribunals els quals s'indiquen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Sisè. Indicar que l'assignació dels aspirants a cadascun dels tribunals s'ha fet de la manera següent:

a) En aquelles especialitats per a les quals s'ha nomenat un sol tribunal, aquest té assignada la totalitat dels aspirants. Les llistes dels aspirants estan ordenades alfabèticament a partir de la lletra “D“, que d'acord amb el punt 6.3 de la convocatòria, és la designada per sorteig per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants per als processos selectius convocats per la Resolució de  29 de novembre de 2021.

b) En aquelles especialitats per a les quals s'ha nomenat més d'un tribunal, s'ha fet una distribució equitativa dels aspirants entre tots els tribunals de la mateixa especialitat per ordre alfabètic a partir de la lletra “D” que, d'acord amb el punt 6.3 de la convocatòria, és la designada per sorteig per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants per als processos selectius convocats per la Resolució de 29 de novembre de 2021. Els aspirants dels procediments 2, 3 i 5 s'han integrat en el tribunal número 1 respectiu.

En l'ordre d'actuació dels aspirants es tendrà en compte el procediment d'ingrés o accés pel qual participen. Si escau, en primer lloc, actuaran els aspirants pel procediment d'accés a un cos de subgrup de classificació superior; en segon lloc, els del torn de reserva per a aspirants amb discapacitat del procediment d'ingrés; en tercer lloc, els del torn lliure del procediment d'ingrés i en darrer lloc actuaran els aspirants que participen pel procediment d'adquisició de noves especialitats.

c) Excepcionalment, es podrà assignar un opositor al tribunal posterior al qui per ordre li hauria correspost en els casos d'abstenció o recusació, d'acord amb la legislació vigent esmentada anteriorment.

Setè. Publicar  aquesta Resolució i els annexos 1 i 2 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 9 de maig de 2022

La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez

Per delegació del conseller d'Educació i Formació

Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)

 

 

ANNEX 1

COORDINADORS DE LES PROVES SELECTIVES

 

MALLORCA

Illa 071

Titular:

***4651**

GONZÁLEZ NAVARRO, ANTONIO*

SEU TERRITORIAL INSPECCIÓ MALLORCA

***8322**    

LLADÓ BALLESTER, JOANA

SEU TERRITORIAL INSPECCIÓ MALLORCA

***0302**

MAS HOMAR, CATALINA

SEU TERRITORIAL INSPECCIÓ MALLORCA

 

MENORCA

Illa 072

Titular:

***9499**

MASCARÓ MOLL, JAUME

SEU TERRITORIAL INSPECCIÓ MENORCA

 

EIVISSA I FORMENTERA

Illa 073 I 074

Titular:

***6384**

GARCÍA MACHANCOSES, CAROLINA

SEU TERRITORIAL INSPECCIÓ   EIVISSA

 

COMISSIONS DE VALORACIÓ

MALLORCA

Illa 071

Titular:

***4651**

GONZÁLEZ NAVARRO, ANTONIO*

PRESIDENT

***1600**

ALZAMORA TORRENS, MARIA ANTÒNIA

VOCAL

***0732**

JAUME NICOLAU, MARIA MAGDALENA

VOCAL

***8322**

LLADÓ BALLESTER, JOANA

VOCAL

***1923**

MARTÍNEZ PÉREZ, SILVIA

VOCAL

***0302**

MAS HOMAR, CATALINA

VOCAL

***3796**

URIS MERCADAL, NÚRIA

VOCAL

 

MENORCA

Illa 072

Titular:

***9499**

MASCARÓ MOLL, JAUME

PRESIDENT

***9198**

AMELLER REURER,SEBASTIÁN

VOCAL

***9745**

PRIETO PONS, SARA

VOCAL

***9408**

RIUDAVETS FAYAS, PERE

VOCAL

***0191**

TEIXIDOR COLL, RITA MARIA

VOCAL

 

 

EIVISSA I FORMENTERA

Illa 073 I 074

Titular:

***6384**

GARCÍA MACHANCOSES, CAROLINA

PRESIDENT

***5343**

DOMÍNGUEZ GARCÍA, MÓNICA

VOCAL

***5519**

MORILLO PRATS, JAVIER

VOCAL

***4691**

OLARIAGA RODRÍGUEZ, ERNESTO

VOCAL

***5320**

TORRES RIERA, CATALINA

VOCAL

* ha d'exercir les funcions de coordinació entre les tres illes i les tres comissions de valoració.

Documents adjunts