Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 207937
Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 d'abril de 2022, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 de juliol de 2021, modificada per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 d'agost de 2021, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020, de convocatòria de proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Resolució de la directora general de Personal Docente de 26 de juliol de 2021, modificada per la Resolució de la directora general de Personal Docent, de 6 d'agost de 2021, va publicar la llista única per especialitats i illes de tots els apirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020, de convocatòria de proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docentes.

Mitjançant Resolució de la directora general de Personal Docent s'estima el recurs d'alçada interposat pel senyor Conrado Martín Martín contra la llista de qualificacions definitives de la fase d'oposició del cos de professors tècnics de formació professional, especialitat Instal·lacions i Manteniment d'Equips Tèrmics i de Fluids, del Tribunal núm. 1 de Mallorca, per la qual, es retrotreuen les actuacions al moment anterior a la publicació de la llista de qualificacions de la segona prova, i s'ordena la publicació d'una nova llista de qualificacions definitives de la fase d'oposició, atorgant al Sr. Martín una qualificació de 5,057 punts.

El 29 de març de 2022 la comissió de valoració de mèrits resol, en virtut de l'estimació del recurs d'alçada, procedir a la retroacció de les actuacions de la fase de concurs, i a fixar la puntuació final del Sr. Martín a la fase de concurs, en 9.0 punts.

El 31 de març de 2022 la comissió de selecció procedeix a retrotreure les actuacions, una vegada fixada la nota final de la fase de concurs del Sr. Martín, d'acord amb la convocatòria, modificant la puntuació global del procediment selectiu del Sr. Martín, ponderant en un 60% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 40% la puntuació fixada en la fase de concurs. La puntuació total del procediment selectiu és de 6.6342 punts.

L'article 2.6.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, concretament a la Direcció General de Personal Docent, competències en matèria d'ordenació i gestió del personal docent.

El punt 1.a) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), delega en la directora general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els processos de selecció derivats de l'oferta pública per a l'ingrés i l'accés a la funció pública docent, establir-ne les bases, nomenar els membres dels òrgans de selecció i valoració i establir el procediment de la fase de pràctiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar, l'annex 3, corresponent als opositors aprovats del cos de professors tècnics de formació professional (0591), illa Mallorca, especialitat Instal·lacions i Manteniment d'Equips Tèrmics i de Fluids de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 de juliol de 2021 per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020.

2. Incloure al senyor Conrado Martín Martín dins la llista d'aspirants seleccionats del cos 0591, especialitat Instal·lacions i Manteniment d'Equips Tèrmics i de Fluids, illa Mallorca, que ha superat el procediment selectiu, amb una puntuació global de 6.6342 punts, a continuació del senyor Llorenç Sureda Torrens que té una puntuació de 7.1874 punts.

 

3. Informar que en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació al BOIB d'aquesta Resolució, l'aspirant seleccionat ha de presentar a la Direcció General de Personal Docent, presencialment o per qualsevol dels mitjans que assenyala l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, els documents següents:

  1. a) Una fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o de la certificació acadèmica acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris perquè sigui expedit, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar, o del rebut acreditatiu del pagament corresponent dels drets d'expedició del títol.

  2. Si la titulació ha estat obtinguda a l'estranger, cal adjuntar-hi la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió en el cos corresponent.

  3. b) Una fotocòpia compulsada del certificat que acrediti el domini de la llengua catalana segons el que determina l'article segon del Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent. L'acreditació és efectiva si es posseeixen les titulacions que s'especifiquen en els annexos 4 i 5 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).

  4. c) Una fotocòpia del document nacional d'identitat vigent. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre estat membre de la Unió Europea, cal presentar una fotocòpia del certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, juntament amb la fotocòpia del passaport o document d'identitat en vigor.

  5. d)  Una fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació o, si s'escau, la documentació justificativa acreditativa de l'exempció d'aquest requisit segons el que s'estableix en la base 2.3 de la convocatòria.

  6. Quan, en substitució del títol de formació pedagògica i didàctica, s'al·legui haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets o, si no, dotze mesos en períodes continus o discontinus amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009 o a l'1 de setembre de 2014, segons pertoqui, en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari, s'ha d'acreditar aquest fet mitjançant la documentació següent: 

  • Si l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre públic, s'ha d'aportar un certificat original de vida laboral i un certificat expedit pel secretari del centre amb el vistiplau del director del centre, o un full de serveis expedit per l'Administració educativa, que indiqui expressament el nivell, les especialitats que s'han impartit i la data d'inici i final del període que s'acredita.

  • Si l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre privat o privat concertat, s'ha d'aportar un certificat original de vida laboral i un certificat expedit pel director del centre, amb el vistiplau del Departament d'Inspecció Educativa, excepte en el cas que s'acrediti la impossibilitat d'aportar el certificat per desaparició de l'empresa, en què s'indiquin expressament el nivell i les especialitats que s'han impartit i la data d'inici i final del període que s'acredita.

e) Un certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per als quals s'ha estat seleccionat.

f) Una declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura en l'annex 8 de la convocatòria.

Així mateix, els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada, o promesa, de no estar sotmesos a sanció disciplinària ni condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen, segons el model que figura en l'annex 8 de la convocatòria.

g) Els aspirants amb discapacitat han de presentar una fotocòpia compulsada del dictamen establert en la base 2.1.3.3, excepte que l'hagin presentat dins el termini de presentació de sol·licituds o hagin autoritzat l'administració per sol·licitar-ho.

h) Un certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.

Els aspirants de nacionalitat espanyola que no hagin autoritzat la Conselleria d'Educació i Formació Professional perquè sol·liciti aquest certificat ni la consulta de les dades del document nacional d'identitat, han de presentar aquest certificat en el cas de ser inclosos en la llista definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola, o que en posseeixen una altra a més de l'espanyola, a més de la documentació o autorització indicada en el paràgraf anterior, han de presentar alguna certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen, o del qual siguin nacionals, respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans, traduïda i legalitzada d'acord amb els convenis internacionals existents.

i) La sol·licitud d'ajornament de la fase de pràctiques, si s'escau.

j) Una declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d'incompatibilitats establertes en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i en el Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents, que figura en l'annex 9 de la convocatòria.

Tota la documentació emesa en llengua diferent al castellà o català ha d'anar acompanyada de la corresponent traducció oficial en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears realitzada per un traductor jurat.

4. Informar que si dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major degudament acreditats, no presenta la documentació requerida, o bé s'observa, a partir de la revisió de la seva documentació, que li manca algun dels requisits assenyalats a la base segona de la convocatòria, no serà nomenat funcionari en pràctiques, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

5. Informar que la Direcció General de Personal Docent ha d'adoptar les mesures necessàries per a l'execució d'aquesta Resolució.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 4 d'abril de 2022

La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez

Per delegació del conseller d'Educació i Formació

Professional (BOIB núm.41, de 25/03/2021)