Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 208175
Aprovació llista definitiva d'aprovats de la borsa de treball d'administratiu a l’Ajuntament de Muro

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per resolució de batlia número 2022/297 el passat dia 31 de març de 2022, es va resoldre el següent assumpte:

“Resolució Batlia llista definitiva aprovats de la borsa de treball d'adminitratiu a l'Ajuntament de Muro

Atesa l'acta del tribunal qualificador, de data 29 de març 2022, ACTA DE LA REVISIÓ DE LA VALORACIÓ DE MÈRITS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, D'UNA BORSA DE TREBALL D'ADMINISTRATIU A L'AJUNTAMENT DE MURO.

Atès que l'esmentada acta fou publicada a la seu electrònica i a la plana web de l'Ajuntament de Muro.

Aquesta Batlia, en virtut a la base desena de la convocatòria i a les competències atribuïdes per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l'article 41 el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i règim jurídic de les entitats locals, per la present

RESOLC

1r.- Aprovar la llista d'aspirants que han superat el procès selectiu de la borsa de treball d'administratiu a l'Ajuntament de Muro, amb indicació de totes les persones integrants per l'ordre de prelació i la puntuació total obtinguda:

1- ...6373-C Llabrés Rodríguez, Mónica

2- ...3764-Q Perelló Bennàsar Miquel

3- ...4966-B Bennàssar Poquet, Isabel María

4- ...2377-W Marqués Cifre, Jaime

5- ...2767-G Bonnin Blazquez, Sandra

6- ...9487-Y Bennpasar González, Laura

7- ...1702-Y Cladentey Bauza, Antònia

8- ...1849-R Alejandro Marin, Maria del Carmen

9- ...2534-X Pérez Far, Melisa

10- ...7316-W Da miani Nordfedt, Maria

11- ...7277-Z Ferrutja Gironella, Marina

12- ...006-N Marimon Lewinski, Natalia K.

13- ...2479-F Matamalas Gual, Gabriel

14- ...1696-N Molinas Vallespir, Francisca

15- ...8128-G Fernández Bravo, Esteban

16- ...7156-J Campins Palou, Esperança

17- ...0934-K Boscana Perelló, Magdalena

18- ...7832-F Truyols Fiol, Aina

19- ... 9609-E Tauler Marimón, Margarita

20- ...3851-G Sard Chico, Carolina

21- ...9339-X Jaume Deyà, Caterina Maria

22- ...4196-L Mérida Rotger, Mar

23- ...5657-K Muñoz Risalde, Maria Teresa

24- ...9054-L Binimelis Feliu, Jerónima Maria

25- ...7709-A Jaume Font, Marta

2n.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la seu electrònica de l'Ajuntament, per a general coneixement.”

 

Muro, en data de la signatura electrònica (4 d'abril de 2022)

El batle

Miquel Porquer Tugores