Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 208960
Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca d ‘1 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça vacant de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'article 35.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc de personal estatutari dels serveis de salut s'estableix que “per necessitats del servei i en els supòsits i sota els requisits que a l'efecte s'estableixin en cada servei de salut, es podrà oferir al personal estatutari fix l'acompliment temporal i, amb caràcter voluntari, de funcions corresponents a nomenaments d'una categoria del mateix nivell de titulació o de nivell superior, sempre que ostenti la titulació corresponent.”

2. El Pacte de 24 de febrer de 2012 pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 31/2012 de 28/02/2012) i correcció d'errors ( BOIB núm. 36/2012 de 08/03/2012).

En virtut de les consideracions anteriors i d'acord amb la Resolució de la consellera de Salut de 13 de gener de 2016 (BOIB núm. 10 de 21 de gener) per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears, ,(BOIB núm 31 4/03/2021  i modificació BOIB núm 39 20/03/2021) de delegació de firma de la convocatòria, de delegació de firma de la convocatòria, tramitació i resolució de la promoció interna temporal del personal estatutari fix del Servei de Salut, dicta la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça de Tècnic Especialista de Radiodiagnòstic.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria (annex 1), el barem de mèrits (annex 2) i el model de sol·licitud (annex 3).

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

Inca, 1 d'abril de 2022

La directora gerent de l'Hospital Comarcal  d'Inca

PD. Director General del Servei de Salut

(BOIB 31/2021 i 39/2021)

Soledad Gallardo Bonet

 

ANNEX I

Bases de la convocatòria

1. Plaça convocada

Una plaça  vacant de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic adscrita a l'Hospital Comarcal d'Inca.

2. Característiques

a) Lloc i centre de treball

Hospital Comarcal d'Inca, situat a la Carretera de Llubí s/n d'Inca.

b) Tipus de nomenament.

A les persones seleccionades per ocupar la plaça indicada se li expedirà un nomenament de personal estatutari per promoció interna temporal d'una plaça vacant de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic.

c) Funcions o tasques principals.

Les pròpies de la seva categoria.

d) Regim Jurídic.

Durant el temps que la persona interessada ocupi una plaça en promoció interna temporal, el regim jurídic es el següent:

a) Es mantindrà en la situació de servei actiu i amb la reserva de plaça en la seva categoria d'origen.

b) Percebrà les retribucions corresponents a les funcions acomplertes, excepte el triennis, que seran el corresponents a la seva categoria d'origen.

c) No suposarà cap consolidació de cap dret de caràcter retributiu o en relació amb l'obtenció de nou nomenament sense perjudici de la possible consideració com a mèrit en els procediments selectius i de provisió.

3.Requisits

La persona sol·licitant ha de complir els requisits que s'indiquen a continuació:

a) Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut i prestar serveis a l'Hospital Comarcal d'Inca. Si la convocatòria es declara deserta en el cas que no s'hi hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de gerències.

b) Pertànyer a grups de classificació inferiors o diferents categories i/o especialitats del mateix grup que la plaça que es vulgui convocar.

c) Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual ocupa la plaça fixa.

d) Tenir el títol de Formació Professional de Tècnic Superior en Imatge per al diagnòstic o el títol de Formació Professional de Segon Grau branca Sanitaria especialitat en Radiodiagnòstic o en condicions d'obtenir-lo.

e)  Tenir el certificat B1 de llengua catalana, d'acord amb la normativa vigent.

f) Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament corresponent.

Els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria s'han de complir en el terme final del termini per presentar-hi sol·licituds i s'han de mantenir fins a la presa de possessió. La persona aspirant ha d'acreditar-los fefaentment en el moment de presentar la sol·licitud.

4. Presentació de sol·licituds

a) Les persones interessades en cobrir la plaça convocada han de presentar la sol·licitud corresponent segons el model que s'adjunta a l'annex 2.

b) El termini per presentar sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria.

c) Les sol·licituds s'han de presentar al Registre de l'Hospital Comarcal d'Inca o bé per qualsevol de les vies previstes a l'article 16 de la Llei 39/15, d´1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

d) Els aspirants han de conservar el seu exemplar de la sol·licitud per si els la requereixen en qualsevol moment del procés selectiu.

5. Documentació

a) A la sol·licitud cal adjuntar original (o una còpia acarada) de la documentació que acrediti que es compleixen els requisits i els mèrits al·legats.

b) A més, a la sol·licitud cal adjuntar l'original (o una còpia acarada) d'aquests altres documents:

- Document d'identitat (DNI o NIE).

- Títol acadèmic exigit en la convocatòria (anvers i revers del títol) o bé el justificant d'haver pagat els drets d'expedició del títol, acompanyat d'un certificat de la universitat corresponent que especifiqui que el títol encara no s'ha expedit.

c) La consignació de dades falses a la sol·licitud o en els mèrits al·legats implica l'exclusió definitiva de l'aspirant o de la persona seleccionada en el procés selectiu.

d) Els títols o els mèrits expedits en una llengua que no sigui el català o el castellà s'han d'entregar traduïts convenientment a un d'aquests idiomes per un organisme oficial competent.

6. Procediment de selecció

La selecció es farà pel procediment de concurs de mèrits. Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, es procedirà a la publicació de la llista d' admesos i exclosos i mèrits, obrint-se un termini de presentació d'al·legacions de tres dies naturals comptadors des de la data de la publicació en els taulers d'anuncis i a la pàgina web de l'Hospital Comarcal d'Inca.

A proposta de la Comissió de Selecció, la directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca dictarà una resolució per la qual estimarà o desestimarà les al·legacions formulades i establirà la llista definitiva d'admesos i exclosos i mèrits, que es publicarà en els taulers d'anuncis i a la pàgina web de l'Hospital Comarcal d'Inca. La resolució d'adjudicació definitiva de la plaça es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. La persona seleccionada disposarà d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució d'adjudicació en el BOIB per prendre possessió de la plaça.

7. Comissió de Selecció

a) La Comissió de Selecció està formada per tres membres que són personal estatutari fix del Servei de Salut, del mateix grup professional (o d'un superior) que les places convocades, tots amb veu i vot:

- President: Ana Mª Rubio Batanás

- Vocal: Francisco Forteza Vera

- Secretari: Maria del Pilar Guasp Bergas

b) Els membres de la Comissió de Selecció s'han d'abstenir d'intervenir en el procés –i ho han de notificar a l'autoritat que els hagi designat- si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015.

c) Les funcions de la Comissió de Selecció són les següents:

- Valorar els mèrits al·legats i acreditats pels candidats segons el model establit en aquestes bases.

- Requerir –si cal- als candidats que esmenin en el termini previst els defectes formals dels mèrits al·legats, o bé que aclareixin en el termini i en el mode prevists algun dels mèrits al·legats.

- Confeccionar una llista dels seleccionats per ordre de prelació.

- Resoldre les reclamacions presentades pels candidats en el termini establit i en la forma oportuna.

- Elevar a l'òrgan de selecció la llista definitiva de seleccionats i de les puntuacions obtingudes.

8. Baremació dels mèrits

El procés consistirà en la valoració per la Comissió de Selecció del mèrits al·legats d'acord amb els criteris que s'estableixen a l'annex 2.

- Experiència professional (25 punts).

- Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement (15 punts).

- Coneixements orals i escrits de català (5 punts).

                                                     

 

ANNEX 2

Barem de mèrits

1. Experiència professional (25 punts)

1.1. Es computa el temps de serveis prestats que les persones aspirants tenguin reconeguts fins al terme del termini per presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu, d'acord amb el barem següent:

a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,14 punts.

b) Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària exercint les funcions pròpies de la categoria a què s'opta o en places amb el mateix contingut funcional : 0,14 punts.

c) Per cada mes de servei prestat ocupant un càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut (només es valoren els serveis prestats si es té el títol requerit per accedir a la categoria): 0,14 punts.

d) Per cada mes de servei prestat a centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria o a places amb el mateix contingut funcional: 0,14 punts.

e) Per cada mes de servei prestat a institucions sanitàries públiques de la Unió Europea en una categoria diferent d'aquella a la qual s'opta: 0,07 punts.

1.2. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:

a) La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que l'integren és de 25 punts.

b) El còmput de serveis prestats es calcula aplicant la fórmula següent: se sumen tots els dies de serveis prestats a cada un dels subapartats anteriors i el resultat es divideix entre 365. El quocient resultant es multiplica per 12, es menyspreen els decimals del resultat obtingut i s'hi aplica el valor assignat al mes complet en el subapartat corresponent.

c) Un mateix marc temporal no es pot valorar per més d'un dels subapartats que l'integren.

d) Tenen la consideració d'institucions sanitàries públiques els serveis centrals o perifèrics dels serveis autonòmics de salut, els de l'INGESA, els de l'extint INSALUD i els dels organismes equivalents de la Unió Europea.

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement (15 punts)

La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels apartats de formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement és de 15 punts, d'acord amb els barems següents:

2.1. Formació continuada

a) Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta, d'acord amb els criteris següents:

1) Activitats formatives en ciències de la salut posteriors a l'1 de gener de 2005 (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents):

- Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries —tant l'estatal com qualsevol de les autonòmiques— o pels consells generals d'escoles oficials que, en virtut d'un conveni, tenguin encomanada la funció d'acreditació. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut als materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.

- Han d'haver estat impartides per alguna universitat, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

2) Activitats formatives en ciències de la salut anteriors a l'1 de gener de 2005 i la resta de les activitats formatives, independentment de la data (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents):

- Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries —tant l'estatal com qualsevol de les autonòmiques— o pels consells generals d'escoles oficials que, en virtut d'un conveni, tenguin encomanada la funció d'acreditació. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut als materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.

- Han d'haver estat organitzades o impartides per alguna administració pública (d'acord amb l'article 2 de la Llei 40/2015) o per alguna universitat, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

 

- Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s'hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquelles, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

- Activitats duites a terme en virtut dels acords de formació continuada en les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

b) A l'efecte del que disposen els apartats anteriors, es puntualitzen els aspectes següents:

1) Les activitats formatives en ciències de la salut són les relacionades amb les àrees temàtiques següents: salut pública, recerca, pràctica clínica, gestió sanitària i qualitat, i docència.

2) Pel que fa a la resta de les activitats formatives, es tracta de les relacionades amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscs laborals; sistemes d'informació, informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i programes informàtics aplicats a la recerca en ciències de la salut; aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol, o orientació psicològica; i qualsevol altra que segons el parer del Tribunal estigui relacionada amb les funcions de la categoria a la qual s'opta.

c) Els diplomes o els certificats es valoren a raó de 0,1 punts per crèdit. En el cas que en el diploma o en el certificat figuri el nombre d'hores en lloc del de crèdits, s'atorga un crèdit per cada deu hores. En el supòsit que hi figurin simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats. En el cas que no s'hi especifiquin hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

2.2. Docència

a) Per cada crèdit o per cada deu hores com a docent en qualsevol de les activitats formatives a què es refereix l'apartat 2.1: 0,2 punts.

b) Per la tutorització de pràctiques clíniques de la categoria a la qual s'opta: 0,015 punts per cada deu hores.

2.3. Activitats científiques i de difusió del coneixement

a) Publicacions científiques:

1) Llibres de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta i que contenguin ISBN i dipòsit legal:

- Per cada llibre complet:

  • primer autor: 1 punt.
  • resta d'autors: 0,5 punts.

- Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior:

  • primer autor: 0,3 punts.
  • resta d'autors: 0,15 punts.

(Màxim tres capítols per llibre.)

En el cas que el criteri seguit per esmentar els autors sigui l'ordre alfabètic, tots els autors es valoren amb la puntuació corresponent a un primer autor.

2) Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta:

- Per cada publicació en una revista de tiratge internacional:

  • primer autor: 0,10 punts.
  • resta d'autors: 0,05 punts.

- Per cada publicació en una revista de tiratge estatal:

  • primer autor: 0,05 punts.
  • resta d'autors: 0,025 punts.

En el cas que el criteri seguit per esmentar els autors sigui l'ordre alfabètic, tots els autors es valoren amb la puntuació corresponent a un primer autor.

b) Ponències i comunicacions:

1) Per cada ponència presentada en congressos o reunions científiques relacionada directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta:

- Congrés o reunió científica d'àmbit internacional: 0,10 punts.

- Congrés o reunió científica d'àmbit estatal o autonòmic: 0,05 punts.

2) Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions científiques i que estigui relacionat directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta:

- Congrés o reunió científica d'àmbit internacional: 0,05 punts.

- Congrés o reunió científica d'àmbit estatal o autonòmic: 0,025 punts.

c) Recerca

1) Per premis de recerca atorgats per societats científiques, organismes oficials o entitats sense ànim de lucre registrades degudament i entre les finalitats de les quals hi hagi la recerca, sempre que els premis estiguin relacionats amb el programa de matèries que regeix les proves selectives:

- Per cada premi d'àmbit internacional: 1 punt.

- Per cada premi d'àmbit estatal: 0,50 punts.

- Per cada premi d'àmbit autonòmic: 0,25 punts.

2) Per cada participació en projectes de recerca finançats per organismes públics:

- Com a investigador principal: 0,50 punts.

- Com a investigador col·laborador: 0,25 punts.

3. Coneixements orals i escrits de català (5 punts)

Es valoren els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública i els expedits o homologats per la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura relacionats amb els nivells de coneixements que s'indiquen a continuació, fins a una puntuació màxima de 5 punts:

a) Certificat B2 o equivalent: 2 punts

b) Certificat C1 o equivalent: 3 punts

c) Certificat C2 o equivalent: 4 punts

d) Certificat LA o equivalent: 1 punt

Es valora només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA), en què la puntuació s'acumula a la d'un altre certificat que s'aporti. En cas que hi hagi dubtes sobre la validesa d'algun certificat o sobre la puntuació que s'ha d'atorgar, es pot demanar un informe a l'entitat o l'organisme públic competent en matèria lingüística del Govern de les Illes Balears.                                                      

 

ANNEX 3

Model de sol·licitud

Dades de l'aspirant

Nom i llinatges:..............................................................................................

Núm. doc. Identitat:.......................................................................................

Dades a l'efecte de rebre-hi notificacions

Nom de la via:................................................................................................

Núm.:........... Pis:............. Porta:.............. Localitat:.......................................

Codi postal:............................................. Municipi:.......................................

Telèfons:........................................................................................................

Adreça electrònica:.........................................................................................

EXPÒS

1. Que el _________ d__________ de 2022 es va publicar en el BOIB la Resolució de la directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca per convocar una plaça de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic.

2. Que compleixo els requisits exigits en la convocatòria.

Per això SOL·LICIT:

Ser admès/a en la convocatòria, per la qual cosa adjunt a aquesta sol·licitud la documentació exigida.

Inca, _________ d___________ de 2022

(rúbrica)

 

 

DIRECTORA GERENT DE L'HOSPITAL COMARCAL D'INCA​​​​​​​