Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 22420
Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca relatiu al cessament de membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de Mallorca, i nomenaments dels nous

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell Insular de Mallorca ha dictat el 13 de gener de 2022 l'acord que transcric literalment a continuació:

« Antecedents:

1. El Ple del Consell Insular de Mallorca va dictar dia 13 de desembre de 2018 l'acord de nomenar nous membres del CEM per a cadascun dels grups que determina el Reglament d'organització i funcionament i en representació de les diferents entitats.

2. D'acord amb aquest reglament els sectors, entitats i organismes que proposen els membres poden revocar-los i substituir-los en qualsevol moment. Entre les causes d'aquesta revocació hi ha la pèrdua de la condició de representants de dites entitats o organismes que els varen proposar.

3. Les diferents entitats i organismes presenten els motius de cessament i les noves designacions dels seus representants.

Fonaments jurídics:

1. L'article 2 del Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars insulars i dels consells escolars municipals de les Illes Balears, regula la representació dels membres del consells escolars insulars.

2. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 12 de juliol de 2018, va aprovar el Reglament d'organització i funcionament (ROF) del Consell Escolar de Mallorca (BOIB núm. 132, 23 d'octubre de 2018).

3. L'article 7 del ROF del CEM estableix la composició del Consell Escolar de Mallorca (CEM). 

4. L'article 8 del ROF del CEM disposa que els membres són nomenats pel Ple del Consell Insular de Mallorca.

5. L'article 8.8 del ROF del CEM, disposa que totes les conselleres i els consellers del CEM exerceixen el càrrec per un període de 4 anys sens perjudici dels canvis que es produeixin pel cessament anticipat d'algun dels membres.

6. Els articles 8.9, 8.10 i 8.11 del Reglament d'organització i funcionament del CEM, preveuen el cessament dels càrrecs de conselleres i consellers.

Per això, propòs que el Ple adopti els acords següents:

1. Disposar el cessament com a membres del CEM les persones que tot seguit s'indiquen, agraint-los la seva col·laboració:

Grup E. Representants del Consell de Mallorca

Titular: David Sánchez Llull

Grup I. Representants de les cooperatives d'ensenyament

Titular: Jerònima Muñoz Pomar

Suplent: Enric Pozo Mas

2. Nomenar membres del Consell Escolar de Mallorca les persones que a continuació es relacionen:

Grup E. Representants del Consell de Mallorca

Titular: Magdalena Gelabert Horrach

Grup I. Representants de les cooperatives d'ensenyament

Titular: Jaume Vicens Obrador

Suplent: Francina Oliver Acosta

3. Notificar aquest acord a les persones interessades.

4. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears».

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, alternativament els recursos següents:

a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre aquesta notificació.

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Ple, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de rebre aquesta notificació. Contra la desestimació expressa d'aquest recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs de reposició.

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui sense limitació de temps.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 14 de gener de 2022

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística

Josep Mallol Vicens

(Per delegació Resolució de 23/07/2019;  BOIB núm. 109, de 08/08/2019)