Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del subdirector de Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de desembre de 2021 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es creen noves categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 56 - Pàgina 1132

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors. Exp. 2022/20

    Número de registre 76 - Pàgina 1133

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals. Exp. 2022/37

    Número de registre 77 - Pàgina 1134

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Notificacions incoació expedient de baixa d'ofici per inscripció indeguda al Padró Municipal d'Habitants

    Número de registre 71 - Pàgines 1135-1136

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Extracte de l’aprovació, per Decret d’alcaldia 2021-4118, de 23 de desembre de 2021, de la convocatòria de concessió d’ajudes d’un màxim de 150,00 € cada una per a la compra de llibres de text o llibres de lectura obligatòria d’ESO o dispositius digitals individuals per a alumnat de primària i secundària empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 74 - Pàgines 1137-1139