Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 5823
Resolució del subdirector de Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de desembre de 2021 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es creen noves categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 20 d'octubre de 2021, la consellera de Salut i Consum va ordenar l'inici de l'expedient per elaborar el decret pel qual es creen noves categories de personal estatutari en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears.

Així mateix, es va designar la Subdirecció de Relacions Laborals  com a òrgan responsable de tramitar-lo.

2. El 25 d'octubre de 2021, el subdirector de Relacions Laborals del Servei de Salut va emetre la corresponent memòria d'anàlisi de l'impacte normatiu.

Fonaments de dret

1. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. L'article 42 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, que regula el procediment d'elaboració de les disposicions administratives, i l'article 44, que en regula la informació pública.

3. Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Sotmetre a informació pública el projecte de decret pel qual es creen noves categories de personal estatutari en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears, i posar-lo a disposició de les persones interessades a les dependències de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears (carrer de la Reina Esclarmunda, 9, de Palma), a la web http://salut.caib.es i al Portal de Participació Ciutadana (<participaciociutadana.caib.es>) del Govern de les Illes Balears.

2. Establir el termini per a la informació pública en 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Disposar que les al·legacions s'han de presentar a les dependències de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears o per qualsevol de les vies que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015 (les quals s'han d'adreçar a la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals).

4. Habilitar la possibilitat de presentar-hi al·legacions telemàticament per mitjà de l'apartat “Participació en l'elaboració de normativa” del Portal de Participació Ciutadana durant el termini establert, de conformitat amb l'article 34.2.f de la Llei 3/2003, i determinar que sempre que en les al·legacions presentades telemàticament figuri la identificació de la persona o de l'entitat que les presenta s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d'entrada electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el funcionari de l'òrgan competent de la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament ha d'expedir una diligència sobre les al·legacions presentades.

5. Ordenar que es publiqui aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 15 de desembre de 2021

El subdirector de Relacions Laborals del Servei de Salut

Pedro Jesús Jiménez Ramírez