Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 7384
Notificacions incoació expedient de baixa d'ofici per inscripció indeguda al Padró Municipal d'Habitants

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que es disposa en els articles 54 i 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, i la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaría, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, no havent estat possible practicar la notificació individualitzada d'incoació d'expedient de baixa d'ofici per inscripció indeguda, mitjançant anunci al tauló d'edictes de l'Ajuntament, BOIB i BOE, sense que hagin presentat al·legacions per part del/la mateix/a:

Núm. Expedient

Document

Data Naixement

EXPEDIENT BII 076-2021

 

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 076-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 076-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 076-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 014-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 077-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 078-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 078-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 078-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 079-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 080-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 081-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 082-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 082-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 082-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 082-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 082-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 082-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 082-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 082-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 082-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 082-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 082-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 082-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 082-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 084-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 084-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 084-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 084-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 085-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 085-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 086-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 087-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 088-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 088-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 089-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 091-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 091-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 091-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 091-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 093-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 093-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 093-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

Atès l'informe emès per la Policia Local en relació al fet de no residir al domicili on consta empadronat / da.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 44 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es notifica als interessats que disposen d'un termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat, perquè manifestin si estan o no d'acord amb la seva baixa.

Una vegada transcorregut el termini sense haver manifestat l'interessat expressament la seva conformitat amb ella, es posarà en coneixement del Consell d'Empadronament per al seu oportú informe i es donarà de baixa definitivament.

  

Es Castell, en el dia de la signatura electònica (21 de desembre de 2021)

La batlessa

Juana Escandell Salom