Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 7649
Extracte de l’aprovació, per Decret d’alcaldia 2021-4118, de 23 de desembre de 2021, de la convocatòria de concessió d’ajudes d’un màxim de 150,00 € cada una per a la compra de llibres de text o llibres de lectura obligatòria d’ESO o dispositius digitals individuals per a alumnat de primària i secundària empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS 604324:

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b) i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es publica l'extracte de la convocatòria d'ajudes més amunt esmentades. El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al BOIB núm. 180 de 30 de desembre de 2021.

1. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I QUANTIA

La quantia màxima de les ajudes que es podrà concedir en aquesta convocatòria és de 30.000,00 €, amb càrrec a la partida 326148033 amb fons de finançament municipal, condicionada al que disposi el corresponent pressupost de la corporació per a l'any 2022.

2. CONDICIONS GENERALS DELS SOL·LICITANTS

L'alumnat que vulgui acollir-se a aquesta convocatòria haurà de complir els següents requisits:

Línia 1. Alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, que dins el curs 2021-2022 cursi 1r, 2n, 3r o 4t d'ESO. Aquest suport serà de l'import gastat en la compra de llibres de text o llibres de lectura obligatòria fins a un màxim de 150,00 euros. Se'n podrà beneficiar l'alumnat escolaritzat en un centre que compleixi un dels següents requisits:

—No participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022.

—Participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 però exclusivament en la línia d'adquisició de material didàctic en qualsevol format i no en la d'adquisició de llibres per a la reutilització.

Línia 2. Alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia que cursi primària o ESO, dins el curs 2021-2022, per a l'adquisició de dispositius digitals individuals per a l'ús de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (ordinadors, tauletes, chromebooks, etc.), que hagin estat determinats pel centre escolar i adquirits directament per les famílies. Se'n podrà beneficiar alumnat escolaritzat en un centre que participi en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022.

Requisits generals

a. Estar empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria.

b. Trobar-se el beneficiari al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep.

c. No trobar-se el beneficiari incurs en cap de les causes d'incompatibilitat i complir els requisits que fixa l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d. Acreditar el compliment d'obligacions en matèria de reintegrament de subvencions que estableix l'art. 25 del RLGS.

Requisits específics dels sol·licitants d'ajudes per a la compra de llibres de text i lectura obligatòria d'ESO

e. Cursar, dins el curs 2021-2022, 1r, 2n, 3r o 4t d'ESO en un centre que compleixi un dels següents requisits:

—No participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022.

—Participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 però exclusivament a la línia d'adquisició de material didàctic en qualsevol format i no a la d'adquisició de llibres per a la reutilització.

Requisits específics dels sol·licitants d'ajudes per a la compra de dispositius digitals individuals

f. Cursar ESO o primària, dins el curs 2021-2022, en un centre que participi en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022.

3. SOL·LICITUD, TERMINI DE PRESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ

3.1. Les instàncies es dirigiran a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament o en la forma establerta a l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas s'haurà de passar avís per correu electrònic a l'adreça normalitzacio@santjosep.org.

3.2. Els sol·licitants de la subvenció hauran d'adjuntar a la sol·licitud (annex I) la següent documentació:

Documentació que hauran d'aportar tots els sol·licitants

a. Identificació de qui subscriu la sol·licitud i especificació del caràcter amb què ho fa, mitjançant còpia del DNI, NIF o altre document acreditatiu.

b. Còpia del DNI, NIF o altre document acreditatiu del menor, si és el cas, per al qual es sol·licita l'ajuda.

c. Còpia del llibre de família o document que acrediti:

  • La relació de parentesc o de tutoria entre la persona que subscriu la petició i el menor, si és el cas.
  • El nombre de germans que conformen la unitat familiar.

d. Declaració responsable que el menor per al qual es sol·licita l'ajuda està empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia (annex III).

e. Declaració responsable del pare, mare o tutor/a legal del menor per al qual es sol·licita l'ajuda, de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep, i autorització a l'Ajuntament per sol·licitar a l'Agència Tributària i a la Seguretat Social les dades fiscals del sol·licitant que siguin necessàries (annex III).

f. Declaració responsable del pare, mare o tutor/a legal del menor per al qual es sol·licita l'ajuda, de no trobar-se incurs en cap de les causes d'incompatibilitat i de complir els requisits que fixa l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i de complir les obligacions en matèria de reintegrament de subvencions (annex III).

g. Imprès de transferència bancària facilitat per l'Ajuntament, degudament emplenat amb les dades bancàries actualitzades. En cas d'haver-lo presentat en altres ocasions no serà necessari tornar-lo a presentar.

h. Declaració de les subvencions rebudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'entitat local les que s'obtenguin en el futur (annex IV).

Documentació per sol·licitar ajudes per compra de llibres de text o llibres de lectura de caràcter obligatori

i. Certificat del centre escolar en què estigui matriculat l'alumne/a, que acrediti el curs que fa l'alumne/a dins el període escolar 2021-2022, en què s'especifiqui que el centre no participa en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 o que si hi participa ho fa exclusivament en la línia d'adquisició de material didàctic en qualsevol format i no en la d'adquisició de llibres per a la reutilització (annex II).

j. Factura original justificativa d'haver abonat els llibres de text o de lectura obligatòria per al curs 2021-2022, amb acreditació del pagament segons la base 9. La factura, en cas d'alumnat menor d'edat, anirà a nom del pare, mare o tutor/a legal o a nom de l'alumne/a.

Documentació per sol·licitar ajudes per compra de dispositius digitals individuals per al curs 2021-2022

k. Certificat del centre escolar en què estigui matriculat l'alumne/a, que acrediti el curs que fa l'alumne/a dins el període escolar 2021-2022 i que el centre participa en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 (annex II).

l. Factura original justificativa del total abonat per les famílies en l'adquisició dels dispositius digitals individuals per al curs 2021-2022, amb acreditació del pagament segons la base 9. La factura, en cas d'alumnat menor d'edat, anirà a nom del pare, mare o tutor/a legal o a nom de l'alumne/a.

Si els documents exigits en la sol·licitud ja s'han presentat a l'Ajuntament en una altra ocasió, el sol·licitant podrà acollir-se al que estableix l'article 53.d de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o dependència en què varen ser presentats o emesos.

En cas de ser menor d'edat, la sol·licitud haurà de ser firmada pel pare, mare o tutor/a legal.

3.3. Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el BOIB.

 

3.4. Esmenes de defectes de les sol·licituds

Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts a la normativa de la convocatòria, l'òrgan instructor ha de requerir, segons estableix la base 5.2, a la persona interessada que l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies i li ha d'indicar que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Sant Josep de sa Talaia, document firmat electrònicament (3 de gener de 2022)

L'alcaldessa accidental

Pilar Ribas Torres