Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 2847
Resolució del president del Parlament de les Illes Balears relativa al cessament del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El president del Parlament de les Illes Balears, en ús de l'atribució prevista a l'article 20.2 in fine de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears i vista la renúncia del director de l'oficina esmentada, dicta la RESOLUCIÓ següent:

Es declara el cessament del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, Sr. Jaime Far Jiménez, atesa la renúncia formal presentada davant la Mesa del Parlament de les Illes Balears, amb efectes de dia 1 de gener de 2022.

Aquest cessament es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 1 de gener de 2022

El president del Parlament de les Illes Balears Vicenç Thomas i Mulet