Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 5366
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual es reprèn el calendari de realització dels exercicis de les proves selectives convocades per a l’ingrés en determinats cossos, escales o especialitats de l’Administració de Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a l’oferta pública de 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 20 de desembre de 2021, la direcció gerència de l'Escola Balear de l'Administració Púbica ha formulat la proposta de resolució següent:

Antecedents

1. Mitjançant respectives Resolucions de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019, (BOIB núm 57, de 30 d'abril de 2019), es va aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i el temari, i el barem de mèrits, i es va designar el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos subaltern, al cos auxiliar i al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Mitjançant respectives Resolucions de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 (BOIB núm 63, de 9 de maig de 2019), es va aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i el temari, i el barem de mèrits, i es va designar el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, als cossos facultatius superiors de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es relacionen a l'annex d'aquesta Resolució.

3. En el Butelltí Oficial de la Comunitat Autònoma núm. 31 de 4 de març es publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la direcció gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual es deixa sense efecte el calendari de realització dels exercicis de les proves selectives convocades per a l'ingrés en determinats cossos, escales o especialitats de l'Administració de Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a l'oferta pública de 2018.

4. En data 12 de novembre de 2021, s'ha publicat en el Portal de l'Opositor/a de la Direcció General de Funció Pública la previsió de calendari d'exercicis dels processos selectius ja convocats corresponents a l'OPE DE 2018 per a l'ingrés en els cossos següents: cos SUBALTERN, cos AUXILIAR, cos de GESTIÓ i els diferents cossos FACULTATIUS SUPERIORS convocats.

5. Per tot això, es dicta la present Resolució per la que s'aprova el calendari d'exercicis de les proves selectives per a l'ingrés als cos subaltern, al cos auxiliar i al cos de gestió de l'Administració General de la CAIB, i als cossos facultatius superiors convocats correponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2018.

Fonaments de dret

1. La Constitució Espanyola de 1978 i la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

2. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

3. Els articles 6 i 49 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. El Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Les respectives resolucions de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019, (BOIB núm 57, de 30 d'abril de 2019), per les quals s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i el temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos subaltern, cos auxiliar i cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Les respectives Resolucions de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 (BOIB núm 63, de 9 de maig de 2019), per les quals s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i el temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, als cossos facultatius superiors de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es relacionen en l'annex.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera de Presidència, Funció Púbica i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

Aprovar el calendari de desenvolupament d'exercicis corresponent a les provés selectives d'ingrés als cossos, escales o especialitats que s'hi relacionen, conforme la següent previsió:

Cos subaltern:

-Primer exercici (torn lliure i promoció interna per a personal laboral fix, inclosa la reserva de persones amb discapacitat) : de l'1 al 30 de setembre de 2022.

-Segon exercici (torn lliure i promoció interna per a personal laboral fix, inclosa la reserva de persones amb discapacitat): de l'1 al 31 d'octubre de 2022.

Cos auxiliar:

-Primer exercici (torn lliure i promoció interna vertical i creuada, inclosa la reserva de persones amb discapacitat): de l'1 al 30 d'abril de 2022.

-Segon exercici (torn lliure i promoció interna vertical i creuada, inclosa la reserva de persones amb discapacitat): de l'1 al 30 de setembre de 2022.

Cos de gestió de l'Administració General de la CAIB,

-Primer exercici (torn lliure): de l'1 al 31 de març de 2022.

-Segon exercici torn lliure i primer exercici promoció interna vertical: de l'1 al 31 de maig de 2022.

-Tercer exercici torn lliure i segon exercici promoció interna vertical: de l'1 al 31 d'octubre de 2022.

Cossos facultatius superiors que es relacionen en l'annex 1,

-Primer exercici (torn lliure): de l'1 al 31 de maig de 2022.

-Segon exercici torn lliure i primer exercici promoció interna vertical: de l'1 al 30 de juny de 2022.

-Tercer exercici torn lliure i segon exercici promoció interna vertical: de l'1 al 30 de novembre de 2022.

2. Aprovar el calendari de desenvolupament d'exercicis de les proves selectives de cada un dels cossos esmentats, i del llistat de cossos facultatius superiors que s'adjunta com annex 1.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i al Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es).

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

   

Palma, 3 de gener de 2022

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

 

La direcció gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública

Maria del Carmen Iglesias Manjón

  

ANNEX 1

Relació dels cossos facultatius superiors objecte del nou calendari:

1) Proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos facultatiu superior, escala d'arquitectura de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019. Codi SIA: 2086788

2) Proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019. Codi SIA: 2086794

3) Proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria industrial de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019. Codi SIA: 2086791

4) Proves selectives per a l'ingrés, pel torn de promoció interna, al cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria de camins, canals i ports, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019. Codi SIA: 2095213

5) Proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019. Codi SIA: 2094087

6) Proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019. Codi SIA: 2095171

7) Proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019. Codi SIA: 2095214

8) Proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat biologia de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019. Codi SIA: 2095188

9) Proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat ciències ambientals de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019. Codi SIA: 2095211

10) Proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat geologia de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019. Codi SIA: 2095210

11) Proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat química, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019. Codi SIA: 2086796

12) Proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019. Codi SIA: 2086975

13) Proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019. Codi SIA: 2095215

14) Proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019. Codi SIA: 2095255

15) Proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019. Codi SIA: 2095189

16) Proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019. Codi SIA: 2095212

17) Proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat farmàcia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019. Codi SIA: 2095256